Bibliografia zawartości „Pamiętnika Cieszyńskiego” T. 1 (1961) – T. 24 (2023)

Spis treści

Pamiętnik Cieszyński  bibliografia zawartości
Część 1 – Historia poszczególnych okresów
            Archeologia i pradzieje
            Średniowiecze
            Lata 1528–1653
            Lata 1653–1848
            Lata 1848–1918
            Lata 1918–1920
            Lata 1920–1939
            Lata 1939–1945
            Lata po 1945

Część 2 – Historia poszczególnych dziedzin
            Historia gospodarcza
            Historia państwa i prawa
            Historia oświaty
            Historia wyznaniowa
            Historia Żydów
            Opieka zdrowotna
            Demografia
            Historia literatury
            Historia sztuki
            Historia kultury i nauki
            Logistyka (transport, kolej, poczta)
            Etnografia

Część 3 – Historia miejscowości

Część 4 – Biografie

Część 5 – Bibliografie

Część 6 – Archiwa, biblioteki, muzea i towarzystwa
            Archiwa
            Biblioteki
            Muzea
            Towarzystwa

Część 7 – Nauki pomocnicze historii
            Edytorstwo
            Epigrafika
            Genealogia
            Heraldyka
            Sfragistyka

Część 8 – PTH O/Cieszyn

Pamiętnik Cieszyński  wykaz chronologiczny

Indeksy
            Indeks autorów
            Indeks osób
            Indeks miejscowości
            Indeks rzeczowy

Pamiętnik Cieszyński  bibliografia zawartości

CZĘSĆ 1  HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH OKRESÓW

Archeologia i pradzieje

Jagosz-Zarzycka Zofia,
Badania archeologiczne na cieszyńskim rynku w 2022 roku, PC 24, 2023, s. 151158

Średniowiecze

Chmielewska Mieczysława, Najstarsza pieczęć miejska Cieszyna, PC 17, 2002, s. 1519
Dziechciarz Renata, Parafia Simoradz w średniowieczu, PC 11, 1996, s. 1420
Gojniczek Wacław, Nieznany dokument Eufemii, Bolesława i Przemysława książąt cieszyńskich z 1447 r., PC 6, 1993, s. 125127
Kwaśny Irena, Madonna ze Starego Targu w Cieszynie, PC 17, 2002, s. 2130
Paszkiewicz Borys, Średniowieczne monety Księstwa Cieszyńskiego, PC 9, 1994, s. 2027
Polak Jerzy, Konflikt o Bielsko z końca XV wieku, PC 23, 2019, s. 1728
Szuster Ewelina, Wokół początków Wisły Małej, PC 12, 1997, s. 1420
Wyrozumski Jerzy, Przejście Księstwa Cieszyńskiego pod panowanie czeskie, PC 7, 1993, s. 80–86

Lata 15281653

Gojniczek Wacław, Szlachecka fundacja na rzecz kościoła w Hażlachu z 1517 roku, PC 4, 1992, s. 8082
Gojniczek Wacław, Zakup domu przez Walentego Trzanowskiego w 1587 roku, PC 5, 1992, s. 7477
Jaworski Kazimierz, Grajewski Wojciech, Szlachta w Końskiej, PC 23, 2019, s. 123144
Morys–Twarowski Michael, Przyczynki do genealogii Piastów cieszyńskich w XVI w., PC 19, 2004, s. 25–27
Pilnáček Josef , Rody stareho Slezska, T. 1, Brno 1991 (Wacław Gojniczek), PC 4, 1992, s. 116
Poloczkowa Barbara, Cieszyńskie źródła o pochodzeniu Wałachów, PC 4, 1992, s. 83–89
Poloczkowa Barbara, Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna XVXX w., PC 6, 1993, s. 25–48
Poloczkowa Barbara, Najdawniejsze kroniki cieszyńskie, PC 7, 1993, s. 99–111
Poloczkowa Barbara, Poczta na Śląsku Cieszyńskim, PC 9, 1994, s. 28–44
Poloczkowa Barbara, Testament Jadwigi Trzanowskiej z r. 1620, PC 5, 1992, s. 85–90
Poloczkowa Barbara, Urbarz „państwa” frysztackiego z roku 1571, PC 12, 1997, s. 2145
Poloczkowa Barbara, Znaki pieczętne chłopów cieszyńskich, PC 4, 1992, s. 90–95
Šefčík Erich, Walka o cieszyńską ordynację ziemską z 1573 r., PC 6, 1993, s. 49–60

Lata 16531848

Chlebowczyk Józef, Powstanie i rozwój huty w Ustroniu, PC 2, 1972, s. 145–167
Jaworski Kazimierz, Grajewski Wojciech, Szlachta w Końskiej, PC 23, 2019, s. 123–144
Poloczkowa Barbara, Dokumenty Domu Sierot w Ustroniu, PC 14, 1999, s. 94109
Poloczkowa Barbara, Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna XVXX w., PC 6, 1993, s. 25–48
Śląsk w dobie kampanii napoleońskich, red. Dariusz Nawrot (Jerzy Polak), PC 21, 2016, s. 155–158
Wadowski Andělín, Spis ludności na Śląsku Cieszyńskim z roku 1790, PC 1, 1961, s. 116117 [+ tabl.]

Lata 18481918

Baron Hanna, Wystawa ludoznawcza w Cieszynie w 1903 roku, PC 22, 2017, s. 51–64
Bukowska-Floreńska Irena, Tradycja kulturalna czynnikiem więzi regionalnej, PC 3, 1991, s. 7–8
Buława Edward, Jan Śliwka – droga do ruchu polskiego (Część II), PC 12, 1997, s. 46–74
Buława Edward, Jana Śliwki droga do ruchu polskiego (Część I), PC 9, 1994, s. 51–64
Buława Edward, Uwikłania światopoglądu Pawła Stalmacha, PC 3, 1991, s. 9–22
Homola Skąpska Irena, Galicyjskie kontakty Pawła Stalmacha, PC 3, 1991, s. 23–30
Klimkiewicz Daniela, Z polskiej propagandy spisowej na Śląsku Cieszyńskim (18801910), PC 18, 2003, s. 45–51
Poloczkowa Barbara, Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna XVXX w., PC 6, 1993, s. 25–48
Spyra Janusz, Początki żydowskiej synagogi w Cieszynie, PC 4, 1992, s. 23–33
Spyra Janusz, Wielkość i upadek Bazaru Cieszyńskiego, PC 24, 2023, s. 39–66
Szkaradnik Lidia, Gazeta spółdzielcza „Zespolenie” (19101914), PC 16, 2001, s. 45–50

Lata 19181920

Korbel Daniel, Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku, PC 23, 2019, s. 29–56

Lata 19201939

Dubiański Wacław, Skład władz gminnych Cieszyna w okresie międzywojennym, PC 15, 2000, s. 103–112
Glimos-Nadgórska Anna, Regionalizm w szkolnictwie województwa śląskiego, PC 13, 1998, s. 30–43
Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Józef Piłsudski wobec Zaolzia (19191935), PC 14, 1999, s. 65–85
Jaworski Wojciech, Żydzi w Cieszynie w okresie międzywojennym, PC 6, 1993, s. 96–103
Kasztura Grzegorz, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Śląsku Cieszyńskim, PC 14, 1999, s. 47–64
Nowak Krzysztof, „Wspomnienia” Józefa Kożdonia, PC 16, 2001, s. 90–98
Nowak Krzysztof, Z „teczki” wicekonsula Jana Bociańskiego, PC 14, 1999, s. 119–134
Zahradnik Stanisław, Ruch związkowy na terenie huty trzynieckiej w okresie międzywojennym, PC 2, 1972, s. 115–131
Zaolzie. Red. Marian G. Gerlich, Daniel K. Kadłubiec. Katowice 1992 (Jolanta Suchodolska), PC 7, 1993, s. 178–179

Lata 19391945

Borák Mečislav, Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim, PC 9, 1994, s. 132–143
Godula Wilhelm, Obóz koncentracyjny w Skrochowicach, PC 2, 1972, s. 133–143
Poloczkowa Barbara, Listy z obozu pracy dla Żydów „Gleiwitz II”, PC 15, 2000, s. 113–128
Popiołek Kazimierz, Z dziejów partyzantki w Beskidzie Śląskim w latach 19431944, PC 1, 1961, s. 87–101

Lata po 1945 roku

Lewowicki T. (red.), Dzieci Zaolzia, Cieszyn 1992 (Anna Szczypka-Rusz), PC 6, 1993, s. 168–169
Nowak Krzysztof, „Praska wiosna” z okien konsulatu PRL w Ostrawie, PC 20, 2005, s. 86–90
Nowak Krzysztof, Jeszcze o „sprawie Cieślara”, PC 13, 1998, s. 59–63
Nowak Krzysztof, Polacy na Zaolziu pod komunistyczną kontrolą, PC 17, 2002, s. 159–161
Nowak Krzysztof, Z zaolziańskich raportów do Jakuba Bermana, PC 6, 1993, s. 104–113
Pałys Piotr, Uchodźcy z Zaolzia na Opolszczyźnie w latach 19451948, PC 4, 1992, s. 110–114
Pylypenko-Czepczor Alicja, Wysiedlenie Niemców z powiatu cieszyńskiego po II wojnie światowej, PC 18, 2003, s. 133–135
Pylypenko–Czepczor Alina, Akcja osadnicza w powiecie cieszyńskim po II wojnie światowej, PC 19, 2004, s. 155–158
Zaolzie. Red. Marian G. Gerlich, Daniel K. Kadłubiec. Katowice 1992 (Jolanta Suchodolska), PC 7, 1993, s. 178–179

