Historia Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego online

 OPRACOWANIA OGÓLNE 

 1. Biermann Gottlieb, Geschichte des Herzogthums Teschen, wyd. 1, Teschen 1863; wyd. 2, Teschen 1894.
 2. Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu, red. Józef Chlebowczyk, Katowice 1973.
 3. Londzin Józef, Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 1924.
 4. Popiołek Franciszek, Dzieje Śląska austryackiego z illustracyami, Cieszyn 1913.
 5. Popiołek Franciszek, Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim, Katowice 1939.
 6. Popiołek Franciszek, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1958.
 7. Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, t. 1–2, red. Aleš Zářický, Ostrava 2020.
 8. Studnicki Grzegorz, Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Katowice 2015.
 9. Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej i duchowej, red. Władysław Sosna, Cieszyn 2001.
 10. Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. Mečislav Borák, Dan Gawrecki; przeł. z czes. Anna Maria Rusnok, Mieczysław Balowski, Ostrawa – Praga 1992.

ARCHEOLOGIA I PRAHISTORIA

 1. Archeologia. Górny Śląsk, red. Eugeniusz Tomczak, Katowice 2013.
 2. Chorąży Bogusław, Badania wykopaliskowe na stanowisku w Cieszynie-Krasnej, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Cieszyn 2000, s. 50–54.
 3. Chorąży Bogusław, Chorąży Bożena, Archeolodzy na tropie. Kim byli prehistoryczni mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego sprzed 2,5 tysiąca lat?, „Kalendarz Cieszyński 2005”, Cieszyn 2004, s. 91–100.
 4. Chorąży Bogusław, Chorąży Bożena, Badania wykopaliskowe Cieszyn-Krasna 2000, „Kalendarz Cieszyński 2002”, Cieszyn 2001, s. 50–55.
 5. Chorąży Bogusław, Chorąży Bożena: Kim byli mieszkańcy Podbeskidzia w czasach rzymskich?, „Kalendarz Beskidzki 2015”, Bielsko-Biała 2014, s. 295–299 [wersja online].
 6. Chorąży Bogusław, Chorąży Bożena, Stan i perspektywy badań archeologicznych na obszarze Beskidu Śląskiego i przyległej części Pogórza Cieszyńskiego, [w:] Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach, red. Jan Garncarski, Krosno 2017, s. 633–682.
 7. Foltyn Edelgarda M., Materiały archeologiczne do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku, Cieszyn 2000.
 8. Foltyn Edelgarda M., Szydłowski Jerzy, Foltyn Eugeniusz, Archeologia regionu cieszyńskiego stan badań, Katowice 2001.
 9. Gryc Jana, Znalezisko muszli pielgrzymiej z Góry Zamkowej w Cieszynie, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 4, 2010, s. 57–66.
 10. Jagosz-Zarzycka Zofia, Celtowie w Cieszynie. Stanowisko kultury puchowskiej na Górze Zamkowej, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 4, 2010, s. 35–46.
 11. Jagosz-Zarzycka Zofia, Średniowieczne i nowożytne zabytki archeologiczne wydobyte ze studni na Starym Mieście w Cieszynie,  „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 2, 2005, s. 32–50.
 12. Kietlińska Alina, Gród wczesnośredniowieczny na Górze Zamkowej w Cieszynie w świetle badań w latach 1949-1954, „Materiały wczesnośredniowieczne” 5, 1960, s. 63–96.
 13. Kouřil Pavel, Archeologický výzkum hradiska v Chotěbuzi-Podoboře„Těšínsko” 44, 2001, 1, s. 1–5. 
 14. Kouřil Pavel, Jezdecká elita na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře„Těšínsko” 50, 2007, 1, s. 5–8.
 15. Kouřil Pavel, Gryc Jana, Hradiska 10.–12. století na severní Moravě a v českém Slezsku, [w:] Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch, Głogów [i in.] 2014, s. 99–171
 16. Kuś Wiesław, Epoka żelaza na ziemi cieszyńskiej i bielskiej„Pamiętnik Cieszyński” 4, 1992, s. 75–79.
 17. Kuś Wiesław, Odkrywanie tajemnic Góry Zamkowej, „Kalendarz Cieszyński 1997”, Cieszyn 1996, s. 78–83.
 18. Kuś Wiesław, Tajemnice cieszyńskiego rynku, „Kalendarz Cieszyński 2000”, Cieszyn 1999, s. 43–47.
 19. Panic Idzi, Uwagi na temat okoliczności powstania najstarszych grodów Śląska Cieszyńskiego w czasach plemiennych, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 9–18.
 20. Pankiewicz Aleksandra, Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX–X wieku w świetle źródeł ceramicznych, Wrocław 2012 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3372, Studia Archeologiczne, t. 43)
 21. Pasek Edward, Ziemia cieszyńska w okresie przedhistorycznym, „Kalendarz Śląski 1967”, Ostrava 1966, s. 66–71.
 22. Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych, pod red. Idziego Panica, wyd. 1, Cieszyn 2009; wyd. 2, Cieszyn 2012.
 23. Żaba Joanna, Analiza anatomiczno-antropologiczna wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z Góry Zamkowej w Cieszynie, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 4, 2010, s. 47–56.

ŚREDNIOWIECZE (DO 1528 ROKU)

 1. Borowski Jan Paweł, Najstarsza wzmianka o Drogomyślu, „Pamiętnik Cieszyński” 23, 2019, s. 9–16.
 2. Czechowicz Bogusław, W cieniu pradziada. Mecenat artystyczny księcia Kazimierza II w księstwie cieszyńskim,  „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 2, 2005, s. 51–86.
 3. Dziechciarz Renata, Parafia Simoradz w średniowieczu, „Pamiętnik Cieszyński” 11, 1996, s. 14–20.
 4. Iwanek Witold, Z prywatnego życia cieszyńskich Piastów, „Kalendarz Cieszyński 1992”, Cieszyn 1991, s. 33–36.
 5. Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław 1977; wyd. 2, Kraków 2007.
 6. Panic Idzi, Cum ipsi Poloni essent. Z badań nad świadomością narodową mieszkańców Górnego Śląska w średniowieczu, [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, red. Idzi Panic, Cieszyn 1996, s. 30–39.
 7. Panic Idzi, Działalność polityczna i dyplomatyczna księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka w czasach panowania Karola IV jako cesarza (1355–1378), „Watra. Rocznik Bielski” 3, 1988, 28–45.
 8. Panic Idzi, Księstwo cieszyńskie w średniowieczu. Studia z dziejów politycznych i społecznych, Cieszyn 1988.
 9. Panic Idzi, Organizacja społeczno-gospodarcza ziemi cieszyńskiej we wczesnym średniowieczu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 45, 1984, s. 40–70.
 10. Panic Idzi, Potencjał gospodarczy i osadniczy Księstwa Cieszyńskiego u schyłku XIII wieku, „Rocznik Cieszyński” 6/7, 1991, s. 37–43.
 11. Panic Idzi, Problem stratyfikacji szlachty w księstwie cieszyńskim w XV wieku w świetle źródeł kancelaryjnych, „Przegląd Historyczny” 85, 1994, 1–2, s. 21–33.
 12. Panic Idzi, Przemko II cieszyński w środkowoeuropejskiej polityce międzynarodowej. Studium z dziejów Śląska w 3 ćwierci XV wieku, „Watra. Rocznik Bielski” 2, 1986, s. 127–137.
 13. Panic Idzi, Rozwój przestrzenny Cieszyna w dobie piastowskiej, Cieszyn 2001.
 14. Panic Idzi, Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich, Skoczów 2005.
 15. Panic Idzi, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku), wyd. 1, współpraca Bogusław Czechowicz, Cieszyn 2010; wyd. 2, Cieszyn 2015.
 16. Panic Idzi, Těšínská šlechta v terminologii pramenů 14.–15. století, „Těšínsko” 33, 1990, 2, s. 8–12.
 17. Panic Idzi, Tragiczna miłość księżniczki, „Kalendarz Cieszyński 1985”, Cieszyn 1984, s. 40–42.
 18. Polak Jerzy, Konflikt o Bielsko z końca XV wieku, „Pamiętnik Cieszyński” 23, 2019, s. 17–28.
 19. Ptak Marian J., Konfederacja śląsko-morawska z 1389 roku, [w:] Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, red. Alfred Konieczny, Marian J. Ptak, Wrocław 2002 s. 41–56.
 20. Ptak Marian J., Ustrój polityczny i prawo Księstwa Cieszyńskiego, [w:] Przez tysiąclecia ‒ państwo, prawo, jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17–20 września 2000 r., t. 1, red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, Katowice 2001, s. 95–106
 21. Trelińska Barbara, Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290–1573, Warszawa – Łódź 1983.
 22. Trelińska Barbara, Organizacja systemu władzy książęcej Piastów cieszyńskich na przełomie XIII i XIV wieku, „Rocznik Cieszyński” 6/7, 1991, s. 32–36. 
 23. Žáček Rudolf, K úloze těšínských vévodů u dvora Karla IV. (Vladislav Těšínský), „Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C”, 2, 1995, s. 72–78.

LATA 1528–1653

 1. Borowski Jan Paweł, Duński okres wojny trzydziestoletniej w księstwie cieszyńskim, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 239–250.
 2. Gojniczek Wacław, Elity władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Samorządowość i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów, red. Idzi Panic, Cieszyn 2002, s. 73–88.
 3. Gojniczek Wacław, „Missiva” biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. Antoni Barciak, Katowice 2007, s. 396–408. 
 4. Gojniczek Wacław, Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa, [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, t. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103–108.
 5. Gojniczek Wacław, Ślązacy w otoczeniu biskupów ołomunieckich w XVI wieku, [w.] Per saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Jiří Mikulec, Miloslav Polívka, t. 1, Praha 2007, s. 338–344.
 6. Gojniczek Wacław, Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 23–40.
 7. Gojniczek Wacław, Upadek rodu Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu kanclerza Jana Czelo z Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) = Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), red. Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Ostrava – Katowice 2011, s. 137–146.
 8. Gojniczek Wacław, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653), Katowice 2014.
 9. Jež Radim, Správa Těšínského knížectví Janem z Pernštejna v letech 1528–1545, „Práce a studie Muzea Beskyd – Společenské vědy” 20, 2008, s. 225–267.
 10. Korbelářová Irena, Kavalírská cesta Ferdinanda Jana z Lichtenštejna, „Časopis Slezského zemského muzea. Série B – vědy historické” 57, 2008, 3, s. 220–227.
 11. Machej Anna, Adama Wacława księcia cieszyńskiego zmiana wyznania w 1610 roku i okoliczności tego wydarzenia, „Pamiętnik Cieszyński” 13, 1998, s. 5–12.
 12. Machej Anna, Polityka kościelna księcia cieszyńskiego Wacława III Adama po objęciu rządów w księstwie cieszyńskim, „Pamiętnik Cieszyński” 17, 2002, s. 135–137.
 13. Machej Anna, Sytuacja społeczno-polityczna na Śląsku Cieszyńskim w XVI wieku, [w:] Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. Józef Budniak, Karol Mozor, Kraków 2005, s. 27–38.
 14. Machej Anna, Uwagi nad językiem kancelarii w księstwie cieszyńskim w czasach nowożytnych, „Pamiętnik Cieszyński” 19, 2004, s. 99–101.
 15. Morys-Twarowski Michael, Wojna trzydziestoletnia w pamięci chłopów z Księstwa Cieszyńskiego, [w:] Unia Lubelska – i co dalej? Materiały z II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników Kraków 16–18 XI 2009 r., red. Marcin Maciuk, Stanisław Witecki, Kraków 2010, s. 159–164.
 16. Panic Idzi, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528–1653), Cieszyn 2011.
 17. Panic Idzi, Wybrane zagadnienia z sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej księstwa cieszyńskiego na przełomie XVI i XVII wieku„Pamiętnik Cieszyński” 5, 1992, s. 7–19.
 18. Poloczkowa Barbara, Najstarsze prawo cieszyńskie, „Kalendarz Cieszyński 1989”, Cieszyn 1988, s. 30–34.
 19. Poloczkowa Barbara, Najważniejsza twierdza cieszyńska, „Kalendarz Cieszyński 1992”, Cieszyn 1991, s. 37–45.
 20. Šefčík Erich, Walka o cieszyńską ordynację ziemską z 1573 r., „Pamiętnik Cieszyński” 6, 1993, s. 49–60. 
 21. Spyra Janusz, Gospodarka komunalna Cieszyna w świetle miejskich ksiąg rachunkowych z XVI–XVII w., [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 41–59.
 22. Zitek Jan [tł. z jęz. czes. Irena Adamczyk], Szwedzi i cesarscy w Cieszynie (1645–1647), „Kalendarz Cieszyński 2005”, Cieszyn 2004, s. 41-47.