CZĘŚĆ 2  HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN

Historia gospodarcza

Chlebowczyk Józef, Powstanie i rozwój huty w Ustroniu, PC 2, 1972, s. 145–167
Kazik Józef, Spółdzielnia spożywców w Stonawie, PC 7, 1993, s. 74–79
Spyra Janusz, Wielkość i upadek Bazaru Cieszyńskiego, PC 24, 2023, s. 39–66

Historia państwa i prawa

Šefčík Erich, Walka o cieszyńską ordynację ziemską z 1573 r., PC 6, 1993, s. 49–60

Historia oświaty

Nowak Krzysztof, Wokół upaństwowienia polskiego gimnazjum w Orłowej, PC 19, 2004, s. 127–132
Nowak Krzysztof, Z dziejów szkolnych zmagań na Zaolziu, PC 15, 2000, s. 100–102
Sowiński Jerzy, Z życia ZMS w środowisku szkolnym Cieszyna i powiatu, PC 2, 1972, s. 217–220
Suchodolska Jolanta, Z dziejów szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim do roku 1920, PC 6, 1993, s. 61–71

Historia wyznaniowa

Buława Edward, W kwestii historycznego ujęcia, PC 5, 1992, s. 96–97
Chojecka Ewa, Treści semantyczne Bielskiego Syjonu, PC 5, 1992, s. 53–73
Czembor Henryk, „Cithara Sanctorum” ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 30–39
Dziechciarz Renata, Parafia Simoradz w średniowieczu, PC 11, 1996, s. 14–20
Janik Ryszard, Ks. Jerzy Trzanowski – życie i dzieło, PC 5, 1992, s. 20–29
Němec Jaroslav, Svatořečni blahoslaveněho Jana Sarkandra, Roma 1993 (Idzi Panic), PC 6, 1993, s. 166–167
Kajfosz Józef, Kościół w Warszowicach, PC 5, 1992, s. 109–110
Kenig Piotr, Madej Grzegorz, Pod znakiem róży nad Białą (Jerzy Polak), PC 22, 2017, s. 225–229
Kisiel Edward, Raszka Henryk, Nowe kościoły ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim, PC 5, 1992, s. 98–108
Korzenny Jan, Z dziejów kościoła parafialnego w Łomnej Górnej, PC 9, 1994, s. 71–87
Bobb L., Skąd przyszli, Kraków 1998 (Idzi Panic), PC 14, 1999, s. 161–162 [recenzja]
Leszczyński Rafał, [Głos w dyskusji], PC 5, 1992, s. 94–95
Niedziela Maurycy Lucjan, O Dominiku, Jacku i ich dziedzictwie – inaczej (na 800-lecie Zakonu), PC 22, 2017, s. 189–211
Rudy Marcin, Księgi metrykalne dawnego dekanatu pszczyńskiego, PC 13, 1998, s. 53–56

Historia Żydów

Poloczkowa Barbara, Listy z obozu pracy dla Żydów „Gleiwitz II”, PC 15, 2000, s. 113–128
Spyra Janusz, Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska (Michael Morys-Twarowski), PC 21, 2016, s. 158–160 [recenzja]
Spyra Janusz, Dr Aron Eisenstein, cieszyński rabin, historyk, syjonista, PC 22, 2017, s. 31–49
Spyra Janusz, Początki żydowskiej synagogi w Cieszynie, PC 4, 1992, s. 23–33

Opieka zdrowotna


Demografia

Wadowski Andělín, Spis ludności na Śląsku Cieszyńskim z roku 1790, PC 1, 1961, s. 116–117 [+ tabl.]

Historia literatury

Staszków Antonina, Z życia Zofii Kossak-Szczuckiej, PC 13, 1998, s. 57–58

Historia sztuki

Kajfosz Józef, Kościół w Warszowicach, PC 5, 1992, s. 109–110
Kisiel Edward, Raszka Henryk, Nowe kościoły ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim, PC 5, 1992, s. 98–108
Kwaśny Irena, Madonna ze Starego Targu w Cieszynie, PC 17, 2002, s. 21–30
Opieka nad zabytkami, PC 1, 1961, s. 165–166

Historia kultury i nauki

„Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego”. Ostrava – Praga 1992. Opracowanie redakcyjne Mečislav Borák i Dan Gawrecki (Edward Buława, Wacław Gojniczek, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Krzysztof Szelong), PC 7, 1993, s. 165–174
Broda Jan, Pamiętniki inteligencji polskiej, PC 12, 1997, s. 91–92
Czembor Henryk, „Cithara Sanctorum” ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 30–39
Kurzelowski Jan [Brożek Ludwik], Macierz Ziemi Cieszyńskiej (18851960), PC 1, 1962, s. 31–38
Nowak Krzysztof, Nad syntezą cieszyńskich dziejów, PC 7, 1993, s. 159–162
Puczek Jan, Ekslibris ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 45–52
Sosna W., Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy. Cieszyn 1993 (Jolanta Suchodolska), PC 7, 1993, s. 177–178
Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Muzyczne wartości „Cithara Sanctorum” Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 40–44

Logistyka (transport, kolej, poczta)

Poloczkowa Barbara, Poczta na Śląsku Cieszyńskim, PC 9, 1994, s. 28–44

Etnografia


CZĘŚĆ 3 – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Bielsko-Biała

Polak Jerzy, Konflikt o Bielsko z końca XV wieku, PC 23, 2019, s. 17–28
Popiołek Franciszek, Z przeszłości miasta Bielska, PC 1, 1961, s. 56–64

Cieszyn

Dubiański Wacław, Skład władz gminnych Cieszyna w okresie międzywojennym, PC 15, 2000, s. 103–112

Cisownica


Dębowiec


Drogomyśl

Borowski Jan Paweł, Najstarsza wzmianka o Drogomyślu, PC 23, 2019, s. 9–16

Hermanice

Szkaradnik Lidia, Z badań nad działalnością Wydziału Gminnego w Hermanicach, PC 20, 2005, s. 60–73

Istebna


Jaworzynka


Koniaków


Kończyce Wielkie


Łąki

Maryniok Józef, Wieś Łąki nad Olzą przed pół wiekiem, PC 1, 1961, s. 65–79

Mnich


Mniszek


Skoczów


Strumień


Ustroń


Wisła

Machej Anna, Jeszcze wokół początków Wisły, PC 19, 2003, s. 29–33

Wisła Mała

Szuster Ewelina, Wokół początków Wisły Małej, PC 12, 1997, s. 14–20

Zawada (koło Drogomyśla)

Borowski Jan Paweł, Zawada – zapomniana wieś przy Drogomyślu, PC 22, 2017, s. 19–29

Żory


CZĘŚĆ 4 – BIOGRAFIE

Karol Berger-Nowicki

Gołębiowski Kazimierz, Karol Berger-Nowicki (18941953), PC 2, 1972, s. 181–196

Teodor Bulik


Edward Buława

Król Stefan, Z bibliografii prac doktora Edwarda Buławy (19252002), PC 18, 2003, s. 137–152

Józef Chlebowczyk

Gojniczek Anna, Z bibliografii prac Józefa Chlebowczyka, PC 11, 1996, s. 89–118

Włodzimierz Dąbrowski


Marian Dubiecki


Aron Eisenstein

Spyra Janusz, Dr Aron Eisenstein, cieszyński rabin, historyk, syjonista, PC 22, 2017, s. 31–49

Emanuel Guziur


Bogumił Hoff


Witold Iwanek

Kajzer Karol, Witold Iwanek – bibliografia, PC 15, 2000, s. 135–144

Ludwik Klucki


Oskar Kolberg


Karol Kajzer

Święs Wojciech, Karol Kajzer (19332022). Społecznik i popularyzator kultury oraz historii regionu, PC 24, 2023, s. 105–146 [wraz z bibliografią]

Maciej Kalus

Witkowski Sławomir, Kallus z Bytomia – sekretarz książęcy, PC 13, 1998, s. 50–52

Jan Konieczny

(K.N.) [Nowak Krzysztof], Śp. Jan Konieczny (19352003), PC 18, 2003, s. 167

Andrzej Kotula

Buława Edward, Andrzej Kotula organizator, publicysta, mediator, PC 4, 1992, s. 34–47

Jerzy Kotula


Bolesław Koskowski


Zofia Kossak

Staszków Antonina, Z życia Zofii Kossak-Szczuckiej, PC 13, 1998, s. 57–58

Józef Kożdoń

Nowak Krzysztof, „Wspomnienia” Józefa Kożdonia, PC 16, 2001, s. 90–98

Jan Król

Buława Edward, Wspomnienie o Janie Królu (19221992), PC 6, 1993, s. 159–160
Gojniczek Wacław, Z bibliografii prac mgr Jana Króla, PC 6, 1993, s. 161–163

Jan Kubisz


Jan Antoni Lechniti von Friedenburg


Maria Lipa

Morys–Twarowski Michael, Krąg rodzinny Marii Lipa (1830–1920), PC 20, 2005, s. 11–15