LATA 1653–1848

 1. Al Saheb Jan, K průběhu 1. slezské války (17401742) na těšínsko-moravském pomezí„Těšínsko” 49, 2006, 1, s. 11–19.
 2. Chlebowczyk Józef, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII–XVIII oraz w pierwszej połowie XVIII w., Wrocław 1966.
 3. Chlebowczyk Józef, Lata wojen napoleońskich na Śląsku Cieszyńskim i ich konsekwencje, „Kalendarz Śląski 1964”, Ostrava 1963, s. 72–78. 
 4. Chlebowczyk Józef, Odgłosy wydarzeń 1844 roku na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1958”, Czeski Cieszyn 1957, s. 58–66.
 5. Chlebowczyk Józef, Wieś cieszyńska pod jarzmem landknechtów, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1960”, Czeski Cieszyn 1959, s. 72–76.
 6. Elvert Christian d’, Die Einfälle der Türken , Tataren und Ungarn in Mähren und Österreich-Schlesien vom Jahre 1663–1709, [w:] tenże, Zur Cultur-Geschichte Mährens und Oest. Schlesiens, t. 1, Brünn 1866, s. 1–96.
 7. Hruboš Jan, K osudům písemností Borků z Roztropic po roce 1702„Sborník Zemského archivu v Opavě” [2], 2019, s. 167–172.
 8. Iwanek Witold, O najstarszej księdze mieszczan cieszyńskich, „Kalendarz Śląski 1968”, Ostrava 1967, s. 60–65.
 9. Korbelářová Irena, Města na Těšínsku v 18. století, Český Těšín 2005.
 10. Korbelářová Irena, Město Těšín po požáru v roce 1720, „Těšínsko” 43, 2000, 2, s. 1–9.
 11. Korbelářová Irena, Panoramatický pohled na Těšín z roku 1720, „Těšínsko” 43, 2000, 2, s. 30–31.
 12. Korbelářová Irena, Přepychové paláce, anebo dřevěnice s kurloky? K bydlení měšťanských vrstev na Těšínsku v pozdně barokním období, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 2, 2005, s. 155–173.
 13. Korbelářová Irena, Ženy v čele měšťanských domácností na Těšínsku ve 20. letech 18. století„Těšínsko” 47, 2004, 1, s. 1–5. 
 14. Korbelářová Irena, Žáček Rudolf, Obraz Těšínska v církevní topografii „Silesia in Compendio”„Těšínsko” 49, 2006, 1, s. 19–25.
 15. Korzenny Jan, Honwedzi nad Przełęczą Jabłonkowską, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 55–57.
 16. Kouřilová Markéta, Frýdecké panství v urbářích pořízených urbariální komisí roku 1770„Těšínsko” 45, 2002, 3, s. 15–22. 
 17. Kroček Miloslav, Fojti na frýdeckém panství [1. část], „Těšínsko” 45, 2002, 4, s. 1–9.
 18. Kroček Miloslav, Fojti na frýdeckém panství [2. část], „Těšínsko” 46, 2003, 1, s. 1–7.
 19. Kroček Miloslav, Fojti na frýdeckém panství [3. část], „Těšínsko” 46, 2003, 2, s. 1–10. 
 20. Krůl Martin, Jablunkovské šance – raně novověká opevnění slezské hranice, „Vlastivědné listy Slezska” 46, 2020, 1–2, s. 36–38
 21. Kubica, Michal, Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví, „Těšínsko” 62, 2019, 1, s. 3–16.
 22. Machej Anna, Burmistrzowie i rajcy Skoczowa w latach 1660–1670, „Pamiętnik Cieszyński” 16, 2001, s. 41–44.
 23. Pindur David, Konflikt ve Stříteži „tu neděli po Navebevstůpení Pána Krista léta 1661”„Těšínsko” 49, 2006, 2, s. 1–7.
 24. Poloczkowa Barbara, Sąd magistracki w Cieszynie, „Kalendarz Cieszyński 1986”, Cieszyn 1985, s. 44–48.
 25. Spyra Janusz, Kobiety, wino i... kupcy włoscy w Cieszynie w czasach nowożytnych, [w:] Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám PhDr. Karla Müllera, red. Petr Tesař, Irena Moravcová, Olga Gebauerová, Opava 2008, s. 93–108.
 26. Spyra Janusz, Pierwsze lata Towarzystwa Strzeleckiego w Cieszynie, „Kalendarz Cieszyński 1993”, Cieszyn 1992, s. 40–42
 27. Spyra Janusz, Śląsk Cieszyński w okresie 1653–1848, Cieszyn 2012.
 28. Spyra Janusz, Środowisko intelektualne Cieszyna w czasach Leopolda J. Szersznika, [w:] Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn, 6–7 listopada 1997, red. Hanna Łaskarzewska, Anežka Bad'urová, Cieszyn 1998, s. 48–66.
 29. Szelong Krzysztof, Podróże edukacyjne szlachty cieszyńskiej (do końca XVII w.). Motywy, kierunki, konsekwencje, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 59–115.
 30. Šmerda Milan, Korbelářová Irena, Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století (s edicí poddanských stížností z roku 1766), Opava 1998.
 31. Wadowski Andelin, Spis ludności na Śląsku Cieszyńskim z roku 1790„Pamiętnik Cieszyński” 1, 1961, s. 116–117

LATA 1848–1918

 1. Baron Roman, Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894–1919), Opole 2006.
 2. [Brożek Ludwik] Kurzelowski Jan, „Zabawy narodowe” na Śląsku Cieszyńskim 1867–1871, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1961”, Ostrava 1960, s. 97–105.
 3. Buława Edward, Egzamin wobec Polski. Ślązacy cieszyńscy w czynie legionowym w latach I wojny światowej, Cieszyn 1998.
 4. Buława Edward, Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1997. 
 5. Chlebowczyk Józef, Problemy współpracy polsko-czeskiej na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX wieku, „Kalendarz Śląski 1967”, Ostrava 1966, s. 104–108. 
 6. Chlebowczyk Józef, Przyczynek do historii rewolucji burżuazyjno-demokratycznej 1848-49 na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1957”, Czeski Cieszyn 1956, s. 73–84.
 7. Chlebowczyk Józef, Rozruchy głodowe 1917 roku w Zagłębiu, „Kalendarz Śląski 1968”, Ostrava 1967, s. 67–70.
 8. Chlebowczyk Józef, Wiosna Ludów na Śląsku Cieszyńskim (w studwudziestą rocznice), „Kalendarz Śląski 1969”, Ostrava 1968, s. 54–61.
 9. Chlebowczyk Józef, Wybory i świadomość społeczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku. Przyczynek do badań nad kształtowaniem się świadomości i aktywności społecznej w okresie kapitalizmu, Katowice – Kraków 1966.
 10. Chromcová Gabriela, „Noviny Těšínské” Písmo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku (k 110. výročí založení novin)„Těšínsko” 47, 2004, 1, s. 10–14.
 11. French Irena, Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid” i rozwój polskiej turystyki w Beskidzie Śląskim w czasach austriackich, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 8, 2020, s. 81–96.
 12. Galicz Jan, Historja ruchu narodowego wśród młodzieży szkół średnich Ks. Cieszyńskiego, Cieszyn 1926.
 13. Galicz Jan, Z minionych lat. Przyczynki do historii ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1937.
 14. Grobelný Andělín, Češi a Poláci ve Slezsku v letech 1848–1867. Přípravné studie z dějin národního a dělnického hnutí, Ostrava 1958.
 15. Gruchała Janusz, Koło Polskie w Austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego, Wrocław 1982.
 16. Heller Michał, Ruch ludowy w Małopolsce Zachodniej i na Śląsku Cieszyńskim (1890–1908), Katowice 1988.
 17. Homola Irena, „Tygodnik Cieszyński” i „Gwiazdka Cieszyńska” pod redakcją Pawła Stalmacha 1848–1887, Katowice – Kraków 1968.
 18. Kroček Miloslav, Ostravsko za války prusko-rakouské v roce 1866, „Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska” 19, 1999, s. 298–314.
 19. Matula Jan, Śląsk Cieszyński a wojna z Prusami w r. 1866„Nasz Kalendarz Ewangelicki” 1937, Czeski Cieszyn 1936, s. 110–127.
 20. Morys-Twarowski Michael, Droga do deklaracji z października 1918 roku. Środowisko wójtów wsi polskich w 2. połowie XIX w. i na początku XX wieku, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 133–142.
 21. Morys-Twarowski Michael, Samobójstwa na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej”, [w:] Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów, red. Jacek Kordel, Maksymilian Sas, Warszawa 2011, s. 107–114.
 22. Morys-Twarowski Michael, The ‘Kindred Circle’ of Village Mayors in the Habsburg Monarchy and the Example of Cieszyn Silesia, 1864–1918, „Acta Poloniae Historica” 121, 2020, s. 27–41. 
 23. Morys-Twarowski Michael, The Relationship Between Religion, Language and Nationality on the Example of Village Mayors in Cieszyn Silesia in 1864–1918, „Historie – Otázky – Problémy” 10, 2018, 2, s. 149–161.
 24. Nehýbl Jaroslav, Vztah Arnošta Plucara k těšínským Polákům. (Příspěvek k začátkům obrozenského slovanství v Těšínském Slezsku), „Slezský sborník” 72, 1974, 2, s. 118–123.
 25. Nowak Krzysztof, Cieszyński epizod Józefa Piłsudskiego„Kalendarz Cieszyński 2003”, Cieszyn 2002, s. 112–115.
 26. [Pindurová Pavla] Karbanová Pavla, Bruzovská beseda. Příspěvek k dějinám českého národního hnutí na Těšínsku, „Těšínsko” 55, 2012, 3, s. 10–23.
 27. Popiołek Franciszek, Cieszyn a powstanie styczniowe, „Powstaniec” 1938, 4, s. 13–15.
 28. Spyra Janusz, Idea domów narodowych na Śląsku Cieszyńskim i w okolicy, [w:] 100 lat Domu Narodowego w Cieszynie (1901–2001), red. Mariusz Makowski, Cieszyn 2002, s. 5–10.
 29. Stępniak Andrzej, Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i w początkach XX wieku (do 1920 roku), Katowice 1986. 
 30. Szczypka Danuta, Wisła podczas I wojny światowej i jej skutki dla mieszkańców, „Rocznik Wiślański” 10, 2018, s. 24–36.
 31. Szczypka Danuta, Udział Jana Bujaka z Wisły w początkach polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, „Rocznik Wiślański” 1, 2009, s. 23–34.
 32. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Cieszyn 2013.
 33. Wantuła Jan, O wójcie, gminnej pieczęci i herbie, „Kalendarz Cieszyński 1986”, Cieszyn 1985, s. 51–56.
 34. Wnętrzak Grzegorz, Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897–1920, Toruń 2014.
 35. Wnętrzak Grzegorz, Znaczenie ruchu kożdoniowskiego na Śląsku Cieszyńskim w świetle wyników wyborów z 1909 i 1911 roku, „Pamiętnik Cieszyński” 18, 2003, 53–66.
 36. Zářický Aleš, Ostrava – Karviná, blízko a přece daleko! Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století, [w:] Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, red. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Brno 2006, s. 249–253.

LATA 1918–1920

 1. Borák Mečislav, Spor o Těšínsko a Karel Čapek„Těšínsko” 44, 2001, 2, s. 26–27. 
 2. Cybulski Bogdan, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), Opole 1980.
 3. Długajczyk Edward, Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920, Katowice 2005.
 4. French Irena, Trzyńczanie w Domu Śląskim – między prowokacją a agresją, „Kalendarz Cieszyński 2017”, Cieszyn 2016, s. 74–87.
 5. Gruchała Janusz, Socjaliści czescy wobec kwestii cieszyńskiej (1918–1920), [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, red. Idzi Panic, Cieszyn 1996, s. 172–188.
 6. Kamiński Marek Kazimierz, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001. 
 7. Kamiński Marek Kazimierz, Problem wycofania wojsk czeskich z części Śląska Cieszyńskiego między Wisłą a Olzą (luty 1919 r.), „Dzieje Najnowsze” 32, 2000, 3, s. 35–60.
 8. Kopeć Eugeniusz, Bielsko-Biała w początkach drugiej niepodległości (listopad 1918 roku), „Zaranie Śląskie” 32, 1969, 2, s. 191–203.
 9. Korbel Daniel, Defensor Tessinensis?, „Kalendarz Cieszyński 2021”, Cieszyn 2021, s. 91–115. 
 10. Korbel Daniel, Krvavá epizoda česko-polské války. Malé Kunčice – Žibřidovice 26. ledna 1919, „Těšínsko” 62, 2019, 1, s. 17–28.
 11. Korbel Daniel, Memorial płk Latinika z oceną sytuacji na Śląsku Cieszyńskim i planem odbicia jego utraconej części„Slezský sborník” 117, 2019, 2, s. 70–82.
 12. Korbel Daniel, Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku, „Pamiętnik Cieszyński” 23, 2019, s. 29–56.
 13. Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku, red. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2008.
 14. Przybylski Adam, Walka o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, Warszawa 1932.
 15. Spyra Janusz, Niemcy na Śląsku Cieszyńskim wobec Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i wydarzeń lat 1918–1920, „Pamiętnik Cieszyński” 8, 1994, s. 55–76.
 16. Spyra Janusz, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego a początki polskiego filmu i kina na Śląsku Cieszyńskim w 1919 r., „Pamiętnik Cieszyński” 8, 1994, s. 104–112.
 17. Szelong Krzysztof, Czy na Zaolziu przygotowywano powstanie?, „Kalendarz Cieszyński 1992”, Cieszyn 1991, s. 61–64.
 18. Szelong Krzysztof, Plebiscit a otázka sebeurčení těšínského obyvatelstva 1918–1920„Těšínsko” 44, 2001, 1, s. 6–17.
 19. Szelong Krzysztof, Podłoże organizacyjne polskiej akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. Maria Wanatowicz, Katowice 1992, s. 29–49.
 20. Szelong Krzysztof, Środki ekonomiczne w propagandzie plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim (1919–1920)„Pamiętnik Cieszyński” 4, 1992, s. 48–63.
 21. Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920, red. Krzysztof Nowak, Cieszyn 1999.
 22. Wadowski Andelin, Relacje dwu delegatów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego na konferencję pokojową w Paryżu w latach 1919 i 1920„Pamiętnik Cieszyński” 2, 1971, s. 201–215.
 23. Wanatowicz Maria, Kwestia cieszyńska na forum Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. Maria Wanatowicz, Katowice 1992, s. 50–64.