Zygmunt Łysogórski

Brożek Krzysztof, Zygmunt Łysogórski (19021970), PC 9, 1994, s. 155–161

Józef Machej

Marcoń Witold, Józef Machej w Sejmie Śląskim, PC 19, 2004, s. 71–88

Mariusz Makowski

Panic Idzi, Wspomnienie o Mariuszu Makowskim (19582019), PC 23, 2019, s. 163–168
Święs Wojciech, Bibliografia prac Mariusza Makowskiego, PC 23, 2019, s. 169–190

Edward Pasek

Święs Wojciech, Edward Pasek (19151983). Zaangażowany nauczyciel, regionalista i społecznik, PC 22, 2017, s. 125–142 [wraz z bibliografią]

Barbara Poloczkowa

Gojniczek Wacław, Barbara Poloczkowa (19211994), PC 9, 1994, s. 9–12
Gojniczek Wacław, Bibliografia prac Barbary Poloczkowej, PC 9, 1994, s. 13–19

Franciszek Popiołek

Grudniewska Hanna, Warsztat badawczy Franciszka Popiołka, PC 24, 2023, s. 67–78

Jerzy Probosz

Orszulik Bolesław, Jerzy Probosz (19011942), PC 2, s. 169–180

Erdmann II Promnitz


Tadeusz Reger

Pilch Józef, Osiem lat z Tadeuszem Regerem, PC 9, 1994, s. 162–168
Szkaradnik Lidia, Tadeusz Reger w opiniach jemu współczesnych, PC 13, 1998, s. 27–29

Mikołaj Ritter z Dębowca


Albert Smagon


Jan Sarkander

Němec Jaroslav, Svatořečni blahoslaveněho Jana Sarkandra, Roma 1993 (Idzi Panic), PC 6, 1993, s. 166–167 [recenzja]

Antoni Smołka

Brachaczek Tadeusz, Dr Antoni Smołka (19031953) – lekarz, społecznik, żołnierz, PC 7, 1993, s. 144–146

Jan Šoupal


Paweł Stalmach


Jan Szuścik


Jan Śliwka

Buława Edward, Jana Śliwki droga do ruchu polskiego (Część I), PC 9, 1994, s. 51–64
Buława Edward, Jan Śliwka – droga do ruchu polskiego (Część II), PC 12, 1997, s. 46–74

Jerzy Trzanowski

Janik Ryszard, Ks. Jerzy Trzanowski – życie i dzieło, PC 5, 1992, s. 20–29
Czembor Henryk, „Cithara Sanctorum” ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 30–39
Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Muzyczne wartości „Cithara Sanctorum” Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 40–44
Puczek Jan, Ekslibris ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 45–52

Jan Wantuła


CZĘŚĆ 5 – BIBLIOGRAFIE

(K.N.) [Nowak Krzysztof], Śp. Jan Konieczny (19352003), PC 18, 2003, s. 167
Bibliografia historii Śląska za lata 19881989, red. Karol Sanojca, Wrocław 1993 (Joanna Suchodolska), PC 9, 1994, s. 169–170 [recenzja]
Brożek Ludwik, Materiały do bibliografii Cieszyna, PC 1, 1961, s. 118–157
Gojniczek Anna, Z bibliografii prac Józefa Chlebowczyka, PC 11, 1996, s. 89–118
Gojniczek Wacław, Bibliografia prac Barbary Poloczkowej, PC 9, 1994, s. 13–19
Gojniczek Wacław, Z bibliografii prac mgr Jana Króla, PC 6, 1993, s. 161–163
Kajzer Karol, Witold Iwanek – bibliografia, PC 15, 2000, s. 135–144
Król Stefan, Z bibliografii prac doktora Edwarda Buławy (19252002), PC 18, 2003, s. 137–152
Stańczak Maksymilian, Wykaz nowych publikacji z zakresu historii Śląska Cieszyńskiego, PC 24, 2023, s. 159–162
Święs Wojciech, Bibliografia prac Mariusza Makowskiego, PC 23, 2019, s. 169–190
Święs Wojciech, Edward Pasek (19151983). Zaangażowany nauczyciel, regionalista i społecznik, PC 22, 2017, s. 125–142 [wraz z bibliografią]
Święs Wojciech, Karol Kajzer (19332022). Społecznik i popularyzator kultury oraz historii regionu, PC 24, 2023, s. 105–146 [wraz z bibliografią]

CZĘŚĆ 6  ARCHIWA, BIBLIOTEKI, MUZEA I TOWARZYSTWA

Archiwa

Archiwum Państwowe w Cieszynie, PC 1, 1961, s. 158–159
Kopieczek Krystyna, Archiwalia i ich wykorzystanie w Archiwum Państwowym w Cieszynie, PC 2, 1972, s. 227–230
Machej Anna, Archiwum Państwowe w Cieszynie (19821992), PC 4, 1992, s. 117–118
Poloczkowa Barbara, Najdawniejsze kroniki cieszyńskie, PC 7, 1993, s. 99–111
Staszków Antonina, Losy archiwaliów cieszyńskich w XX wieku, PC 6, 1993, s. 114–122

Biblioteki

Bąk Andrzej, Biblioteka Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 100–105
Ciompa-Wucka Grażyna, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie, PC 7, 1993, s. 163–164
Danel Małgorzata, Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 25–46
Gojniczek Anna, Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego, PC 10, 1995, s. 47–65
Gojniczek Wacław, Staszków Antonina, Biblioteka zamkowa w Grodźcu. Zarys dziejów i zawartość, PC 11, 1996, s. 26–35
Hoňková Hana, Biblioteka Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie, PC 10, 1995, s. 111–113
Kubiński Karol, Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera, PC 10, 1995, s. 96–99
Mašek Petr, Biblioteka Dworska z Solcy, PC 11, 1996, s. 36–42
Orszulik Bolesław, Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 82–95
Spyra Janusz, Biblioteka Muzeum w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 66–81
Szela-Kajstura Alina, Biblioteka Miejska w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 106–110
Szelong Krzysztof, Oddział Zabytkowy Miejskiej Biblioteki Publicznej, PC 4, 1992, s. 124–130
Szulc Grażyna, Zbiory bibliofilskie Józefa Pilcha, PC 12, 1997, s. 75–86

Muzea

Muzeum w Cieszynie, PC 1, 1961, s. 159–161
Płazak Małgorzata, Muzeum w Cieszynie (19821992), PC 4, 1992, s. 119–123
Szkaradnik Lidia, Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego w Ustroniu, PC 13, 1998, s. 73–77

Towarzystwa


CZĘŚĆ 7 – NAUKI POMOCNICZE HISTORII

Edytorstwo

Gojniczek Wacław, Szlachecka fundacja na rzecz kościoła w Hażlachu z 1517 roku, PC 4, 1992, s. 80–82
Gojniczek Wacław, Zakup domu przez Walentego Trzanowskiego w 1587 roku, PC 5, 1992, s. 74–77
Wadowski Andělín, Spis ludności na Śląsku Cieszyńskim z roku 1790, PC 1, 1961, s. 116–117 [+ tabl.]

Epigrafika


Genealogia

Morys–Twarowski Michael, Krąg rodzinny Marii Lipa (1830–1920), PC 20, 2005, s. 11–15
Morys–Twarowski Michael, Przyczynki do genealogii Piastów cieszyńskich w XVI w., PC 19, 2004, s. 25–27
Olesiak Izabela, Grajewski Wojciech, Trzy wieki rodu Wysłychów na Śląsku Cieszyńskim. Szkic genealogiczny, PC 22, 2017, s. 155–187
Pilnáček Josef , Rody stareho Slezska, T. 1, Brno 1991 (Wacław Gojniczek), PC 4, 1992, s. 116

Heraldyka


Sfragistyka

Chmielewska Mieczysława, Najstarsza pieczęć miejska Cieszyna, PC 17, 2002, s. 15–19
Poloczkowa Barbara, Znaki pieczętne chłopów cieszyńskich, PC 4, 1992, s. 90–95

CZĘŚĆ 8 – PTH O/Cieszyn (historia sprawozdania)


„PAMIĘTNIK CIESZYŃSKI” – WYKAZ CHRONOLOGICZNY

Pamiętnik Cieszyński, t. 1, Katowice 1961

Artykuły, rozprawy i wspomnienia

1. Przedmowa, PC 1, 1961, s. 7
3. Kurzelowski Jan [Brożek Ludwik], Macierz Ziemi Cieszyńskiej (18851960), PC 1, 1962, s. 31–38
4. Pasek Edward, Z przeszłości wsi Kończyce Wielkie w powiecie cieszyńskim, PC 1, 1961, s. 39–55
5. Popiołek Franciszek, Z przeszłości miasta Bielska, PC 1, 1961, s. 56–64
6. Maryniok Józef, Wieś Łąki nad Olzą przed pół wiekiem, PC 1, 1961, s. 65–79
8. Popiołek Kazimierz, Z dziejów partyzantki w Beskidzie Śląskim w latach 19431944, PC 1, 1961, s. 87–101

Materiały

10. Wadowski Andělín, Spis ludności na Śląsku Cieszyńskim z roku 1790, PC 1, 1961, s. 116–117 [+ tabl.]
11. Brożek Ludwik, Materiały do bibliografii Cieszyna, PC 1, 1961, s. 118–157

Kronika bieżącego życia kulturalnego Cieszyna

12. Archiwum Państwowe w Cieszynie, PC 1, 1961, s. 158–159
13. Muzeum w Cieszynie, PC 1, 1961, s. 159–161
16. Polski Związek Esperantystów w Cieszynie, PC 1, 1961, s. 163–165
17. Opieka nad zabytkami, PC 1, 1961, s. 165–166