OKRES MIĘDZYWOJENNY

 1. Adamec Tomáš, Zápas města Frýdku o vojenskou posádku„Těšínsko” 47, 2004, 3, s. 27–30. 
 2. Baran Ivo, Činnost polských politických stran na československém Těšínsku v roce 1938. I. část„Těšínsko” 49, 2006, 2, s. 15–22. 
 3. Baran Ivo, Činnost polských politických stran na československém Těšínsku v roce 1938. II. část„Těšínsko” 49, 2006, 3, s. 9–17. 
 4. Baran Ivo, Činnost polských politických stran na československém Těšínsku v roce 1938. III. část„Těšínsko” 49, 2006, 4, s. 16–26.
 5. Baran Ivo, Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 33, 2015, 2, s. 105–121.
 6. Borák Mečislav, Wojciech Korfanty a Těšínsko v pamětech Jaroslava Šaldy„Těšínsko” 46, 2003, 2, s. 19–20.
 7. Długajczyk Edward, „Dziennik Polski” na Zaolziu (1934–1939), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 32, 1993, 1, s. 65-79.
 8. Długajczyk Edward, Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939, Katowice 1990.
 9. Długajczyk Edward, Tajny front na granicy cieszyńskiej. Wywiad i dywersja w latach 1919–1939, Katowice 1993.
 10. Długajczyk Edward, Udział konsula Leona Malhomme’a w rozbiciu Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej na Zaolziu (1934–1935), „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobóka” 48, 1993, 4 363–375.
 11. Gąsior Grzegorz, Kolej a tożsamość. Postawy narodowościowe kolejarzy na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 20. XX w., „Przegląd Środkowo-Wschodni”, 1, 2016, s. 171–181. 
 12. Gąsior Grzegorz, Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920–1938, Warszawa 2020.
 13. Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937), Katowice 2001.
 14. Kajzer Karol, Ochotnicze drużyny robocze w Cieszyńskiem, Kalendarz Cieszyński 2005”, Cieszyn 2004, s. 6976.
 15. Kasztura Grzegorz, Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912–1939, Cieszyn 2012. 
 16. Kolářová Ivana, Kolář Ondřej, Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918–1920, Praha 2020.
 17. Kopeć Eugeniusz, „My i oni” na polskim Śląsku (1918–1939), wyd. 2 popr. i uzup., Katowice 1986.
 18. Polak Jerzy, Bielsko i Biała na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” w pierwszych latach niepodległej Polski (1918–1922), „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 89–123.
 19. Skrzypek Miłosz, Śląsk Cieszyński w latach 1920–1922. Wrastanie w Polskę, Bielsko-Biała 2017.
 20. Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945, red. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2015.
 21. Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny, red. Franciszek Serafin, Katowice 1996.

II WOJNA ŚWIATOWA

 1. Borák Mečislav, Na příkaz gestapa. Nacistické válečné zločiny na Těšínsku, Ostrava 1990.
 2. Borák Mečislav, Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim, „Pamiętnik Cieszyński” 9, 1994, s. 132–143.
 3. Borák Mečislav, Suchá v době okupace a války v letech 1938–1945„Těšínsko” 48, 2005, 2, s. 16–21.
 4. Borák Mečislav, Svědectví ze Životice. Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie, Český Těšín 1999.
 5. Dzwonek Józef, Wisła w jarzmie hitlerowskim 1939–1945, Wisła 1988.
 6. Guziur Oswald, Starzewski Mieczysław, Lido i Stragan. Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej, Czeski Cieszyn 1992.
 7. Heller Michał, Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim 1939–1945, Opole 1982.
 8. Kaczmarek Ryszard, Albert Smagon. Materiały do biografii pierwszego cieszyńskiego kreisleitera, „Pamiętnik Cieszyński” 11, 1996, s. 69–72.
 9. Kaczmarek Ryszard, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.
 10. Kiełkowski Wojciech, Kasztura Grzegorz, Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku, Zebrzydowice 2014.
 11. Kohutek Ludwik, Adwokatura na Śląsku Cieszyńskim w latach 1938–1945, „Palestra”, 17, 1973, 5 (185), s. 58–81. 
 12. Kohutek Ludwik, Gdy drzewa szubienic wyrosły, Warszawa 1986; wyd. 2, Brenna 2012.
 13. Król Stefan, Cieszyniacy zamordowani w ZSRR, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Cieszyn 2000, s. 112–137.
 14. Malíř Otmar, Občané z Těšínska u Dunkerque„Těšínsko” 44, 2001, 4, s. 9–17.
 15. Małecki Marian, Proces karny grupy „U-2” śląskiego wywiadu Armii Krajowej „Stragan” w świetle źródeł niemieckich, „Z Dziejów Prawa” 12 (20), 2019, s. 637–651.
 16. Mazurek Józef, O „brylatym” i jego ludziach. Z dziejów ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Śląski 1964”, Ostrava 1963, s. 46–48. 
 17. Mazurek Józef, Po ścieżkach legend i łez, „Kalendarz Śląski 1967”, Ostrava 1966, s. 72–74.
 18. Mazurek Józef, Polegli mieli rację. Nieznana karta ruchu oporu, „Kalendarz Śląski 1963”, Ostrava 1962, s. 42–43. 
 19. Okupacja hitlerowska na Śląsku Cieszyńskim, red. Jan Rusnok, Czeski Cieszyn 1993.
 20. Pasek Edward, Więzienie cieszyńskie, [w:] Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i Częstochowie 1939–1945, red. Andrzej Szefer, Katowice 1983, s. 45–78.
 21. Poloczkowa Barbara, Obóz pracy dla Żydów w Zebrzydowicach, „Zaranie Śląskie” 54, 1991, 1–2, s. 65–80.
 22. Stanieczek Paweł, Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu, Goleszów 2015.
 23. Stanieczek Paweł, Szepke Gustaw, Dopisani do listy Schindlera = Added to Schindler's List, Cisownica 2014.
 24. Święs Wojciech, O egzekucjach na cmentarzach żydowskich w Cieszynie „Kalendarz Cieszyński 2016”, Cieszyn 2015, s. 78–87.
 25. Toboła Otylia, Lutyńskie tango i inne historie wojenne z Zaolzia, Czeski Cieszyn 2003; wyd. 2, Czeski Cieszyn 2004.
 26. Zahradnik Stanisław, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej (w byłych powiatach czeskocieszyńskim i frysztackim) 1939–1945, Opole 1988.

HISTORIA PO 1945 ROKU

 1. Borák Mečislav, Orlovský farář Adolf Unger v pamětech Václava Vaška„Těšínsko” 46, 2003, 2, s. 21–22.
 2. Friedl Jiří, Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949, Praha 2012.
 3. Gąsior Grzegorz, Platforma Cieślara – kwestia narodowościowa na Zaolziu w okresie stalinowskim, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 40, (2005,) s. 167–203.
 4. Ika Grzegorz, Pierwsza cieszyńska władza, „Kalendarz Cieszyński 1993”, Cieszyn 1992, s. 53–55.
 5. Kamiński Marek Kazimierz, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990.
 6. Krutak Jarosław, Wysiedlenie ludności niemieckiej i walka z przejawami niemczyzny w Bielsku i powiecie bielskim po zakończeniu II wojny światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 142, 2015, 3, 495–512.
 7. Kurpierz Tomasz, Piątek Przemysław, „Dobić wroga”. Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945–1947), Kraków 2007. 
 8. Liszok Daniel, Z historie Havířova v letech 1968-1969„Těšínsko” 47, 2004, 3, s. 20–27.
 9. Nowak Krzysztof, Cieszyniacy nad Tamizą, Katowice 1993.
 10. Nowak Krzysztof, Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945–1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, Cieszyn – Katowice 2010; wyd. 2, Cieszyn 2012.
 11. Nowak Krzysztof, Z problematyki narodowościowej Zaolzia po 1948 roku, [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, red. Idzi Panic, Cieszyn 1996, s. 215–222.
 12. Pylypenko-Czepczor Alicja, Akcja osadnicza w powiecie cieszyńskim po II wojnie światowej, „Pamiętnik Cieszyński” 19, 2004, s. 155–158.
 13. Pylypenko-Czepczor Alicja, Wysiedlenie Niemców z powiatu cieszyńskiego po II wojnie światowej, „Pamiętnik Cieszyński” 18, 2003, s. 133–135.
 14. Szczypka Danuta, Podziemie antykomunistyczne na terenie Wisły w latach 1945–1949, „Rocznik Wiślański” 4, 2012, s. 41–48.
 15. Szczypka Danuta, Sytuacja polityczna w Wiśle w latach 1945–1948. Walka o władzę, „Rocznik Wiślański” 8, 2016, 39–55.