Pamiętnik Cieszyński, t. 2, Wrocław i in. 1972

Ziemia Cieszyńska w Polsce Ludowej

19. Przedmowa, PC 2, 1972, s. 7
23. Zahradnik Franciszek, Życie kulturalno-oświatowe na Ziemi Cieszyńskiej w okresie powojennym, PC 2, 1972, s. 55–66

Z przeszłości regionu

27. Zahradnik Stanisław, Ruch związkowy na terenie huty trzynieckiej w okresie międzywojennym, PC 2, 1972, s. 115–131
28. Godula Wilhelm, Obóz koncentracyjny w Skrochowicach, PC 2, 1972, s. 133–143
29. Chlebowczyk Józef, Powstanie i rozwój huty w Ustroniu, PC 2, 1972, s. 145–167
30. Orszulik Bolesław, Jerzy Probosz (19011942), PC 2, s. 169–180
31. Gołębiowski Kazimierz, Karol Berger-Nowicki (18941953), PC 2, 1972, s. 181–196
32. Pasek Edward, Z przeszłości Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Cieszynie, PC 2, 1972, s. 197–199

Kronika

34. Sowiński Jerzy, Z życia ZMS w środowisku szkolnym Cieszyna i powiatu, PC 2, 1972, s. 217–220
37. Kopieczek Krystyna, Archiwalia i ich wykorzystanie w Archiwum Państwowym w Cieszynie, PC 2, 1972, s. 227–230

Pamiętnik Cieszyński, t. 3, Cieszyn 1991

38. Słowo wstępne [wprowadzenie do konferencji „Świadomość polskiej wspólnoty społeczno-kulturowej i śląskiej odrębności regionalnej w działalności Pawła Stalmacha”], PC 3, 1991, s. 5
39. Bukowska-Floreńska Irena, Tradycja kulturalna czynnikiem więzi regionalnej, PC 3, 1991, s. 7–8
40. Buława Edward, Uwikłania światopoglądu Pawła Stalmacha, PC 3, 1991, s. 9–22
41. Homola Skąpska Irena, Galicyjskie kontakty Pawła Stalmacha, PC 3, 1991, s. 23–30

Pamiętnik Cieszyński, t. 4, Cieszyn 1992

45. Spyra Janusz, Początki żydowskiej synagogi w Cieszynie, PC 4, 1992, s. 23–33
46. Buława Edward, Andrzej Kotula organizator, publicysta, mediator, PC 4, 1992, s. 34–47
49. Kuś Wiesław, Epoka Żelaza na ziemi cieszyńskiej i bielskiej, PC 4, 1992, s. 75–79
50. Gojniczek Wacław, Szlachecka fundacja na rzecz kościoła w Hażlachu z 1517 roku, PC 4, 1992, s. 80–82
51. Poloczkowa Barbara, Cieszyńskie źródła o pochodzeniu Wałachów, PC 4, 1992, s. 83–89
52. Poloczkowa Barbara, Znaki pieczętne chłopów cieszyńskich, PC 4, 1992, s. 90–95
55. Pałys Piotr, Uchodźcy z Zaolzia na Opolszczyźnie w latach 19451948, PC 4, 1992, s. 110–114

Omówienia

57. Pilnáček Josef , Rody stareho Slezska, T. 1, Brno 1991 (Wacław Gojniczek), PC 4, 1992, s. 116

Sprawozdania

58. Machej Anna, Archiwum Państwowe w Cieszynie (19821992), PC 4, 1992, s. 117–118
59. Płazak Małgorzata, Muzeum w Cieszynie (19821992), PC 4, 1992, s. 119–123
60. Szelong Krzysztof, Oddział Zabytkowy Miejskiej Biblioteki Publicznej, PC 4, 1992, s. 124–130

Pamiętnik Cieszyński, t. 5, Cieszyn 1992

61. Wprowadzenie, PC 5, 1992, s. 5–6
63. Janik Ryszard, Ks. Jerzy Trzanowski – życie i dzieło, PC 5, 1992, s. 20–29
64. Czembor Henryk, „Cithara Sanctorum” ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 30–39
65. Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Muzyczne wartości „Cithara Sanctorum” Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 40–44
66. Puczek Jan, Ekslibris ks. Jerzego Trzanowskiego, PC 5, 1992, s. 45–52
67. Chojecka Ewa, Treści semantyczne Bielskiego Syjonu, PC 5, 1992, s. 53–73
68. Gojniczek Wacław, Zakup domu przez Walentego Trzanowskiego w 1587 roku, PC 5, 1992, s. 74–77
70. Poloczkowa Barbara, Testament Jadwigi Trzanowskiej z r. 1620, PC 5, 1992, s. 85–90
72. Leszczyński Rafał, [Głos w dyskusji], PC 5, 1992, s. 94–95
73. Buława Edward, W kwestii historycznego ujęcia, PC 5, 1992, s. 96–97
74. Kisiel Edward, Raszka Henryk, Nowe kościoły ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim, PC 5, 1992, s. 98–108
75. Kajfosz Józef, Kościół w Warszowicach, PC 5, 1992, s. 109–110
76. Zusamenfassung, PC 5, 1992, s. 111–113 [übersetzt Irene Białozur]
77. Zkrát, PC 5, 1992, s. 114116 [přehladala Barbara Sikora]

Pamiętnik Cieszyński, t. 6, Cieszyn 1993

Artykuły

78. Kuś Wiesław, Stan badań archeologicznych Cieszyna, PC 6, 1993, s. 7–15
80. Poloczkowa Barbara, Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna XVXX w., PC 6, 1993, s. 25–48
81. Šefčík Erich, Walka o cieszyńską ordynację ziemską z 1573 r., PC 6, 1993, s. 49–60
82. Suchodolska Jolanta, Z dziejów szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim do roku 1920, PC 6, 1993, s. 61–71
84. Heller Michał, Program jednolitości i wzajemności Młodego Śląska 19221939, PC 6, 1993, s. 88–95
85. Jaworski Wojciech, Żydzi w Cieszynie w okresie międzywojennym, PC 6, 1993, s. 96–103
86. Nowak Krzysztof, Z zaolziańskich raportów do Jakuba Bermana, PC 6, 1993, s. 104–113
87. Staszków Antonina, Losy archiwaliów cieszyńskich w XX wieku, PC 6, 1993, s. 114–122

Materiały


Sprawozdania

91. Nowak Krzysztof, Konferencja Komisji Historyków Polskich d/s. Śląska Cieszyńskiego, PC 6, 1993, s. 130–134

Wspomnienia

94. Buława Edward, Wspomnienie o Janie Królu (19221992), PC 6, 1993, s. 159–160
95. Gojniczek Wacław, Z bibliografii prac mgr Jana Króla, PC 6, 1993, s. 161–163

Recenzje i omówienia

96. Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, praca zbiorowa pod red. M. Wanatowicz, Katowice 1992 (Anna Szczepańska, Henryk Walczak), PC 6, 1993, s. 164–166
99. T. Lewowicki (red.) Dzieci Zaolzia, Cieszyn 1992 (Anna Szczypka-Rusz), PC 6, 1993, s. 168–169
101. Zusamenfassung, PC 6, 1993, s. 171–172

Pamiętnik Cieszyński, t. 7, Cieszyn 1993

102. Wprowadzenie, PC 7, 1993, s. 5

Artykuły

106. Kazik Józef, Spółdzielnia spożywców w Stonawie, PC 7, 1993, s. 74–79
107. Wyrozumski Jerzy, Przejście Księstwa Cieszyńskiego pod panowanie czeskie, PC 7, 1993, s. 80–86
109. Poloczkowa Barbara, Najdawniejsze kroniki cieszyńskie, PC 7, 1993, s. 99–111
111. Buława Edward, Cieszyńskie uwikłania ideologii słowiańskiej przed rokiem 1848, PC 7, 1993, s. 125–139

Materiały

113. Brachaczek Tadeusz, Dr Antoni Smołka (19031953) – lekarz, społecznik, żołnierz, PC 7, 1993, s. 144–146

Sprawozdania

115. Nowak Krzysztof, Nad syntezą cieszyńskich dziejów, PC 7, 1993, s. 159–162
116.Ciompa-Wucka Grażyna, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie, PC 7, 1993, s. 163–164

Recenzje i omówienia

117. „Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego”. Ostrava – Praga 1992. Opracowanie redakcyjne Mečislav Borák i Dan Gawrecki (Edward Buława, Wacław Gojniczek, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Krzysztof Szelong), PC 7, 1993, s. 165–174
119.W. Sosna, Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy. Cieszyn 1993 (Jolanta Suchodolska), PC 7, 1993, s. 177–178
120. Zaolzie. Red. Marian G. Gerlich, Daniel K. Kadłubiec. Katowice 1992 (Jolanta Suchodolska), PC 7, 1993, s. 178–179
123. Zusamenfassung, PC 7, 1993, s. 182–184 [übersetzt Irene Baiałozur]
124. Wykaz członków Banku Spółdzielczego [w Cieszynie] PC 7, 1993, s. 185–190