DZIEJE POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

 1. Al Saheb Jan, Pindur David i in., Malenovice. Minulost a současnost obce pod Lysou horou, Malenovice 2014.
 2. Bielsko-Biała. Monografia miasta, t. 1–4, red. Idzi Panic, Bielsko-Biała 2010.
 3. Borowski Jan Paweł, Zawada – zapomniana wieś przy Drogomyślu, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 19–29.
 4. Broda Jan, Guty od zarania do wybuchu wojny hitlerowskiej, [b.m.w.] 1998.
 5. Chromik Grzegorz Marek, Czechowice-Dziedzice i okolice. Monografia historyczna (do roku 1918), Czechowice-Dziedzice 2001.
 6. Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, t. 1–3, Cieszyn 2010.
 7. Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności, red. Edward Biszorski, Jan Broda, Witold Iwanek, Karol Kajzer, Skoczów 1993.
 8. Dzięgielów 1305–2005, [zespół red. Zofia Fober, Tomasz Lenkiewicz, Katarzyna Bogdał], Dzięgielów 2005.
 9. Fender Mariusz, Nowrotek Maria, Polak Jerzy, Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, Międzyrzecze 2014. 
 10. Frýdek-Místek, red. Tomáš Adamec, Praha 2014.
 11. Grajewski Wojciech, Brenna. Dzieje góralskiej wsi Śląska Cieszyńskiego, t. 1, Brenna 2014. 
 12. Kajzer Karol, Dzieje wsi Ochaby, Skoczów 2007.
 13. Kiełkowski Wojciech, Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności, Chybie 2009.
 14. Kiełkowski Wojciech, Dzieje Frelichowa, Jastrzębie-Zdrój 2013.
 15. Kiełkowski Wojciech, Dzieje Zaborza, Jastrzębie-Zdrój 2015.
 16. Kiełkowski Wojciech, Dzieje Zbytkowa od czasów najdawniejszych do współczesności, Zbytków 2019.
 17. Kiełkowski Wojciech, Strumień w latach 1918–1945, Jastrzębie-Zdrój 2017. 
 18. Kiereś Małgorzata, Ojcowizna koniakowskich górali, Istebna-Jasnowice 2012.
 19. Kołorz Alojzy, Stulecie wioski tkaczy i garncarzy, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 66–67 [Datynie Dolne].
 20. Kopeć Eugeniusz, Szkice z przeszłości Czechowic-Dziedzic, Katowice 1977. 
 21. Kroček Miloslav, Z minulosti obce Sedliště„Těšínsko” 44, 2001, 3, s. 1–10.
 22. Kropka Piotr, Rudzica. Dzieje wioski i parafii od założenia do czasów współczesnych, Rudzica 2013.
 23. Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Kiczyce, „Kalendarz Skoczowski 1999”, Skoczów 1998, s. 205–226.
 24. Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Kowale, „Kalendarz Skoczowski 1998”, Skoczów 1997, s. 148–164.
 25. Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Ochaby, „Kalendarz Skoczowski 1997”, Skoczów 1996, s. 213–220.
 26. Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Pieściec, „Kalendarz Skoczowski 1996”, Skoczów 1995, s. 136–154. 
 27. Lipovski Radek, Z dějin obce Hrčavy. 1. část„Těšínsko” 45, 2002, 1, s. 1–9.
 28. Miękina Leon, Po bobreckich śladach... W stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, Cieszyn 2010.
 29. Mizia Rudolf, Figna Edward, Zamarski wczoraj i dziś, Zamarski 2013.
 30. Nowrotek Zdzisław, Ligota dawnymi laty, Ligota – Czechowice-Dziedzice 2018.
 31. Pająk Barbara, Barzyk Zofia, Dzudik Anna, Monografia Czechowic i Dziedzic 1918–1939, Czechowice-Dziedzice 2012.
 32. Panic Idzi, Dzieje Górek Wielkich i Małych, [Cieszyn 2005].
 33. Pasek Edward, Z przeszłości wsi Kończyce Wielkie w powiecie cieszyńskim„Pamiętnik Cieszyński” 1, 1961, s. 39–55.
 34. Pilch Józef, Rozwój Ustronia jako letniska i uzdrowiska (do 1939 r.), „Pamiętnik Ustroński” 2, 1989, s. 314.
 35. Pindur David, Listiny k dějinám Bruzovic ve fondech Státního archivu v Cieszyně„Těšínsko” 47, 2004, 4, s. 1015.
 36. Polak Jerzy, Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku, Bielsko-Biała 2007. 
 37. Polášek Jaromír, Z historie Šenova a šenovského zámku„Těšínsko” 46, 2003, 4, s. 11–17.
 38. Popiołek Franciszek, Dzieje Cieszyna z illustracyami, Cieszyn 1916.
 39. Popiołek Franciszek, Ligotka Kameralna jedna ze wsi podgórskich, Ligotka Kameralna 1935.
 40. Popiołek Franciszek, Szkice z dziejów Cieszyna, Katowice 1957.
 41. Spyra Janusz, Wisła. Dzieje beskidzkiej wsi do 1918 roku, Wisła 2007.
 42. Strumień (z dziejów miasta od jego początków do 1939 r.), red. Bolesław Orszulik, Strumień 1983.
 43. Szpyrc Antoni, Jabłonków 1435–1939, Wędrynia 2010. 
 44. Szpyrc Antoni, Rozważania o początkach Jabłonkowa, „Kalendarz Śląski 2015”, Czeski Cieszyn 2014, s. 227–230.
 45. Szweda Władysław, Z dziejów Ogrodzonej, Ogrodzona 2008. 
 46. Śliwka Paweł, Nasze Harbutowice. Szkic do monografii, Skoczów 2012.
 47. Ustroń 1305–2005, t. 1, Ustroń 1305–1945, red. Idzi Panic, Ustroń 2005.
 48. Ustroń 1305–2005, t. 2, Ustroń 1945–2005, red. Lidia Szkaradnik i Katarzyna Szkaradnik, Ustroń 2007.
 49. Vojkovský Rostislav, U nás v Dobré. Lidé, domy, události, Dobrá 2010.
 50. Wróbel Jerzy, Z dziejów Mnisztwa, Cieszyn 1980.
 51. Zahradnik Jan, Wioska Kojkowice na Śląsku, jej założenie i rozwój. Szkic historyczny i społeczno-gospodarczy ze wsi śląskiej z ilustracjami, Bielsko 1924.
 52. Zahradnik Stanisław, Kojkowice. Monografia mojej wsi rodzinnej, Trzyniec 2006.
 53. Zahradnik Stanisław, Ropice – vesnice Těšínska = Ropica – wioska cieszyńska, Ropice 2004.

HISTORIA OŚWIATY

 1. 80 lat Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu, [red. Halina Szotek], Międzyświeć 2002.
 2. A jednak zostanie... W stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909–2009), red. Roman Baron, Orłowa – Czeski Cieszyn 2009.
 3. Bogus Marzena, Model kariery polskiego nauczyciela ma Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich, [w:] Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Mitas, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Katowice 2009, s. 25–42.
 4. Bogus Marzena, Tradycja i postęp jako tworzywo pedagogicznej aktywności Bernarda Kotuli, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 2, 2005, s. 261–273.
 5. Bogus Marzena, Spyra Janusz, Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego), Toruń 2019. 
 6. Bogus-Spyra Marzena, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego Kasa Wzajemnej Pomocy, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 3746.
 7. [Brożek Ludwik] Kurzelowski Jan, Z dziejów szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 113–118.
 8. Buława Edward, Formowanie się intelektualnego, światopoglądowego i zawodowego oblicza polskiego nauczycielstwa szkół ludowych na Śląsku Cieszyńskim do 80. lat XIX w., [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 217–239.
 9. Chromik Grzegorz, Dzieje gimnazjum katolickiego w Cieszynie w świetle pism ks. Leopolda Jana Szersznika, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 154–166.
 10. Czyż Renata, Wakacyjny Instytut Sztuki w Wiśle (1937–1939), „Rocznik Wiślański” 3, 2011, s. 39–48.
 11. Dawid Łucja, Źródła intelektualnej, światopoglądowej i zawodowej formacji nauczycielstwa polskiego Śląska Cieszyńskiego w latach 1888–1918. Szkic do portretu zbiorowości, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 240–251.
 12. Dawid Łucja, Ku nowej formacji nauczycielskiej – z badań nad „Miesięcznikiem Pedagogicznym” (1892–1939), [w:] Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Mitas, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Katowice 2009, s. 69–83. 
 13. Faruga Andrzej, Z kart historii szkolnictwa rolniczego, „Kalendarz Cieszyński 2006”., Cieszyn 2005, s. 47–53.
 14. Gawrecká Marie, České školství na Těšínsku 1848–1918, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 265–283.
 15. Gawrecki Dan, Německé školy na Těšínsku, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 116–132.
 16. Gojniczek Wacław, Gimnazjum Ewangelickie w Cieszynie a elity społeczności protestanckiej na Śląsku Cieszyńskim (1709–1781), [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 116–132.
 17. Gojniczek Wacław, Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w Cieszynie w latach 1781–1871, [w:] Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, red. Renata Czyż, Danuta Szczypka, Wisła 2009, s. 13–21.
 18. Jaworski Kazimierz, 220 lat szkolnictwa w Końskiej = 220 let školství v Konské, Trzyniec-Końska-Osówki 2011. 
 19. Kenig Piotr, Zarys dziejów szkolnictwa w Bielsku i Białej do 1918 r., [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 313–331.
 20. Kiełkowski Wojciech, Dzieje szkoły w Chybiu od czasów austriackich do współczesności, Jastrzębie-Zdrój 2015.
 21. Król Jan, Jak to ongiś z nauczycielami bywało, „Kalendarz Cieszyński 1986”, Cieszyn 1985, s. 48–51.
 22. Król Jan, Ruch nauczycielski na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX wieku, „Rocznik Cieszyński” 3, 1976, s. 11–33.
 23. Król Stefan, Stowarzyszenia społeczne wspierające działalność szkół na Śląsku Cieszyńskim przed I wojną światową, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 2736.
 24. Król Stefan, Szkoły średnie na Śląsku Cieszyńskim do II wojny światowej, [w:] Język  –  szkoła  –  przestrzeń  jako  determinanty  rozwoju kultury Śląska  Cieńszyńskiego  =  Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. Marzena Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 118–141.
 25. Kubacz Adam, Gimnazjum ewangelickie w Cieszynie do 1873 roku. Sukcesy i porażki, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 167–188.
 26. Kubacz Adam, Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim do końca XVII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 60, 2005, 2, s. 125–156.
 27. Kubacz Adam, Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 60, 2005, 2, s. 295–315.
 28. Kubacz Adam, Wpływ reform terezjańskich i józefińskich na rozwój szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 133–153.
 29. Lipovski Radek, Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918, „Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek” 14, 2017, s. 81–98.
 30. Lisník Lukáš, Obrazy z dějin školy v Dobraticích od jejího vzniku do poloviny 40. let 20. století. Příspěvek k problematice českého venkovského školství na Těšínsku, „Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek” 14, 2017, s. 57–80.
 31. Londzin Józef, Początki szkolnictwa w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1924.
 32. Londzin Józef, Stan szkół ludowych w Księstwie Cieszyńskiem na początku XIX stulecia, Cieszyn 1902.
 33. Macierz Szkolna wczoraj i dziś, red. Otokar Matuszek, Czeski Cieszyn 1992.
 34. Miękina Leon, Prekursorzy. W stulecie narodzin ruchu zawodowego nauczycieli polskich na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1988.
 35. Panic Idzi, Z badań nad gimnazjum jezuickim w Cieszynie (1674–1773), [w:] Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Mitas, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Katowice 2009, s. 60–68.
 36. Pasek Edward, Szkolnictwo podstawowe w powiecie cieszyńskim w latach 1945–1965„Pamiętnik Cieszyński” 2, 1972, s. 23–35.
 37. Piegza Karol, Dawne szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1958”, Czeski Cieszyn 1957, s. 95–101.
 38. Spyra Janusz, Bez strażaków i trąbek, czyli prasa o zjazdach nauczycieli słowiańskich w monarchii austriackiej przed 1914 rokiem, [w:] Język-szkoła- przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego / Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. Marzena Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 142–164.
 39. Spyra Janusz, Główne kierunki rozwoju szkolnictwa na Sląsku Cieszyńskim w XIX w. i na początku XX w. w świetle ustawodawstwa i statystyk, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 167–216.
 40. Spyra Janusz, Seminaria nauczycielskie na Śląsku Cieszyńskim (do 1918 roku), [w:] Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Mitas, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Katowice 2009, s. 95–116.
 41. Szlaur-Bujok Maria, Wiślanie w szeregach nauczycielstwa szkół ludowych do 1918 roku,
  „Rocznik Wiślański” 3, 2011, s. 14–27.
 42. Sznapka Emil, Dzieje Męskie-go Seminarium Nauczycielskiego, [w:] Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia Męskiego Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego im. Pawła Stalmacha w Cieszynie, Cieszyn 1959,  s. 7–31.
 43. Szymik Jan, Z dziejów szkoły ligockiej, „Kalendarz Śląski 1969”, Ostrava 1968, s. 66–73.
 44. Tomanek Rudolf, Dorobek półwiekowej działalności oświatowej. Krótki zarys dziejów i prac „Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku” 1873–1923, Cieszyn 1924.
 45. Wehowski Matthäus, Education in Habsburg Borderlands. The K.u.K. Staats-Oberrealschule in the Austrian Silesian Town of Teschen (1900–1921), [w:] Language diversity in the late Habsburg empire, red. Markian Prokopovych, Carl Bethke, Tamara Scheer, Leiden – Boston 2019, s. 196–217.
 46. Zając Antoni, Rozwój cieszyńskiego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i zawodowego (1945–1963)„Pamiętnik Cieszyński” 2, 1973, 37–53.

HISTORIA WYZNANIOWA 

 1. Makowski Mariusz, Nowosielska Marta, 250 lat Klasztoru Sióstr Elżbietanek w Cieszynie 1753–1903–2003, Wrocław 2003.
 2. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, red. Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2017.
 3. Al Saheb Jan, Církevní spory o oblast Starých Hamer„Těšínsko” 47, 2004, 3, s. 1–5.
 4. Al Saheb Jan, K počátkům farnosti na Borové„Těšínsko” 47, 2004, 2, s. 1–5. 
 5. Badura Piotr Jerzy, Jezuici na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. Józef Budniak, Karol Mozor, Kraków 2005, s. 13–25.
 6. Balas Pavel, Pindur David, Spor o pohřbení apostaty v Puncově roku 1712„Těšínsko” 50, 2007, 4, s. 10–15.
 7. Bogus-Spyra Marzena, Charyzmatycy czy markieranci – obraz pastorów i księży w Dzienniku Andrzeja Cinciały z lat 1846–1853, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”  73, 2018, 2, s. 49–67.
 8. Bonczek Alojzy, Historya budowy kościoła w Stonawie, Cieszyn 1912.
 9. Broda Jan, Dzieje parafii diecezji cieszyńskiej, Warszawa 1978. 
 10. Broda Paweł, Historja ewang. zboru w Goleszowie, [Goleszów] 1928.
 11. Čermák Lumír, Sakrální stavby v Karviné-Doly„Těšínsko” 47, 2004, 1, s. 5–10.
 12. Czyż Renata, Religijny wymiar krajobrazu Wisły. Studium religioznawczo-antropologiczne, „Rocznik Wiślański” 4, 2012, s. 7–18.
 13. Czyż Renata, Strzegąc ojców wiary. Przewodnik po wiślańskich wspólnotach religijnych, Wisła 2004. 
 14. Czyż Renata, Władza świecka i duchowna wobec książki protestanckiej w księstwie cieszyńskim, [w:] Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku. W 300. rocznicę konwencji w Altranstädt, red. Lucyna Harc, Gabriela Wąs, Wrocław 2009, s. 215–225.
 15. Czyż Renata, Zróżnicowanie wyznaniowe Śląska Cieszyńskiego. Geneza – historia – stan obecny, [w:] Kościoły, polityka, historia. Ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce XX i XXI wieku, red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa 2009, s. 93–104.
 16. Czyż Renata, Pasek Zbigniew, Kościoły i wspólnoty religijne Wisły, Wisła 2008.
 17. Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie 1806–2006, red. Jan Miłkowski, Ligota – Czechowice-Dziedzice 2006.
 18. Franek Józef, Dzieje placówki jezuickiej w Cieszynie w okresie kontrreformacji, Cieszyn 1939 [maszynopis rozprawy doktorskiej].
 19. Gajdacz Emil, Ewangelia miłości. Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie = Das Evangelium der Liebe = The Gospel of Love. Diakonissenanstalt „Eben-Ezer” in Dzięgielów = Women's Diaconate „Eben-Ezer” in Dzięgielów, Dzięgielów 2013.
 20. Historya zboru ewangelickiego w Orłowéj, [b.m., dr. 1886].
 21. Izydorczyk Fabiana, Spyra Janusz, Dzieje miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie (1876–2001), Kraków 2002.
 22. Janik Ryszard, Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu. Od reformacji XVI w. po współczesność, Jaworze 2016.
 23. Kiedos Józef, Duszpasterska działalność ojców jezuitów na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. Józef Budniak, Karol Mozor, Kraków 2005, s. 39–51.
 24. Kliber Jan, Radość z domu Bożego. Parafie ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim po patentach tolerancyjnym i protestanckim, Bielsko-Biała 2013.
 25. Król Stefan, Kościół ewangelicko-augsburski w województwie śląskim 1922–1939: organizacja i duchowieństwo, [w:] Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku, red. Joachim Bahlcke, Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2018, s. 365–377.
 26. Krótka  historya ewangelickiego zboru błędowskiego, „Kalendarz Ewangelicki na rok zwyczajny 1904”, Cieszyn 1903, s. 68–76.
 27. Kubicius Stanisław, Ewangelicka Gmina Szkolna i Cmentarna w Dębowcu, Dębowiec 2012.
 28. Londzin Józef, Historja generalnego wikarjatu w Cieszynie, Cieszyn 1926.
 29. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932. 
 30. Makowski Mariusz, Z dziejów pierwszej fary, „Kalendarz Cieszyński 2001”, Cieszyn 2000, s. 138–146.
 31. Maroń Franciszek, Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 8, 1975, s. 79–129.
 32. Michejda Franciszek, Ewangelicki zbór nawiejski a. c. w pierwszem stuleciu swego istnienia, Cieszyn 1891.
 33. Michejda Karol, Dzieje kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskiem, Cieszyn 1909.
 34. Mrowiec Ewa, „Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej” w Cieszynie (1881–1905) – stan badań, „Rocznik Teologiczny” 55, 2013, 1–2, s. 139–159.
 35. Panic Idzi, Cesarza Józefa I regulacja opłat kościelnych dla protestantów śląskich z 1708 r., „Pamiętnik Cieszyński” 11, 1996, s. 79–88.
 36. Patzelt Herbert, Der Pietismus in Teschner Schlesien 1709–1730, Göttingen 1969. 
 37. Piętak Stanislav, Pindur David, Spratek Daniel, Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance, Český Těšín 2020.
 38. Pindur David, Dřevěný kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích, Řepiště 2013.
 39. Pindur David, Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích, Sedliště 2013.
 40. Pindur David, Poutní tradice na Frýdecku v pozdním baroku„Těšínsko” 49, 2006, 3, s. 1–8.
 41. Pindur David, Pramen k počátkům mariánského poutního místa ve Frýdku„Těšínsko” 48, 2005, 1, s. 16–19.
 42. Pindur David, Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770. Struktury, procesy, lidé, Český Tĕšín 2015.
 43. Pindur David, Z dějin farnosti Dobratice, Dobratice 2012.
 44. Pindur David, Z dějin farnosti Ropice v 17. století„Těšínsko” 50, 2007, 1, s. 14–19.
 45. Pindur David, Z nejstarších dějin kostela Všech svatých v Sedlištích„Těšínsko” 49, 2006, 1, s. 1–10.
 46. Pindór Jan, Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie, Cieszyn 1909.
 47. Šmerda Milan, Kněžna Alžběta Lukrecie a protireformace na Těšínsku (1625–1653)„Těšínsko” 47, 2004, 4, s. 110.
 48. Šmerda Milan, Kněžna Alžběta Lukrecie a protireformace na Těšínsku (1625–1653). II část„Těšínsko” 48, 2005, 1, s. 1–7.
 49. Sosna Władysław, Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac, Katowice 2015.
 50. Spratek Daniel, Z dějin luterské liturgie na Těšínsku v 18. století„Těšínsko” 45, 2002, 4, s. 16–18.
 51. Spyra Janusz, Kontrreformacja w Cieszynie w latach 1653–1709, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 66–88.
 52. Szymeczek Józef, Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945–1950, Cieszyn 2008.
 53. Szymeczek Józef, Między konfesją a narodowością. Protestanci na Zaolziu po 1918 roku, [w:] Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku, red. Joachim Bahlcke, Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2018, s. 379–392. 
 54. Tomášová Veronika, Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861), Český Tĕšín 2018.
 55. Wagner  Oskar, Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der Evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen 1545–1918/20, Wien – Köln – Graz 1978.

HISTORIA ŻYDÓW

 1. Korbelářová Irena, Židé na Těšínsku v popisu obyvatel podle povolání z doby okolo r. 1780„Těšínsko” 46, 2003, 1, s. 7–10.
 2. Miszewski Dariusz, Współpraca polskiej i żydowskiej mniejszości w Czechosłowacji (1928–1929) w wyborach do organów przedstawicielskich„Slezský sborník” 117, 2019, 2, s. 83–99.
 3. Proszyk Jacek, Życie według wartości. Żydowski liberalizm, ortodoksja i syjonizm w Bielsku i Białej, Jaworze 2012.
 4. Spyra Janusz, Conversion of Jews in Cieszyn Silesia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, [w:] Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński, Janusz Spyra, Cracow 2001, s. 33–55.
 5. Spyra Janusz, Der Rabbiner in der Provinz. Die Rolle des Rabbiners im Leben der jüdischen Gemeinschaft in Teschener und Troppauer Schlesien, Berlin 2018.
 6. Spyra Janusz, Drogi społecznego awansu Źydów na prowincji w monarchii habsburskiej na przykładzie Adolfa Landsbergera von Friedeck, [w:] Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století, red. Jiří Brňovják ; Aleš Zářický, Ostrava 2008, s. 287–297.
 7. Spyra Janusz, Józefińskie reformy statusu ludności żydowskiej na Śląsku Austriackim i ich konsekwencje, „Studia Judaica” 2, 2003, s. 19–45.
 8. Spyra Janusz, Książęce i cesarskie przywileje dla żydowskiej rodziny Singerów z Cieszyna„Pamiętnik Cieszyński” 7, 1993, s. 112–124.
 9. Spyra Janusz, Materiały do dziejów Żydów w Bielsku i państwie bielskim (do 1780 r.), „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne” 1, s. 78–95.
 10. Spyra Janusz, Między Europą a zaściankiem. Żydzi na Śląsku Cieszyńskim na przestrzeni wieków, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1, 1997, s. 58–76.
 11. Spyra Janusz, Pan Jaworski a žid Jaworski. O vztazích šlechtických feudálů s jejich židovskými poddanými v novověku na příkladu Opavského a Těšínského Slezska, [w:] Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době, red. Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič, Ostrava - Częstochowa 2015, s. 83–114.
 12. Spyra Janusz, Spór cieszyńskich rabinów, czyli o względności społecznego odbioru efektów pracy naukowej, [w:] Klio viae et inviae. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 849–857.
 13. Spyra Janusz, Szkolnictwo żydowskie na Śląsku Cieszyńskim i jego rola w procesie asymilacji miejscowej społeczności żydowskiej (przed 1918 r.), [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 284–312.
 14. Spyra Janusz, Żydowska księga  gruntowa z Cieszyna (tzw. Jüdisches Grundbuch) z XVIII w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Cieszynie, [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału PTH w Cieszynie, red. Idzi Panic, Cieszyn 1996, s. 83–93.
 15. Spyra Janusz, Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742–1918), Katowice 2009.
 16. Spyra Janusz, Żydowskie metryki i inne akta dotyczące rejestracji urodzin, ślubów i zgonów Żydów na terenie (byłego) Śląska Austriackiego (17841945), „Archiwa i archiwalia górnośląskie” 1, 2008, s. 106–139.
 17. Spyra Janusz, Żydzi na pograniczu śląsko-śląskim. Przyczynek do dziejów ludności żydowskiej w Boguminie i okolicach, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller, Rybnik–Katowice 2012, s. 407–420.
 18. Spyra Janusz, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742–1918). Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, Katowice 2005.

KWESTIE JĘZYKOWE

 1. Bogocz Irena, Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie, „LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ poświęcony zagadnieniom języka i językoznawstwa” 24, 2017, s. 227–244.
 2. Chromik Grzegorz M[arek], Schreibung und Politik. Untersuchungen zur Graphematik der frühneuhochdeutschen Kanzleisprache des Herzogtums Teschen, Kraków 2010.
 3. Chromik Grzegorz Marek, Zarys historii polsko-niemieckiego kontaktu językowego i języka niemieckiego na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, red. Halina Rusek, Anna Drożdż, Wrocław – Cieszyn 2009, s. 381–391. 
 4. Greń Zbigniew, Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa 2000.
 5. Greń Zbigniew, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 2004.
 6. Kubok Beata, Terminologia pasterska (karpatyzmy) w gwarach cieszyńskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 43, 2008, s. 63–74.
 7. Lipowski Jaroslav, Ewolucja nazwisk w południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotwórczo-statystyczna i graficzna, Wrocław 2008.
 8. Lipowski Jaroslav, Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku, Wrocław 2002.
 9. Łuc Izabela, Dziewiętnastowieczny obraz cieszyńskiego pogranicza w sferze imienniczej, [w:]  Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu studia, materiały i szkice - w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik, Andrzej Murzyn, Katowice 2010, s. 148–159.
 10. Łuc Izabela, Nazwiska odimienne mieszkańców Cieszyna w XIX wieku, [w:]  Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu studia, materiały i szkice - w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik, Andrzej Murzyn, Katowice 2010, s. 160–170.
 11. Milerski Władysław, Nazwiska cieszyńskie, Cieszyn 1996. 
 12. Mrózek Robert, Dzieje polszczyzny na Śląsku Cieszyńskim (zarys problematyki źródłowej), „Rocznik Cieszyński” 6/7, 1991, s. 182–195.
 13. Mrózek Robert, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1984.
 14. Mrózek Robert, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice 1990.
 15. Panic Idzi, Delatynizacja języka dokumentów książąt cieszyńskich, [w:] Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. Antoni Barciak, Katowice 2001 s. 205–214.
 16. Panic Idzi, Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku, Cieszyn 2016.
 17. Wronicz Jadwiga, Gwara w funkcji języka literackiego na Śląsku Cieszyńskim (o języku kazań z XVIII w. na podstawie rękopisów), „Rocznik Cieszyński” 6/7, 1991, s. 175–181.