Pamiętnik Cieszyński, t. 8, Cieszyn 1994

125. Panic Idzi, Wprowadzenie, PC 8, 1994, s. 5

Pamiętnik Cieszyński, t. 9, Cieszyn 1994

135. Wprowadzenie, PC 9, 1994, s. 7
136. Gojniczek Wacław, Barbara Poloczkowa (19211994), PC 9, 1994, s. 9–12
137. Gojniczek Wacław, Bibliografia prac Barbary Poloczkowej, PC 9, 1994, s. 13–19

Artykuły

138. Paszkiewicz Borys, Średniowieczne monety Księstwa Cieszyńskiego, PC 9, 1994, s. 20–27
139. Poloczkowa Barbara, Poczta na Śląsku Cieszyńskim, PC 9, 1994, s. 28–44
141. Buława Edward, Jana Śliwki droga do ruchu polskiego (Część I), PC 9, 1994, s. 51–64
143. Korzenny Jan, Z dziejów kościoła parafialnego w Łomnej Górnej, PC 9, 1994, s. 71–87
146. Dyba Marian, Historyk Ziemi Cieszyńskiej Franciszek Popiołek (18681960), PC 9, 1994, s. 114–131
147. Borák Mečislav, Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim, PC 9, 1994, s. 132–143
149. Nowak Krzysztof, Nieznany plan przejęcia władzy na Zaolziu przez Polaków w 1944 roku, PC 9, 1994, s. 148–151
151. Brożek Krzysztof, Zygmunt Łysogórski (19021970), PC 9, 1994, s. 155–161

Wspomnienia

152. Pilch Józef, Osiem lat z Tadeuszem Regerem, PC 9, 1994, s. 162–168

Recenzje


[Bibliografia]


Pamiętnik Cieszyński, t. 10, Cieszyn 1995


Artykuły

161. Danel Małgorzata, Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 25–46
162. Gojniczek Anna, Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego, PC 10, 1995, s. 47–65
163. Spyra Janusz, Biblioteka Muzeum w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 66–81
164. Orszulik Bolesław, Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 82–95

Materiały

165. Kubiński Karol, Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera, PC 10, 1995, s. 96–99
166. Bąk Andrzej, Biblioteka Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 100–105
167. Szela-Kajstura Alina, Biblioteka Miejska w Cieszynie, PC 10, 1995, s. 106–110
168. Hoňková Hana, Biblioteka Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie, PC 10, 1995, s. 111–113

Pamiętnik Cieszyński, t. 11, Cieszyn 1996

Artykuły

171. Dziechciarz Renata, Parafia Simoradz w średniowieczu, PC 11, 1996, s. 14–20
173. Gojniczek Wacław, Staszków Antonina, Biblioteka zamkowa w Grodźcu. Zarys dziejów i zawartość, PC 11, 1996, s. 26–35
174. Mašek Petr, Biblioteka Dworska z Solcy, PC 11, 1996, s. 36–42
175. Rusnok Anna, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, PC 11, 1996, s. 43–52

Materiały

182. Gojniczek Anna, Z bibliografii prac Józefa Chlebowczyka, PC 11, 1996, s. 89–118

Recenzje i omówienia


Pamiętnik Cieszyński t. 12, Cieszyn 1997

Artykuły

188. Szuster Ewelina, Wokół początków Wisły Małej, PC 12, 1997, s. 14–20
189. Poloczkowa Barbara, Urbarz „państwa” frysztackiego z roku 1571, PC 12, 1997, s. 21–45
190. Buława Edward, Jan Śliwka – droga do ruchu polskiego (Część II), PC 12, 1997, s. 46–74
191. Szulc Grażyna, Zbiory bibliofilskie Józefa Pilcha, PC 12, 1997, s. 75–86

Materiały

194. Broda Jan, Pamiętniki inteligencji polskiej, PC 12, 1997, s. 91–92

Recenzje i omówienia


Pamiętnik Cieszyński”, t. 13, Cieszyn 1998

Artykuły

202. Szkaradnik Lidia, Tadeusz Reger w opiniach jemu współczesnych, PC 13, 1998, s. 27–29
203. Glimos-Nadgórska Anna, Regionalizm w szkolnictwie województwa śląskiego, PC 13, 1998, s. 30–43

Materiały

205. Witkowski Sławomir, Kallus z Bytomia – sekretarz książęcy, PC 13, 1998, s. 50–52
206. Rudy Marcin, Księgi metrykalne dawnego dekanatu pszczyńskiego, PC 13, s. 53–56
207. Staszków Antonina, Z życia Zofii Kossak-Szczuckiej, PC 13, 1998, s. 57–58
208. Nowak Krzysztof, Jeszcze o „sprawie Cieślara”, PC 13, 1998, s. 59–63

Sprawozdania

209. Pindór Mirosława, Działalność Towarzystw Społeczno-Literackich na Śląsku Cieszyńskim, PC 13, 1998, s. 64–72
210. Szkaradnik Lidia, Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego w Ustroniu, PC 13, 1998, s. 73–77

Pamiętnik Cieszyński, t. 14, Cieszyn 1999

Artykuły

219. Kasztura Grzegorz, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Śląsku Cieszyńskim, PC 14, 1999, s. 47–64
220. Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Józef Piłsudski wobec Zaolzia (19191935), PC 14, 1999, s. 65–85

Materiały

222. Poloczkowa Barbara, Dokumenty Domu Sierot w Ustroniu, PC 14, 1999, s. 94–109
224. Nowak Krzysztof, Z „teczki” wicekonsula Jana Bociańskiego, PC 14, 1999, s. 119–134

Sprawozdania


Recenzje i mówienia

230. L. Bobb: Skąd przyszli, Kraków 1998 (Idzi Panic), PC 14, 1999, s. 161–162

Pamiętnik Cieszyński, t. 15, Cieszyn 2000

Artykuły

231. Strzelczyk Jerzy, Kościół i chrześcijaństwo około roku 1000 (aspekt misyjny), PC 15, 2000, s. 5–28

Materiały

241. Nowak Krzysztof, Z dziejów szkolnych zmagań na Zaolziu, PC 15, 2000, s. 100–102
242. Dubiański Wacław, Skład władz gminnych Cieszyna w okresie międzywojennym, PC 15, 2000, s. 103–112
243. Poloczkowa Barbara, Listy z obozu pracy dla Żydów „Gleiwitz II”, PC 15, 2000, s. 113–128
245. Kajzer Karol, Witold Iwanek – bibliografia, PC 15, 2000, s. 135–144

Polemiki


Pamiętnik Cieszyński, t. 16, Cieszyn 2001

Artykuły

249. Poloczkowa Barbara, Wzory XVI-wiecznej odzieży w księdze cechowej krawców cieszyńskich, PC 16, 2001, s. 22–40
251. Szkaradnik Lidia, Gazeta spółdzielcza „Zespolenie” (19101914), PC 16, 2001, s. 45–50

Materiały

254. Nowak Krzysztof, „Wspomnienia” Józefa Kożdonia, PC 16, 2001, s. 90–98

Recenzje i omówienia


Pamiętnik Cieszyński, t 17, Cieszyn 2002

Artykuły

257. Chmielewska Mieczysława, Najstarsza pieczęć miejska Cieszyna, PC 17, 2002, s. 15–19
258. Kwaśny Irena, Madonna ze Starego Targu w Cieszynie, PC 17, 2002, s. 21–30

Materiały

270. Nowak Krzysztof, Polacy na Zaolziu pod komunistyczną kontrolą, PC 17, 2002, s. 159–161

Pamiętnik Cieszyński, t. 18, Cieszyn 2003

Artykuły

274. Machej Anna, Jeszcze wokół początków Wisły, PC 19, 2003, s. 29–33
276. Klimkiewicz Daniela, Z polskiej propagandy spisowej na Śląsku Cieszyńskim (18801910), PC 18, 2003, s. 45–51

Materiały

283. Pylypenko-Czepczor Alicja, Wysiedlenie Niemców z powiatu cieszyńskiego po II wojnie światowej, PC 18, 2003, s. 133–135
284. Król Stefan, Z bibliografii prac doktora Edwarda Buławy (19252002), PC 18, 2003, s. 137–152

Recenzje i omówienia


Sprawozdania


In memoriam

287. (K.N.) [Nowak Krzysztof], Śp. Jan Konieczny (19352003), PC 18, 2003, s. 167

Pamiętnik Cieszyński, t. 19, Cieszyn 2004

Artykuły

290. Morys–Twarowski Michael, Przyczynki do genealogii Piastów cieszyńskich w XVI w., PC 19, 2004, s. 25–27
293. Marcoń Witold, Józef Machej w Sejmie Śląskim, PC 19, 2004, s. 71–88

Materiały

298. Nowak Krzysztof, Wokół upaństwowienia polskiego gimnazjum w Orłowej, PC 19, 2004, s. 127–132
300. Pylypenko–Czepczor Alina, Akcja osadnicza w powiecie cieszyńskim po II wojnie światowej, PC 19, 2004, s. 155–158

Pamiętnik Cieszyński, t. 20, Cieszyn 2005

301. 50 lat oddziału PTH w Cieszynie, PC 20, 2005, s. 5

Artykuły

302. Panic Idzi, Jeszcze w sprawie daty powstania księstwa cieszyńskiego, PC 20, 2005, s. 6–10
303. Morys–Twarowski Michael, Krąg rodzinny Marii Lipa (1830–1920), PC 20, 2005, s. 11–15

Materiały

307. Szkaradnik Lidia, Z badań nad działalnością Wydziału Gminnego w Hermanicach, PC 20, 2005, s. 60–73
310. Nowak Krzysztof, „Praska wiosna” z okien konsulatu PRL w Ostrawie, PC 20, 2005, s. 86–90

Pamiętnik Cieszyński, t. 21, Cieszyn 2016

311. Wstęp, PC 21, 2016, 6–7

Artykuły


Materiały


Artykuły recenzyjne i recenzje

321. Śląsk w dobie kampanii napoleońskich, red. Dariusz Nawrot (Jerzy Polak), PC 21, 2016, s. 155–158
322. Spyra Janusz, Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska (Michael Morys-Twarowski), PC 21, 2016, s. 158–160

Pamiętnik Cieszyński, t. 22, Cieszyn 2017

323.Wstęp, PC 22, 2017, s. 7

Artykuły

325. Borowski Jan Paweł, Zawada – zapomniana wieś przy Drogomyślu, PC 22, 2017, s. 19–29
326. Spyra Janusz, Dr Aron Eisenstein, cieszyński rabin, historyk, syjonista, PC 22, 2017, s. 31–49
327. Baron Hanna, Wystawa ludoznawcza w Cieszynie w 1903 roku, PC 22, 2017, s. 51–64
328. Dawid Łucja, „Strony Pierwsze”. O twórczości literackiej Jana Łyska, PC 22, 2017, s. 65–87
330. Święs Wojciech, Edward Pasek (19151983). Zaangażowany nauczyciel, regionalista i społecznik, PC 22, 2017, s. 125–142 [wraz z bibliografią]

Materiały

332. Olesiak Izabela, Grajewski Wojciech, Trzy wieki rodu Wysłychów na Śląsku Cieszyńskim. Szkic genealogiczny, PC 22, 2017, s. 155–187

Przeglądy – polemiki – sprawozdania

333. Niedziela Maurycy Lucjan, O Dominiku, Jacku i ich dziedzictwie – inaczej (na 800-lecie Zakonu), PC 22, 2017, s. 189–211

Artykuły recenzyjne i recenzje

335. Kenig Piotr, Madej Grzegorz, Pod znakiem róży nad Białą (Jerzy Polak), PC 22, 2017, s. 225–229

Pamiętnik Cieszyński, t. 23, Cieszyn 2019

337. Od Redakcji, PC 23, 2019, s. 7

Artykuły

338. Borowski Jan Paweł, Najstarsza wzmianka o Drogomyślu, PC 23, 2019, s. 9–16
339. Polak Jerzy, Konflikt o Bielsko z końca XV wieku, PC 23, 2019, s. 17–28
340. Korbel Daniel, Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku, PC 23, 2019, s. 29–56

Materiały

343. Jaworski Kazimierz, Grajewski Wojciech, Szlachta w Końskiej, PC 23, 2019, s. 123–144

Artykuły recenzyjne i recenzje


Im memoriam

346. Panic Idzi, Wspomnienie o Mariuszu Makowskim (19582019), PC 23, 2019, s. 163–168
347. Święs Wojciech, Bibliografia prac Mariusza Makowskiego, PC 23, 2019, s. 169–190

Pamiętnik Cieszyński, t. 24, Cieszyn 2023

348. Od redakcji, PC 24, 2023, s. 9–10

Artykuły

351. Spyra Janusz, Wielkość i upadek Bazaru Cieszyńskiego, PC 24, 2023, s. 39–66
352. Grudniewska Hanna, Warsztat badawczy Franciszka Popiołka, PC 24, 2023, s. 67–78
354. Święs Wojciech, Karol Kajzer (19332022). Społecznik i popularyzator kultury oraz historii regionu, PC 24, 2023, s. 105–146 [wraz z bibliografią]

Sprawozdania

356. Jagosz-Zarzycka Zofia, Badania archeologiczne na cieszyńskim rynku w 2022 roku, PC 24, 2023, s. 151–158
357. Stańczak Maksymilian, Wykaz nowych publikacji z zakresu historii Śląska Cieszyńskiego, PC 24, 2023, s. 159–162

Recenzje


INDEKSY

Indeks autorów (obejmuje również autorów i redaktorów recenzowanych prac)

Baron Hanna zob. Grudniewska Hanna
Baron Roman 292
Bąk Andrzej 166
Bobb L. 230
Bochnak Marzena 263
Bogus Marzena 291, 319, 320
Bojdoł Marcin 221
Borák Mečislav 117, 147, 183, 213, 223
Borowski Jan Paweł 312, 337, 348
Brachaczek Tadeusz 113
Broda Jan 194
Brożek Krzysztof 151
Brożek Ludwik (Kurzelowski Jan) 3 11
Budniak Józef 184
Bukowska-Floreńska Irena 39
Buława Edward 40, 46, 73, 83, 93, 94, 111, 116, 127, 141, 189, 216, 229, 232, 246, 260
Chlebowczyk Józef 2, 29
Chmielewska Mieczysława 256
Chojecka Ewa 67
Chrószcz Grzegorz 303
Cimała Bogdan 155
Ciompa-Wucka Grażyna 116
Cybulski Bogdan 128
Czembor Henryk 64
Czyż Renata 279, 293, 327
Danel Małgorzata ob. Szelong Małgorzta
Dawid Łucja 176, 328
Delowicz Jan 155
Długajczyk Edward 212
Dubiański Wacław 177, 242
Dubiel Dominik 122
Dudek Agnieszka 334
Dyba Marian 146
Dziechciarz Renata 171
Friedl Jiří 281
Gawrecki Dan 117
Gerlic G. 120
Glimos-Nadgórska Anna 203
Godula Wilhelm 28
Gojniczek Anna 162, 182
Gojniczek Wacław 50, 57, 68, 89, 95, 117, 132, 135, 137, 173
Gołębiowski Kazimierz 31, 36
Gorgosz Henryk 24
Gotkiewicz Marek 225
Gracová Blažena 265
Grajewski Wojciech 319, 325, 342
Gruchała Janusz 126
Grudniewska (z domu Baron) Hanna 314, 351
Hanan Kevin 185
Heller Michał 42, 53, 84, 144
Homola Skąpska Irena 41
Hoňková Hana 168
Hubczyk Anna 316
Hupert George 118
Jagosz-Zarzycka Zofia 355
Janák Dušan 213
Janik Ryszard 63
Januszewska-Jurkiewicz Joanna 178, 220
Jaworski Kazimierz 342
Jaworski Wojciech 85
Jež Radim 349
Kaczmarek Ryszard 179, 285
Kadłubiec Daniel. K. 120
Kajfosz Józef 75
Kajzer Karol 104, 245
Kania Tadeusz 343
Kasztura Grzegorz 219, 317
Kaufmann Alojzy 9
Kazik Józef 106
Kenig Piotr 335
Kisiel Edward 74
Kladiwa Pavel 308
Klimkiewicz Daniela 276
(K.N.) zob. Nowak Krzysztof
Konieczny Jan 142
Kopeć Eugeniusz 26
Kopieczek Krystyna 37
Korbel Daniel 339
Korzeniowska Wiesława 320
Korzenny Jan 143
Kowalski Robert 299
Kozik Józef 20
Król Stefan 157, 169, 186, 284
Kubiński Karol 165
Kurdziel Monika 272
Kurzelowski Jan zob. Brożek Ludwik
Kuś Wiesław 49, 78, 170
Kwaśny Irena 257
Leszczyński Rafał 72
Lewowicki Tadeusz 99, 100
Lipowski Jarosław 154
Machej Anna 58, 122, 198, 226, 249, 266, 273, 295
Madej Grzegorz 335
Makowski Mariusz 48, 200, 240
Marcoń Witold 262, 293, 306
Maryniok Józef 6
Mašek Petr 174
Morys–Twarowski Michael 289, 302, 318, 328, 335, 341, 354, 357
Mycielski Przemysław 211, 247, 259
Nawrot Dariusz 321
Němec Jaroslav 97
Niedziela Maurycy Lucjan 333
Nita Marek 195
Nowak Krzysztof 54, 86, 91, 115, 117, 130, 148, 207, 223, 240, 253, 254, 269, 277, 286, 297, 309
Olesiak Izabela 319, 340
Orszulik Bolesław 30, 164
Pałys Piotr 55, 150, 180, 204, 244
Panic Idzi 43, 44, 56, 62, 79, 90, 97, 98, 108, 112, 117, 118, 125, 139, 154, 155, 158, 171, 180, 183, 184, 186, 191, 192, 195, 196, 199, 211, 214, 215, 229, 231, 236, 247, 255, 265, 272, 288, 301, 311, 345,
Panic Maria Jolanta 114, 121
Pasek Edward 4, 21, 32
Paszkiewicz Borys 138
Pawłowicz Weronika 160
Piguła Grzegorz 279
Pilch Józef 25, 105, 152
Pilnáček Josef 57
Pindór Mirosława 209
Płazak Małgorzata 59
Polak Jerzy 313, 321, 329, 335, 339, 345, 353
Poloczkowa Barbara 51 52, 69, 70, 80, 109, 139, 188, 221, 242, 248, 274
Popiołek Franciszek 5
Popiołek Kazimierz 8
Porwoł Paweł 155
Przeperski Michał 336
Puczek Jan 66
Puzio A. 121
Pylypenko-Czepczor Alicja 236, 253, 264, 283, 300, 345
Raszka Henryk 74
Rogozik Donata 252
Rozmus Dariusz 227
Rosner Edmund 197
Rudy Marcin 206, 238
Rusnok Anna 175
Šafaříková Vlasta 195
Sanojca Karol 153
Šefčík Erich 81
Sikora Mirosław 284
Sosna Władysław 71, 92, 120, 196
Sowiński Jerzy 34, 103
Sperka Jerzy 288
Spyra Janusz 45, 110, 129, 133, 156, 163, 182, 228, 313, 322, 350
Stańczak Maksymilian 356
Staszków Antonina 87, 173, 207
Steinmetz Karl 214
Stelmach Roman 148, 268, 296
Strzelczyk Jerzy 230
Suchanek Alojzy 213
Suchodolska Jolanta 82, 119, 120, 153
Szczepańska Anna 96
Szczypka Danuta 345
Szczypka-Rusz Anna 99, 100
Szela-Kajstura Alina 167
Szelong Krzysztof 47, 60, 117, 145, 158
Szelong (z domu Danel) Małgorzata 161
Szkaradnik Lidia 201, 209, 217, 228, 234, 250, 259, 268, 280, 285, 296, 306
Szulc Grażyna 191
Szuster Ewelina 188
Szymeczek Józef 226
Święs Wojciech 317, 346, 353, 358
Tobjański Zbigniew 255
Tołbast Maria 234, 305
Trelińska Barbara 98
Wadowski Andělín 10, 33
Walczak Henryk 96
Válka Josef 56
Wanatowicz Maria 96
Weber Alexander 358
Węgrzyn-Klisowska Walentyna 65
Witkowski Sławomir 205, 239
Władyka Adam 359
Wnętrzak Grzegorz 276
Wyrozumski Jerzy 107
Zahradnik Franciszek 23
Zahradnik Stanisław 27, 131
Zając Antoni 22, 35
Zaręba Rudolf 7
Zbylut-Jadczyk Katarzyna 154
Żagan Władysław M. 318