HISTORIA GOSPODARCZA

 1. Chlebowczyk Józef, Dwa wieki kuźni Ustroń, Katowice 1972. 
 2. Chlebowczyk Józef, Początki ruchu zawodowego górników w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, „Kalendarz Śląski 1966”, Ostrava 1965, s. 35–39.
 3. Chlebowczyk Józef, Szałaśnictwo beskidzie i przyczyny jego upadku, „Kalendarz Śląski 1963”, Ostrava 1962, s. 100–107.
 4. [Derlich Leon] Lech, Zapomniany sałasz na Ropiczce. Rzut oka na dzieje osadnictwa w Beskidzie Śląskim, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1958”, Czeski Cieszyn 1957, s. 73–84.
 5. Drápela Martin, Historie zkujňovacích hutí v Bašce„Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku” 12, 2011, s. 34–52.
 6. Fober Kazimierz, CELMA ma 75 lat,  „Kalendarz Cieszyński 1995”, Cieszyn 1994, s. 52–56.
 7. Grobelný Andělín, Ostravská průmyslová oblast a Těšínsko v relacích týdeníku Wieniec-Pszczółka 1902–1912, „Slezský sborník” 70, 1972, 1, s. 17–31. 
 8. Gromnica Jan, Počátky a fungování První rakouské továrny na sodu v Hrušově (1851–1911), „Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska” 32, 2018, s. 298–323.
 9. Juřák Petr, Železárny a drátovny v Bohumíně. Příspěvek ke 120 letům od jejich založení„Těšínsko” 48, 2005, 2, s. 1–16. 
 10. Kraina Czesław, Cegielnia Eugena Fuldy, „Kalendarz Cieszyński 2015”, Cieszyn 2014, s. 207–214.
 11. Michna Gustaw, Węglarzy Karol, Postęp w rolnictwie Ziemi Cieszyńskiej, Kraków – Grodziec Śląski [2008].
 12. Myška Milan, Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby (Opožděná industrializace), Frýdek-Místek 2013.
 13. Myška Milan, Region a industrializace: studie k dějinám industrializace Slezska (1800–1918), Ostrava 2014.
 14. Palát Jiří, Počátky hrušovské továrny na keramické výrobky. Příspěvek ke 150. výročí vzniku„Těšínsko” 46, 2003, 3, s. 9–21.
 15. Palát Jiří, Problémy životního prostředí v okolí chemických továren za průmyslové revoluce na příkladu závodu v Hrušově a Vratimově (1851–1912)„Těšínsko” 47, 2004, 2, s. 5–15.
 16. Palát Jiří, Vznik a počátky továrny na celulózu ve Vratimově (1882–1912). Příspěvek ke 120. výročí vzniku [1. část], „Těšínsko” 46, 2003, 4, s. 1–11. 
 17. Palát Jiří, Vznik a počátky továrny na celulózu ve Vratimově (1882–1912) (dokončení)„Těšínsko” 47, 2004, 1, s. 15–23.
 18. Pitronová Blanka, Těšínské Beskydy na sklonku feudalismu. Salašnictví a lesní hospodářství v Těšínských Beskydech na přelomu 18. a 19. století, Brno 1968.
 19. Poloczkowa Barbara, Dokumenty dotyczące początków górnictwa węglowego na Śląsku Cieszyńskim, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 31, 1986, 3–4, s. 797–814. 
 20. Sarganek Paweł, „wiecznym ogniu” i pierwszym szybie w Orłowej, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 68–69.
 21. Surzycki Andrzej Rozwój energetyki na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Cieszyński 2003”, Cieszyn 2002, s. 102–105.
 22. Štěpán Václav, Dějiny sklárny v Branné„Těšínsko” 47, 2004, 3, s. 5–8.
 23. Štěpán Václav, Šustková Hana, Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska„Těšínsko” 46, 2003, 1, s. 11–15.
 24. Zahradnik Stanisław, Największy strajk w hucie trzynieckiej, „Kalendarz Śląski 1964”, Ostrava 1963, s. 41–45.
 25. Zářický Aleš, Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století„Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie = Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Historica” 10, 2003, s. 93-101. 
 26. Zářický Aleš, Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou, Ostrava 2005.

OPIEKA ZDROWOTNA

 1. Brożek Krzysztof, Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku, Katowice 2009. 
 2. Chlebowczyk Józef, Konsekwencje wyzysku (Warunku zdrowotne w Zagłębiu Ostrawsko-karwińskim na przełomie XIX–XX wieku), „Kalendarz Śląski 1962”, Ostrava 1961, s. 59–68.
 3. Doležal Horst, Oberschlesische Studenten an der medizinischen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 1818 bis 1938, [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 154–195.
 4. French Irena, Szpital Śląski za czasów Hermanna Hinterstoissera pentagon cieszyński, „Kalendarz Cieszyński 2013”, Cieszyn 2012, s. 51–67.
 5. Iwanek Witold, O pożarach, powodziach i zarazach na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Śląski 1966”, Ostrava 1965, s. 64–69.
 6. Lusek Joanna, Lekarze i personel pomocniczy Szpitala Śląskiego w Cieszynie wzbiorze fotografii Karola Skałki, „Acta Medicorum Polonorum” 4, 2014, s. 156–171.
 7. Lusek Joanna, Doležal Horst, Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 1850 bis 1938 nach den Promotionsund Rigorosenprotokollen, „Medycyna Nowożytna” 24, 2018, 1, s. 47–79.
 8. Müller Dušan, 300 let nemocnice Konventu Milosrdných bratří v Těšíně„Těšínsko” 44, 2001, 4, s. 17–18.
 9. Müller Karel, Zdravotní péče a lékárenství ve východní části bývalého Rakouského Slezska (na Těšínsku) ve fondech Zemského archivu v Opavě, [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 132–136.
 10. Panic Idzi, Fundacje na rzecz szpitala cieszyńskiego w trakcie współregencji księżnej cieszyńskiej Anny w okresie małoletniości księcia Wacława III Adama, w latach 1528–1539, „Pamiętnik Cieszyński” 16, 2001, s. 13–21.
 11. Spyra Janusz, Źródła do dziejów opieki zdrowotnej na Śląsku Cieszyńskim do I wojny światowej, [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 196–207.
 12. Szpital Śląski w Cieszynie 1888–1988, red. Bolesław Orszulik, Cieszyn 1988. 
 13. Szymik Jan, Lecznictwo ludowe na ziemi cieszyńskiej, [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 228–241.

DEMOGRAFIA

 1. Guziur Janusz, Faruga Andrzej, Związki Cieszyna z Warmią i Mazurami, „Kalendarz Cieszyński 1993”, Cieszyn 1992, s. 107–111.
 2. Lipovski Radek, Nemanželské děti ve městě Frýdku na prahu moderní společnosti„Těšínsko” 48, 2005, 1, s. 12–16. 
 3. Lipovski Radek, Příčiny úmrtí obyvatel města Frýdku na základě matričních údajů (18.–19. století)„Těšínsko” 49, 2006, 2, s. 7–15.
 4. Piątkowski Kazimierz, Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskiem, Cieszyn 1918.
 5. Turoň Lukáš, Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w „długim wieku XIX”, „Wieki Stare i Nowe” 14 (19), 2019, s. 183–202. 
 6. Turoň Lukáš, Porodnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v „dlouhém” 19. století, „Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek” 14 (2017), s. 23–56.
 7. Turoň Lukáš, Úmrtnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v „dlouhém” 19. století, „Časopis Slezského zemského muzea. Série B – vědy historické” 66, 2017, 3, s. 221–246
 8. Zahradnik Stanisław, Przyczyny zgonu naszych przodków przed stu laty, „Kalendarz Śląski 1969”, Ostrava 1968, s. 106–107.
 9. Zahradnik Stanisław, Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880–1991, Trzyniec 1991.

LOGISTYKA (TRANSPORT, KOLEJ, POCZTA)

 1. Byrtusová Vlasta, Těšínsko mosty„Těšínsko” 50, 2007, 2, s. 27–31.
 2. Manterys Janusz, Poczta na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku. Stemple pocztowe i cenzury, Kraków 2002.
 3. Polak Jerzy, Historia bielskiego tramwaju (1895–1945), Bielsko-Biała 1998.
 4. Tramwajem po Cieszynie = Tramvají po Těšíně = Těšín by tram = Mit der Straßenbahn durch Teschen, autoři textů Maciej Dembiniok, Mariusz Makowski, red. Marian Dembiniok, Český Těšín – Cieszyn 2008.
 5. Wnętrzak Grzegorz, Magiera-Wnętrzak Sylwia, Rozwój sieci kolejowej na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym, [w:] Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu studia, materiały i szkice - w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik, Andrzej Murzyn, Katowice 2010, s. 117–135.

HISTORIA TURYSTYKI I SPORTU

 1. 50 lat Klubu Sportowego w Wiśle [19532003]. 1953–1957 Koło Sportowe „Start”, 1957–1989 KS „Wisła-Start”, 1989–2003 KS „Wisła”, 2003- KS „Wisła–Ustronianka”, [red. Krzysztof Marciniuk], Wisła [Ustroń] 2003.
 2. 80 lat Klubu Sportowego „Beskid” Skoczów, red. Robert Orawski, Ryszard Klaczak, Skoczów 2003.
 3. 100 lat Oddziału PTT-PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie 1910-2010, [kom. red. Jerzy Kapłon i in.], Cieszyn 2010.
 4. Buchta Emil, Kronika sportu Czechowic-Dziedzic, t. 1, Od zarania do 1945 r., Czechowice-Dziedzice 2003. 
 5. Buchta Emil, Kronika sportu Czechowic-Dziedzic, t. 2, MRKS Czechowice-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice 2006.
 6. Buchta Emil, Kronika sportu Czechowic-Dziedzic, t. 3, SKS „Grażyna”, KS „Górnik”, KS „Elektrostal-Polam-Kontakt”, Czechowice-Dziedzice 2008.
 7. Czupryna Paweł, Od zawodów ulicznych do motocrossu, „Kalendarz Beskidzki 1978”, Bielsko-Biała 1977.
 8. Daněk Radoslav, K počátkům lyžování v Beskydech, „Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy” 26, 2000, 1, s. 2527.
 9. Działalność turystyczna PTTK w regionie bielsko-bialskim, [oprac. Stefan Czernelecki i in.], Warszawa – Kraków 1977.
 10. Firla Edward, Trzyniec – bastion sportu, „Kalendarz Śląski 1978”, Ostrawa 1977, s. 
 11. Galicz Jan, Turystyka polska w Beskidzie Śląskim, Cieszyn 1929.
 12. Glajc Franciszek, Zimowe wieczory nad Bobrówką, „Kalendarz Cieszyński 2008”, Cieszyn 2007, s. 247–257.
 13. Jubileusz S. Polonia Karwina 16.–17.VII.1949. Jednodniówka sportowa „Głosu Ludu”, Czeski Cieszyn 6 lipca 1949.
 14. Kapłon Jerzy, Sekcja Narciarska „Watra” Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski” w Cieszynie w latach 1920(1921)–1950, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, 13, 2014, 2, s. 71–94.
 15. Kartki z dziejów sportu Bielska i Białej, red. Józef Kliś, Bielsko-Biała 1996.
 16. Kozik Krzysztof, 60 lat zorganizowanej turystyki polskiej na ziemi bielsko-bialskiej, Warszawa – Kraków 1989.
 17. K. S. „Siła” Trzyniec. 1920–1935, [Trzyniec 1935].
 18. Kunisz Janusz, Raszka Kazimierz, Piast Cieszyn klub z tradycjami (1909–1999), Cieszyn 1999.
 19. Od PTT do PTTK na Ziemi Cieszyńskiej, [zespół red. Władysław Sosna (przewodn.) i in.], Cieszyn 1985.
 20. Pasz Franciszek, Cieszyńskie pływanie, „Kalendarz Cieszyński 1997”, Cieszyn 1996, s. 244–250.
 21. Pelc Martin, Německý horský spolek Beskidenverein„Těšínsko” 47, 2004, 3, s. 8–20. 
 22. Polskie życie sportowe w Trzynieckiem. Materiały z konferencji naukowej z okazji 90. rocznicy założenia Polskiego Klubu Sportowego „Siła” Trzyniec, która odbyła się w Trzyńcu w dniu 26 czerwca 2010, red. Stanisław Zahradnik, Czeski Cieszyn 2011.
 23. PTTS Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej 90 lat, [rada red. Halina Twardzik i in.], Vendryně 2011.
 24. Raszka Kazimierz, As narciarstwa, „Kalendarz Cieszyński 1988”, Cieszyn 1987, s. 189–190 [Jan Czepczor (1914–1990)].
 25. Raszka Kazimierz, Sport międzywojnia, „Kalendarz Cieszyński 1998”, Cieszyn 1997, s. 374–377.
 26. Rechowicz Henryk, Polska kultura fizyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim do 1939 roku, Katowice 1991.
 27. Rechowicz Henryk, Sport na Górnym Śląsku do 1939 roku, Katowice 1997.
 28. Steuer Antoni, Sport na Górnym Śląsku 1896–1996, Katowice 1997.
 29. Studnicki Grzegorz, Między tym, co „nasze” a atrakcją turystyczną. Prywatne kolekcje i izby regionalne na Śląsku Cieszyńskim w perspektywie antropologicznej, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2, 2014, s. 23–69. 
 30. Zorganizowany sport polski na Zaolziu 1920–2000, red. Stanisław Zahradnik, Czeski Cieszyn 2005.