Indeks osobowy

Adam Wacław, książę cieszyński 199
Alesz z Orle 112
Anna Hohenzollern-Ansbach, księżna cieszyńska 247
Anna, księżna cieszyńska 265
Benesz Edward 223
Berger-Nowicki Karol 31
Berman Jakub 86
Bociański Jan 224
Bolesław, książę cieszyński 89
Bulik Teodor 315
Buława Edward 283
Chlebowczyk Józef 181
Czakojowie, rodzina 341
Dąbrowski Włodzimierz 262
Z Dębowca Mikołaj zob. Mikołaj Ritter z Dębowca
Dubiecki Marian 142
Eisenstein Aron 313
Erdmann II von Promnitz 313
Eufemia, księżna cieszyńska 89
Fryderyk Wilhelm, książę cieszyński 192
Guziur Emanuel 281
Habsburgowie, dynastia 333
Hoff Bogumił 313
Józef I, cesarz 181
Iwanek Witold 245
Jastrzembscy (Jastrzębscy), rodzina 330
Jastrzębscy zob. Jastrzemscy
Kajzer Karol 353
Kallus z Bytomia 205
Kazimierz I, książę cieszyński 108
Klucki Ludwik 233
Kohn Jacob 358
Kohn Josef 358
Kolberg Oskar 314
Konieczny Jan 287
Koskowski Bolesław 304
Kossak Zofia 196
Kossak-Szczucka Zofia 207
Kotula Andrzej 46
Kotula Jerzy 291
Kożdoń Józef 254
Kraszewski Józef Ignacy 161
Król Jan 94, 95
Kubisz Jan 217
Lechniti von Friedenburg Jan Antoni 201
Lipa Maria 302
Löhn Antoni Alojzy 160
Londzin Józef 315
Łysek Jan 328
Łysogórski Zygmunt 151
Machej Józef 292
Makowski Mariusz 345, 346
Mikołaj Peter zob. Mikołaj Ritter z Dębowca
Mikołaj Ritter z Dębowca (Mikołaj Peter, z Dębowca Mikołaj) 216
Opolski Mateusz 246
Z Orle Alesz zob. Alesz z Orle
Pasek Edward 330
Peterkowie, rodzina 340
Piastowie cieszyńscy, dynastia 289
Pilch Józef 25, 191
Piłsudski Józef 220
Pogórscy z Pogórza, rodzina 311
Poloczkowa Barbara 136, 137
Popiołek Franciszek 146, 351
Probosz Jerzy 30
Przemysław II, książę cieszyński 89
Reger Tadeusz 152, 165, 202, 218, 228, 234, 259
Romer Eugeniusz 343
Sarkander Jan 97, 184
Singer, rodzina żydowska 110
Smagon Albert 179
Smołka Antoni 113
Šoupal Jan 214
Stalmach Paweł 38, 39, 40, 41, 42, 43142
Sunegk [z Jesenice] Jan 90
Szuścik Jan 305
Śliwka Jan 141, 189
Tranovsky Juraj zob. Trzanowski Jerzy
Trzanowska Jadwiga 70
Trzanowski (Tranovsky Juraj) Jerzy 63, 64, 65, 66, 71, 92
Trzanowski Walenty 68
Wacław III Adam, książę cieszyński 247, 266
Wantuła Jan 308
Wojciechowski Stanisław 352
Wysłychowie, rodzina 331

Indeks geograficzny

Austria 281
Beskid Śląski 7, 8
Biała 329
Biała, rzeka 335
Bielska Ziemia 49
Bielsko 5, 67, 90, 317, 339
Błogocice 201
Brenna 312
Bytom 205
Cieszyn 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 58, 59, 69, 77, 80, 83, 85, 93, 103, 110, 116, 120, 123, 132, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 170, 175, 177, 193, 211, 215, 218, 228, 240, 242, 247, 249, 257, 258, 273, 301, 327, 331, 355, 356, 359
Cieszyn Czeski 168, 228
Cieszyńska kasztelania 256
Cieszyńska Ziemia 23, 24, 49, 134, 146, 157, 198, 271
Cieszyński powiat 3, 20, 21, 283, 300
Cieszyńskie Księstwo 62, 107, 112, 138, 148, 159, 172, 200, 215, 237, 248, 250, 267, 295, 302
Cisownica 269
Czantoria, góra 154
Czechosłowacja 223
Czeska Republika 226
Dębowiec 215, 216
Drogomyśl 325, 338
Europa 118
Frydek 341
Frysztat 172, 189
Gliwice 243
Głubczyckie 204
Golasowice 196
Górny Śląsk 121
Grodziec 173
Hażlach 50
Hermanice 307
Istebna 236, 253, 264
Jabłonków 154
Jaworzynka 236, 253, 264
Karniowskie księstwo 296
Katowice 18
Katowicka rejencja 285
Kłodzkie 204
Kocobędz 342
Koniaków 226, 253, 264
Kończyce Wielkie 4
Końska 343
Leskowiec 341
Łąki nad Olzą 6
Łomna Górna 143
Mniszek 349
Morawy 56
Nawsie 154
Opolszczyzna 55
Orłowa 298
Ostrawa 310
Ostrawa Morawska 244
Paryż 33
Pogórze 326
Polska 127, 227, 255, 329
Polskie Królestwo 288
Praga 42
Pszczyński dekanat 206
Raciborskie 204
Racibórz 150
Siewierz 108
Simoradz 171
Skoczów 104, 156, 187, 238, 239, 250, 350
Skrochowice 28
Solca 174
Stonawa 106, 340
Strumień 350
Śląsk 153, 262, 321
Śląsk Austriacki 322
Śląsk Cieszyński 2, 10, 26, 47, 74, 82, 96, 105, 117, 121, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 144, 147, 154, 158, 169, 176, 185, 186, 209, 219, 233, 234, 246, 260, 261, 275, 276, 277, 299, 304, 305, 306, 324, 317, 318, 319, 333, 344, 353, 357
Śląski Górny 232
Śląskie województwo 203, 263
Teschen Silesia zob. Śląsk Cieszyński
Trzyniec 27
Ustroń 29, 210, 222, 281, 286, 297
Warszowice 75
Wiedeń 358
Wielka Brytania 282
Wisła 274, 280, 294, 345
Wisła Mała 188
Wrocław 148, 268, 296
Zaolzie 54, 55, 99, 100, 120, 149, 150, 178, 220, 221, 241, 270, 317
Zawada (koło Drogomyśla) 325
Żory 155

Indeks rzeczowy

„Cithara Sanctorum” 64, 65
„Gwiazdka Cieszyńska” 316, 329
„Miesięcznik Pedagogiczny” 48, 217, 278
„Polonia” 252, 279
„Polska Zachodnia” 252, 279
„Praska wiosna” 310
„Těšínsko” Vlastivědny časopis okresu Frydek-Mistek a Karvina 212
„Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego” 117
„Zespolenie” Gazeta spółdzielcza 251
Akcja osadnicza 300
Akta 296
Architekci 305
Archiwalia 37, 87, 88, 132, 268, 275
Archiwum Państwowe w Cieszynie 12, 37, 58, 132
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 268, 296
Archiwum Prowincjonalne we Wrocławiu 148
Armia Czerwona 317
Badania archeologiczne 78, 170, 356
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 124
Bazar Cieszyński 351
Bibliografia 137, 182, 245, 284, 347
Bibliografia Cieszyna 11
Bibliografia historii Śląska 153
Bibliografia publicystyki historycznej 157, 169, 186
Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie 161
Biblioteka Dekanatu w Cieszynie 160
Biblioteka dworska z Solcy 174
Biblioteka Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 166
Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie 116
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego 162
Biblioteka Józefa Pilcha 191
Biblioteka Miejska w Cieszynie 167
Biblioteka Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie 168
Biblioteka Muzeum w Cieszynie 163
Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie 164
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie 175
Biblioteka Tadeusza Regera 165
Biblioteka zamkowa w Grodźcu 173
Biblioteki Śląska Cieszyńskiego 121
Biblioteki Śląska Górnego 121
Bielski Syjon 67
Black death 118
Budziciel polskości na Śląsku Cieszyńskim 246
Burmistrzowie Skoczowa 250
Capella Sancte Trinitatis 273
Cech krawców 249
Chirurdzy 358
Chłopi 342
Choroby serca 114
Chrześcijaństwo 231
Cieszyński klub Hobbystów 122
Czechosłowacka samodzielna brygada mieszana w Wielkiej Brytanii 282
Czeska akcja zbrojna 204
Deportacje europejskich Żydów 183
Dokument 89, 222, 266, 299
Dokumenty i akta 148
Dom Narodowy w Cieszynie 53 83
Dom Polski w Cieszynie 83
Dom Sierot w Ustroniu 222
Dydaktyka historii 278
Dyrygent 214
Działacz polityczny 306
Działacz społeczny 315
Dzieci Zaolzia 99, 100
Dziedzictwo 333
Ekslibris 66
Epigrafika 289
Epoka Żelaza 49
Etos nauczycielski 217
Figura św. Jana Nepomucena z Błogocic 201
Film na Śląsku Cieszyńskim 133
Fundacje 80, 172, 248
Gawędy ludowe 154
Genealogia 312, 331, 332, 341
Genealogia Piastów cieszyńskich 290
Gimnazjum Polskie 298
Gminy ziemi cieszyńskiej 134, 271
Gospodarka budżetowa 24
Gotyckie pismo epigraficzne 98
Góra zamkowa w Cieszynie 170
Granica językowa (Borders of language) 185
Grody 324
Herby szlachty księstwa cieszyńskiego 237
Historycy i politycy czescy 131
Historyk 146, 325
Huta w Trzyńcu 27
Huta w Ustroniu 29
Ideologia słowiańska 111
Inskrypcja 192
Inteligencja polska 194
Język urzędowy kancelarii 295
Języki urzędowe 275
Kampania napoleońska 321
Kino na Śląsku Cieszyńskim 133
Kolekcjoner 315
Koło Miłośników Ziemi Cieszyńskiej 15
Komisja Historyków Polskich ds. Śląska Cieszyńskiego 91
Konferencja Komisji Historyków Polskich d/s. Śląska Cieszyńskiego 91
Konferencja Pokojowa w Paryżu 33
Konflikt graniczny 180
Konflikt polsko-czeski 336
Korespondencja 314
Kościoły ewangelickie 74, 75
Kościół 231, 248, 273
Kościół Jezusowy 313
Kościół parafialny w Łomnej Górnej 143
Kościół pw. Świętego Krzyża w Cieszynie 193
Kreisleiter cieszyński 179
Kronika miasta Cieszyna 9
Kroniki cieszyńskie 109
Książęce i cesarskie przywileje 110
Księga cechowa 249
Księgarz 291
Księgi metrykalne 206, 238, 239, 318
Księgozbiory historyczne 158, 159
Kultura plastyczna 48
Kultura polska 2
Lecznictwo w Szpitalu Śląskim w Cieszynie 177
Lekarz 113
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Śląsku Cieszyńskim 219
List 309
Lista świadków 272
Lotnictwo polski 299
Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego 142, 292
Macierz Ziemi Cieszyńskiej 3
Madonna ze Starego Targu w Cieszynie 258
Meble gięte 359
Metryki kościelne zob. księgi metrykalne
Mieszczanie 331
Migracje 318
Młody Śląsk 84
Monety 138
Muzealnictwo 315
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego w Ustroniu 210
Muzeum w Cieszynie 13, 59
Nauczyciel 330
Nauczyciel 7
Nazwy terenowe Śląska Cieszyńskiego 140
Niemcy 129
Nowe publikacje 357
Obóz koncentracyjny w Skrochowicach 28
Obóz pracy dla Żydów „Gleiwitz II” 243
Oddział Zabytkowy Miejskiej Biblioteki Publicznej 60
Okupacja niemiecka 147, 236, 253, 264
Ołtarz w kościele farnym we Frysztacie 172
Opieka nad zabytkami 17
Opłaty kościelne 181
Ordynacja ziemska 81
Organizacje kombatanckie 178
Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej 226
Ośrodek protestancki 69
Oświata 200
Pamiętnik 194, 221, 225, 344
Parafia ewangelicko-augsburska w Golasowicach 196
Parafia p w. Św. Piotra i Pawła w Skoczowie 239
Parafia Simoradz 171
Partyzantka 8
Pedagog 214, 306
Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Cieszynie 32
Pieczęcie 257, 350
Pierwsza wojna światowa 127
Pisarz 306
Pobożność w średniowieczu 172
Poczta 139
Pogranicze polsko-czechosłowackie 244
Polityka kościelna 267
Polska myśl polityczna 126
Polska Partia Robotnicza w Cieszynie 20
Polski ruch narodowy 141, 190, 233, 261
Polski Związek Esperantystów w Cieszynie 16
Polskie organizacje młodzieżowe 144
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Cieszynie 14, 35, 93, 301, 355
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie 175
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na Śląsku Cieszyńskim 176
Polskie transporty wojskowe 223
Popularyzator 354
Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Raciborzu 150
Prawnik 262
Propaganda 276
Propaganda plebiscytowa 47, 145
Przebieg granicy na Zaolziu 54
Przewodnik krajoznawczy 120
Publicysta 46
Rabin 322, 326
Rada Gminna w Cieszynie 218
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 33, 128, 129, 133
Radni Gmin Ziemi Cieszyńskiej 198
Rajcy Skoczowa 250
Raporty zaolziańskie 86
Regionalista 330
Religijność 280
Ruch kożdoniowski 277
Rycerstwo 216
Rynek w Cieszynie 356
Rzemiosło artystyczne 234
Scuta Nobilium Ducatus Teschinensis 237
Sejm II Rzeczypospolitej 235
Sejm Śląski 293
Sekretarz książęcy 205
Sesja naukowa „500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496–1996” 211
Socjaliści 235
Spis ludności 10
Społecznik 330, 354
Spółdzielczość w Skoczowie 104
Spółdzielnia spożywców w Stonawie 106
Spółdzielnie Spożywców w polskiej części Śląska Cieszyńskiego 105
Sprawa Cieślara 208
Stare druki muzyczne 121
Stosunki polsko-czechosłowackie 252
Stowarzyszenie Polskich Robotników i Robotnic „Siła” w Cieszynie 25
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” w Ustroniu 286
Studenci 247
Studium Nauczycielskie w Cieszynie 36
Suwerenność skarbowa 44
Syjonista 325
Synagoga w Skoczowie 156
Synteza cieszyńskich dziejów 115
Szkolnictwa średniego ogólnokształcącego 22
Szkolnictwo 82, 241
Szkolnictwo podstawowe 21
Szkolnictwo województwa śląskiego 203
Szkolnictwo zawodowe 22
Szkoła wiejska 7
Szlachecka fundacja 50
Szlachta 112, 216, 343
Szpital cieszyński (przytułek) 248
Szpital Śląski 177
Tablica epigraficzna 193, 240
Tábory nucené prace 213
Testament 70
Towarzystwa Społeczno-Literackie 209
Towarzystwo Domu Narodowego w Cieszynie 83
Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie 103
Towarzystwo Szkoły Ludowej 292
Tytulatura książąt opolskich 187
Uchodźcy z Zaolzia 55
Uniwersytet Jagielloński 247, 259
Urbarz 189
Wałachowie 51
Warsztat badawczy 352
Wicekonsul 224
Wieś 313
Wieś w średniowieczu 215
Wieża cylindryczna w Cieszynie 170
Wizyta prezydenta RP 353
Władze gminne Cieszyna 242
Wojna polsko-czeska 344
Wójtowie dziedziczni 341
Wybory 277
Wydawnictwa Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach 18
Wydział Gminny 307
Wydział Gminny w Cieszynie 218
Wydział Gminny w Cisownicy 269
Wysiedlenie Niemców 283
Wystawa ludoznawcza 327
Wzory odzieży 249
Zemský národní výbor – expositura v Moravské Ostravě 244
Zjazd słowiański w Pradze 42
Zmiana wyznania 199
ZMS w środowisku szkolnym 34
Znaki pieczętne chłopów cieszyńskich 52
Zróżnicowanie wyznaniowe 294
Związek Robotników Metalurgicznych w Austrii - Grupa Miejscowa w Ustroniu 281, 297
Związki zawodowe 27
Żołnierz 113
Życie kulturalno-oświatowe 23
Żydowska gmina wyznaniowa w Skoczowie 156
Żydowska synagoga w Cieszynie 45
Żydowskie zabytki Cieszyna 228
Żydowskie zabytki Czeskiego Cieszyna 228
Żydzi 85, 110, 183, 234


Oprac. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Stefan Król,
Maksymilian Stańczak, Wojciech Święs

Słowo o projekcie

Baza Bibliografia zawartości Pamiętnika Cieszyńskiego T. 1 (1961) – T. 24 (2023) powstała w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Miasto Cieszyn.


Komentarze