HISTORIA KULTURY I NAUKI

 1. Baron Hanna, Wystawa ludoznawcza w Cieszynie w 1903 roku, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 51–64.
 2. Bogus Marzena, O muzyce i książkach w nieznanej korespondencji Jana Winklera i Andrzeja Cinciały, „Slezský sborník” 114, 2016, 1, s. 43–54. 
 3. Czembor Henryk, „Cithara Sanctorum” ks. Jerzego Trzanowskiego„Pamiętnik Cieszyński” 5, 1992, s. 30–39.
 4. Czyż Renata, Polskie postylle ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim,  „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 2, 2005, s. 109–123.
 5. Czyż Renata, Protestancka książka i kultura czytelnicza na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku. Rekonesans, [w:] Protestancka kultura słowa, red. Zbigniew Pasek, Kraków 2009, s. 201–211.
 6. Drużycki Jarosław jot-, Nie tylko Gorolski, więcej niż Święto, Wędrynia 2017.
 7. Fazan Mirosław, Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48–1920, Wrocław – Warszawa 1991.
 8. Galicz, Jan, Bibljoteka Polska Teologów Wrocławskich w Ołomuńcu i Widnawie. Przyczynek do dziejów ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1934.
 9. Grudniewska Hanna, Początki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 143–160.
 10. Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim. Rola kulturowa i przedmiot badań = Historické knižní fondy Těšína na pozadí slezském. Kulturní úloha a předmět výzkumu = Teschner historische Büchersammlungen vor schlesischem Hintergrund. Kulturbildende Rolle und Forschungsgegenstand = Historical book collections against the Silesian background. Cultural role and subject matter of research, red. Ryszard Gładkiewicz, Cieszyn 1997.
 11. Hollender Henryk, Miasto książek. Popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych, Cieszyn 2010 [wersja angielska: A town of books. A popular guidebook of Cieszyn's library and archive collections].
 12. Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia. Praca zbiorowa, pod red. Renaty Czyż i Danuty Szczypki, Wisła 2009.
 13. Kubień Bożena, Dzieje Towarzystw – Upiększania i Miłośników Ustronia w latach 1888–2009. Szkic monograficzny, „Pamiętnik Ustroński” 14, 2009, s. 144–164.
 14. Langer Hanna, Polskie historyczne księgozbiory domowe na Śląsku Cieszyńskim (XX wiek), Katowice 2006.
 15. Magiera Władysława, Polskie organizacje kobiece i ich wkład w działalność polskiego ruchu narodowego, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 121–132.
 16. Makowski Mariusz, Zbiory muzealne Leopolda Jana Szersznika, [w:] 190 lat założenia muzeum i biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802–1992, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1993, s. 53–60.
 17. Mašek Petr, Biblioteka Dworska z Solcy, „Pamiętnik Cieszyński” 11, 1996, s. 36–42.
 18. Ondřeka Zbyšek, Český JAZZKÝ Těšín„Těšínsko” 48, 2005, 2, s. 21–24.
 19. Orszulik Bolesław, Polskie życie teatralne na Śląsku Cieszyńskim i pograniczu morawskim w latach 1852–1918. (W kwestii narodowotwórczej funkcji rozwoju kultury na Śląsku w XIX i na początku XX wieku), cz. 1–2, Wrocław 1980.
 20. Pawłowiczowa Maria, Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740–1920, Katowice 1986.
 21. Picha Jadwiga, W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich na przykładzie zbioru druków polskich w Bibliotece i Archiwum im. B. R. Tschammera – do 1918 r., Bielsko-Biała 2018.
 22. Pilch Józef, O ustrońskich chórach, „Kalendarz Cieszyński 1987”, Cieszyn 1986, s. 120–125.
 23. Pindór Mirosława, Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje (1910–2010), Cieszyn 2010.
 24. Polak Jerzy, Polskie ochotnicze straże pożarne na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich. Zarys problematyki, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 47–80.
 25. Poloczkowa Barbara, Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna XV–XX w., „Pamiętnik Cieszyński” 6, 1993, s. 25–48.
 26. Poloczkowa Barbara, Najdawniejsze kroniki cieszyńskie, „Pamiętnik Cieszyński” 7, 1993, s. 99–111.
 27. Polskości bastion. Szkice z przeszłości Macierzy, red. Robert Danel, Cieszyn 1985.
 28. Pół wieku w służbie Polakom nad Olzą. Dorobek 50-letniej działalności Sekcji Folklorystycznej i Ludoznawczej oraz Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, red. Agnieszka Pieńczak, Wojciech Grajewski, Czeski Cieszyn 2017.
 29. Spyra Janusz, Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku, Częstochowa 2015.
 30. Spyra Janusz, Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, Związek Spółek Rolniczych i inne polskie instytucje życia finansowego na Śląsku Cieszyńskim przed 1918 r., „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 13–26.
 31. Studnicki Grzegorz, 100-lecie wystawy Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, „Kalendarz Cieszyński 2003”, Cieszyn 2002, s. 95–101.
 32. Szelong Krzysztof, Biblioteczne zbiory Leopolda Jana Szersznika, [w:]  190 lat założenia muzeum i biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802–1992, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1993, s. 37–52.
 33. Szelong Krzysztof, Prace Leopolda Jana Szersznika nad ewidencją i skatalogowaniem zbiorów bibliotecznych, [w:] Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn, 6–7 listopada 1997, red. Hanna Łaskarzewska, Anežka Bad'urová, Cieszyn 1998, s. 150–156.
 34. Szelong Krzysztof, Śląski Lukullus? Baron Jan Jerzy Cygan ze Słupska na Frysztacie i Dobrosławicach w świetle zebranych przez niego książek, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2021, 1, s. 57–87.
 35. Tacina Jan, Zbiory pieśni ludowych na Śląsku, „Kalendarz Śląski 1964”, Ostrava 1963, s. 136–141.
 36. Wantuła Jan, Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 1956.
 37. Woźniak Erwin, Amatorski ruch teatralny w Czechowicach-Dziedzicach w pierwszej połowie XX wieku, Czechowice-Dziedzice 1999.
 38. Z dziejów cieszyńskich oficyn drukarskich (1806–1945), [tekst Stefan Król, Małgorzata Szelong, Małgorzata Śliż], Cieszyn 2006.
 39. Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa. Praca zbiorowa, red. Antoni Gładysz, Bielsko-Biała 1982.

HISTORIA ŻYCIA CODZIENNEGO

 1. Bojková Šrédlová Marie, Lidová strava na Těšínsku„Těšínsko” 50, 2007, 2, s. 6–11.
 2. Broda Jan, Kat cieszyński, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1961”, Ostrava 1960, s. 120–122.
 3. Chlebowczyk Józef, Wieś cieszyńska i karczma, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1961”, Ostrava 1960, s. 110–115.
 4. Chorąży Bogusław, Chorąży Bożena, Sacrum i profanum – świat kobiety w zabytkach archeologicznych i architektonicznych Bielska-Białej, [w:] Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha, Kraków 2018.
 5. Člověk v Ostravě v 19. století, red. Milan Myška, Aleš Zářický, Ostrava 2007.
 6. Fierla Gustaw, Strój cieszyński, Czeski Cieszyn 1977.
 7. Gojniczek Wacław, Wino w korespondencji biskupów ołomunieckich do odbiorców w księstwie cieszyńskim, [w:] Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám PhDr. Karla Müllera, red. Petr Tesař, Irena Moravcová, Olga Gebauerová, Opava 2008, s. 60–64.
 8. Iwanek Witold, O średniowiecznej sprawiedliwości w Cieszynie, „Kalendarz Śląski 1967”, Ostrava 1966, s. 150–154.
 9. Makowski Mariusz, Těšínská Belle Époque = Cieszyńska Belle Époque = The Teschen Belle Époque, [Bystřice – Cieszyn] 2016.
 10. Makowski Mariusz, Spyra Janusz, Cieszyn – mały Wiedeń, Cieszyn 2003.
 11. Miklar Grzegorz, Gawęda czystości miejskiego bruku i powietrza, „Kalendarz Cieszyński 2021”, Cieszyn 2020, s. 287–300.
 12. Miklar Grzegorz, Gawęda o zabarwieniu erotycznym, „Kalendarz Cieszyński 2020”, Cieszyn 2019, s. 203–219.
 13. Piegza Karol, Dawny przemysł domowy w Jabłonkowie, „Kalendarz Śląski 1967”, Ostrava 1966, s. 82–84.
 14. Piegza Karol, Jak to dawniej w górach gotowali, „Kalendarz Śląski 1964”, Ostrava 1963, s. 69–71.
 15. Poloczkowa Barbara, Ludowe formy czesania się i upiększania na Śląsku Cieszyńskim, „Lud” 64, 1982, s. 195–214.
 16. Poloczkowa Barbara, Tekstylia i strój na Śląsku Cieszyńskim w XVI–XVIII w., „Polska Sztuka Ludowa” 21, 1967, 3, s. 135–146.
 17. Poloczkowa Barbara, Życie codzienne w Cieszynie w okresie Odrodzenia, „Zaranie Śląskie” 29, 1967, 3, s. 793–801.

HISTORIA SZTUKI

 1. 500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496–1996, red. Idzi Panic, Mariusz Makowski, Cieszyn 1996.
 2. Adamczyk Irena, Siedemnastowieczne tarcze trumienne cieszyńskiego bractwa winiarzy, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 4, 2010, s. 103–110.
 3. Adamczyk Irena, Sztuka Baroku. Katalog zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Malarstwo i rzeźba, Cieszyn 2005.
 4. Adamczyk Irena, Sztuka gotyku i renesansu. Katalog zbiorów Działu Sztuki Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Cieszyn 2011.
 5. Borowski Jan Paweł, Pałac baronowej Petröczy w Drogomyślu, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 267–274.
 6. Borowski Jan Paweł, Trumna baronowej Elżbiety Petroczy, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 6, 2018, s. 403–410.
 7. Brożek Ludwik, Dawne widoki Cieszyna, „Kalendarz Śląski 1964”, Ostrava 1963, s. 110–116.
 8. Czernek Przemysław, Modern. Szlakiem cieszyńskiej moderny, Cieszyn 2012.
 9. Czernek Przemysław, Protestancka architektura sakralna na Śląsku Cieszyńskim w XX i XXI wieku, „Rocznik Historii Sztuki” 42, 2017, s. 193–230.
 10. Czernek Przemysław, Makowski Mariusz, Československá a polská architektura na Těšínském slezsku v meziválečném období = Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym, Bystřice – Cieszyn 2018.
 11. Domy robotnicze, red. Jan Rusnok, Czeski Cieszyn 1989.
 12. Duch Dawid, XVII-wieczne malowane epitafia rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic. Rekonstrukcja i opis, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 5, 2012, s. 221–240.
 13. French Irena, Inskrypcje na elewacjach budowli cieszyńskich przełomu XIX i XX wieku, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 6, 2018, s. 365–378.
 14. French Irena, Monogramy w dekoracji architektonicznej cieszyńskich budowli przełomu XIX i XX w., „Kalendarz Cieszyński 2018”, Cieszyn 2017, 192–203.
 15. Iwanek Witold, Klasycyzm w architekturze Cieszyna, Wrocław 1970.
 16. Iwanek Witold, O strzelbach, które Cieszyn rozsławiły na świecie, „Kalendarz Śląski 1969”, Ostrava 1968, s. 88–93.
 17. Iwanek Witold, Pędzlem, długtem i rylcem, „Kalendarz Cieszyński 1986”, Cieszyn 1985, s. 103–109.
 18. Iwanek Witold, Polsko-czeskie związki arystyczne na terenie Śląska Cieszyńskiego, „Kalendarz Śląski 1963”, Ostrava 1962, s. 54–61.
 19. Kawulok Michał, Sztuka Jana Wałacha na tle działalności Jerzego Warchałowskiego, Lublin 2019.
 20. Kawulok Michał, Zmiany w architekturze i wystroju wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle, „Rocznik Wiślański” 2, 2010, s. 35–48.
 21. Kraina Czesław, Pomnik i grobowiec cieszyńskiego burmistrza, „Kalendarz Cieszyński 2018” Cieszyn 2017, s. 185–191.
 22. Kraina Czesław, Rzeźbiarsko-kamieniarska pracownia rodziny Schusterów, „Kalendarz Cieszyński 2016„, Cieszyn 2015, s. 216–226.
 23. Konarzewski Dominik, Kawulok Michał, Od wsi do uzdrowiska. Dziedzictwo architektoniczne Wisły, Wisła – Ustroń 2009.
 24. Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków, pod redakcją Łukasza Konarzewskiego, Cieszyn 2015.
 25. Kwaśny Irena, Kamienica Konczakowskich przy Rynku 19 w Cieszynie historia powstania i przemian budowlanych,  „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 6, 2018, s. 349–364.
 26. Kwaśny Irena, Madonna ze Starego Targu w Cieszynie, „Pamiętnik Cieszyński” 17, 2002, s. 21–30 [zob. też w języku czeskim: Madona ze Starého trhu v Těšíně„Těšínsko” 45, 2002, 1, s. 10–15].
 27. Londzin Józef, Cieszyńskie dzwony historyczne, Cieszyn 1923.
 28. Małachowska Bożena, Pieczęcie miejskie Cieszyna, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 3, 2007, s. 152–166.
 29. Makowski Mariusz, Sala posiedzeń Rady Miejskiej w cieszyńskim ratuszu, Cieszyn 2006 [skrócona wersja].
 30. Makowski Mariusz, Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku = Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim, Český Těšín – Cieszyn 2005.
 31. Pieczonka-Giec Diana, Wacław Donay. Historia skoczowskiego rzeźbiarza, Skoczów 2012.
 32. Piegza Karol, Stare budownictwo w Jabłonkowie, „Kalendarz Śląski 1966”, Ostrava 1965, s. 82, 84.
 33. Rodzińska-Chorąży Teresa [i in.], Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologicno-architektoniczne 1941–2017, Cieszyn – Kraków 2020.
 34. Vojkovská Eva, Funkcionalistická přestavba farního kostela v Jablunkově ve 30. letech 20. století, „Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek” 14, 2017, s. 99–112. 
 35. Vojkovská Eva, Výstavba budovy nové radnice v Jablunkově podle návrhu vídeňského architekta Rudolfa Krausze, „Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek” 15, 2018, s. 45–56.

LITERATURA

 1. Broda Jan, Z Krząszczowych pierwocin, „Kalendarz Śląski 1963”, Ostrava 1962, s. 112–114.
 2. Czyż Renata, Marii Pilch kontakty literacko-naukowe i badania nad przeszłością Wisły, [w:] Maria Pilch (1912–1990). W setną rocznicę urodzin beskidzkiej pisarki, red. Renata Czyż, Wisła 2012, s. 57–68.
 3. Czyż Renata, Od patentu do patentu. Polska, ewangelicka literatura religijna na Śląsku Cieszyńskim w latach 1781–1881, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 431–479. 
 4. Czyż Renata, Wisła w życiu i twórczości Gustawa Morcinka, „Rocznik Wiślański” 5, 2013, s. 27–36.
 5. Dawid Łucja, Jana Żebroka działania pisarskie na użytek szkoły górnośląskiej, „Śląskie Miscellanea” 22/23, 2009/2010, s. 43–56.
 6. Dawid Łucja, Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska, [w:] „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej” 11, 2005, s. 231–244. 
 7. Dawid Łucja, Literatura piękna na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” w latach 1892–1939. Szkic informacyjny, „Studia Bibliologiczne” 13, 2001, s. 62–72.
 8. Dawid Łucja, Minęło, ale było – Marii Pilch opisanie wiślańskiej swojszczyzny, „Śląskie Miscellanea” 20, 2007, s. 73–87.
 9. Dawid Łucja, „Strony Pierwsze”. O twórczości literackiej Jana Łyska, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 65–87. 
 10. Martinek Libor, Období let 1945-1959 v literatuře polských spisovatelů z českého Těšínska„Těšínsko” 46, 2003, 2, s. 11–16.
 11. Martinek Libor, Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Soubor studií, Opava 2004.
 12. Martinek Libor, Polská poezie českého Těšínska po roce 1920, Opava 2006.
 13. Martinek Libor, Pronikání záolžanské literatury do povědomí českých čtenářů po roce 1990„Těšínsko” 45, 2002, 1, s. 15–20. 
 14. Martinek Libor, Życie literackie na Zaolziu 1920–1989Wybrane zagadnienia, Kielce 2008.
 15. Miękina Leon, Znów minie wiek... Antologia literatury nadolziańskiej, Cieszyn 2001.
 16. Przywara Michal, Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku, Ostrava 2015 [maszynopis pracy doktorskiej].
 17. Rosner Edmund, Cieszyn w oczach poetów, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 88–90.
 18. Rosner Edmund, Cieszyńskie okruchy literackie, Cieszyn 1983.
 19. Rosner Edmund, Walenty spod Witalusza, „Kalendarz Śląski 1969”, Ostrava 1968, s. 126–131.
 20. Rosner Edmund, Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków, posłowie Michał Heller, Cieszyn – Górki Wielkie 1995.

KARTOGRAFIA

 1. Borowski Jan Paweł, Mapa księstwa cieszyńskiego z roku 1724 i jej kolejne wydania, „Kalendarz Cieszyński 2021”, Cieszyn 2021, s. 56–63.
 2. Buczek Karol, Ślązacy w kartografii polskiej XVI w., Katowice Warszawa 1937.
 3. Dedykacja mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi i List polecający z wywodem o pochodzeniu Polski, Wacław Grodecki, Filip Melanchton ; wydał i wstępem opatrzył Józef Król, Grodziec – Cieszyn 2011.
 4. Kaláb Jiří, Nigriniho mapa Těšínska„Těšínsko” 44, 2001, 2, s. 1–6. 
 5. Szaflarski Józef, Pierwsza mapa Śląska Cieszyńskiego z początków XVIII w., „Zaranie Śląskie” 36, 1963, 3, 365–380.

SŁOWNIKI BIOGRAFICZNE

 1. Golec Józef, Bojda Stefania, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1–3, Cieszyn 1993–1998.
 2. Iwanek Witold, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Bytom 1967.
 3. Klistała Jerzy, Duchowni. Ofiary niemieckiego zniewolenia – lata powstań śląskich i plebiscytu 1919–1921 – lata okupacji niemieckiej 1939–1945. Dotyczy terenów: Górny Śląsk, Podbeskidzie wraz z Oświęcimiem, Śląsk Cieszyński, Zaolzie, Kraków 2019.
 4. Klistała Jerzy, Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 19251949. Relacje, wspomnienia, życiorysy, Bielsko-Biała 2005.
 5. Klistała Jerzy, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939-1945 – słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2008.
 6. Klistała Jerzy, Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, t. 1 (AJ), Cieszyn 2011.
 7. Klistała Jerzy, Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, t. 2 (KO), Cieszyn 2013.
 8. Klistała Jerzy, Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, t. 3, (P–Ż) z uzupełnieniami do tomu I i II, Bielsko-Biała 2014.
 9. Klistała Jerzy, Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, Cieszyn 2011.
 10. Król Stefan, Kawalerowie Virtuti Milatari związani ze Śląskiem Cieszyńskim, t. 1, Cieszyn 2018.
 11. Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek, red. Ignacy Buryan i in., Brenna – Górki 1998.
 12. Ostschlesische Porträts, t. 1–2, red. Karl W. Neumann, Berlin 1991–1995.
 13. Słownik biograficzny: Czechowice-Dziedzice, Bronów, Ligota, Zabrzeg, t. 1, red. Barbara Pająk, Czechowice-Dziedzice 2014.
 14. Spyra Janusz, Biografický slovník rabínů rakouského Slezska, tłum. Beata Bednářová, Ostrava 2015.
 15. Waszut Teresa, Golec Józef, Odeszli w cień. Cisownicki słownik biograficzny, Cieszyn 2005.

BIOGRAFIE

 1. Błahut-Kowalczyk Aleksandra, Doktor Jan Kubisz – lekarz ubogich. W 60. rocznicę śmierci dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie, [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 50–61.
 2. Bogumił Hoff (1829–1894). „Odkrywca” Wisły, red. Renata Czyż, Wisła 2014.
 3. Borák Mečislav, Karel Chýlek (1896–1942). Bouřlivák a hrdina„Těšínsko” 47, 2004, 4, s. 19–22. 
 4. Broda Jan, Jan Łysek (w 50-lecie śmierci), „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 122–124.
 5. Broda Jan, Ks. Jerzy Badura (jego życie i twórczość), Cieszyn 1949. 
 6. [Brożek Ludwik] Kurzelowski Jan, Zapomniany piewca Ondraszka, „Kalendarz Śląski 1962”, Ostrava 1961, s. 92–97 [Józef Zaleski (1850–1915)].
 7. Buława Edward, Andrzej Kotula. Organizator, publicysta, mediator„Pamiętnik Cieszyński” 4, 1992, s. 34–47.
 8. Buława Edward, Ludwik Klucki (1801–1877) na tle rozwijających się ruchów politycznych i narodowych na Śląsku Cieszyńskim, „Pamiętnik Cieszyński” 15, 2000, s. 38–49.
 9. Buława Edward, Uwikłania światopoglądu Pawła Stalmacha„Pamiętnik Cieszyński” 3, 1991, s. 9–22.
 10. Drobik Andrzej, Bolko Kantor. Prawy prosty, Ustroń 2015. 
 11. Dyrda Jerzy M., Doležal Horst, Doktor Hermann Hinterstoisser – lekarz, organizator, pierwszy dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie (w 75. rocznicę śmierci), [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 32–49.
 12. French Irena, Budowle Alfonsa Mattera. Cieszyńskie szarości,  „Kalendarz Cieszyński 2012”, Cieszyn 2011, s. 35–49.
 13. French Irena, Eugen Fulda. Historia niedopowiedziana, „Kalendarz Cieszyński 2012”, Cieszyn 2011, s. 85–105.
 14. Galicz Jan, Ks. Ignacy Świeży. Jego życie i działalność, Cieszyn 1933. 
 15. Gojniczek Wacław, Działalność księdza Leopolda jana Szersznika w sferze polityki i gospodarki komunalnej Cieszyna, [w:] Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn, 6–7 listopada 1997, red. Hanna Łaskarzewska, Anežka Bad'urová, Cieszyn 1998, s. 172–177.
 16. Gracová Blažena, Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc„Těšínsko” 50, 2007, 3, s. 1–5.
 17. Gulda Mieczysław, Człowiek – nauczyciel – twórca. Józef Golec sopocki Cieszynianin, Gdynia 2010.
 18. Hławiczka Karol, Rozśpiewał cały beskidzki kraj, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 109–112 [Andrzej Hławiczka 1866–1914].
 19. Iwanek Witold, Słowo o Józefie Raszce, „Kalendarz Śląski 1965”, Ostrava 1964, s. 119–121.
 20. Jan Sztwiertnia (1911–1940). Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin, red. Hubert Miśka, Katowice 2012.
 21. Janik Ryszard, Ks. Jerzy Trzanowski – życie i dzieło„Pamiętnik Cieszyński” 5, 1992, s. 20–29.
 22. Jasiczek Henryk, Beskidzka Antygona, „Kalendarz Śląski 1966”, Ostrava 1965, s. 70–81 [Maria Kawik (1900–1978)].
 23. Jež Radim, Kariéra konvertity. Životní osudy knížete Adama Václava Těšínského (1574–1617), [w:] Šlechtic v Horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) = Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), red. Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Ostrava – Katowice 2011, s. 147–176.
 24. Jiřík Karel, Antonín Žídek – první lékař slezskoostravských horníků„Těšínsko” 44, 2001, 2, s. 7–12.
 25. Józef Bożek. Genialny wynalazca z Bierów w świetle wybranych materiałów, red. Józef Król, Mariusz Makowski, Grodziec 2015.
 26. Karol F. Sabath. Portret listami pisany, red. Wojciech Grajewski, Brenna 2017.
 27. Kenig Piotr, Edward Schnack (1853–1941), „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 5, 2012, s. 293–300.
 28. Kłaczkow Jarosław, Ksiądz biskup Andrzej Wantuła (1905–1976). Biografia, Toruń 2019.
 29. Kotula Karol, Jan Śliwka. Pionier polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 1933.
 30. Krajewska Zofia, Roman Dyboski (1883–1945), Katowice 1968.
 31. Król Jan, Kim był Teodor K. Haase? „Kalendarz Cieszyński 1988”, Cieszyn 1987, s. 123–131.
 32. Lusek Joanna, Hermann Joseph Hinterstoisser (1861–1932) – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, „Acta Medicorum Polonorum” 3, 2013, s. 3–11.
 33. Makowski Mariusz, Dorobek Leopolda J. Szersznika w dziedzinie nauk przyrodniczych, [w:] Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn, 6–7 listopada 1997, red. Hanna Łaskarzewska, Anežka Bad'urová, Cieszyn 1998, s. 178–189.
 34. Marcoń Witold, Jan Szuścik – działacz polityczny, pedagog i pisarz regionalny Śląska Cieszyńskiego, „Pamiętnik Cieszyński” 20, 2005, s. 49–59.
 35. Marcoń Witold, Karol Palarczyk – poseł Sejmu Śląskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 63, 2008, 2, s. 191–204.
 36. Maria Pilch (1912–1990). W setną rocznicę urodzin beskidzkiej pisarki, red. Renata Czyż, Wisła 2012.
 37. Maroń Franciszek, Dr Alojzy Targ. Szkic biograficzny i bibliografia prac, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 7, 1974, s. 251–261.
 38. Martinek Libor, Adolf Dostal – básník nenaplněných nadějí„Těšínsko” 57, 2014, 3, s. 28–31.
 39. Martinek Libor, Henryk Jasiczek. Monografie, Opava 2016.
 40. Martinek Libor, Paweł Kubisz (monografie), Wrocław 2020.
 41. Martinek Libor, Wilhelm Przeczek – básník kulturních protikladů. Wilhelmu Przeczkovi in memoriam„Těšínsko” 49, 2006, 3, s. 18–26.
 42. Martinek Libor, Wilhelm Przeczek (monografie), Wrocław 2018.
 43. Mazurek Józef, Młody płomień, „Kalendarz Śląski 1962”, Ostrava 1961, s. 89–90 [Karol Pszczółka, działacz ruchu oporu (1923–1941)].
 44. Míček Bohumír, PhDr. Eduard Míček. (nar. 19. 8. 1891, zemř. 25. 6. 1962 Austin, Texas)„Těšínsko” 44, 2001, 4, s. 23–26.
 45. Miękina-Pindur Jadwiga, Ludwik Brożek „śląski Estreicher”. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty, Katowice 2001.
 46. Morys-Twarowski Michael, Jan Sztwiertnia (1850–1912). Działacz narodowy i społeczny ze Śląska Cieszyńskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 68, 2013, 1, s. 39–51.
 47. Morys-Twarowski Michael, Jan Szygut – nauczyciel i działacz polityczny ze Śląska Cieszyńskiego, „Wieki Stare i Nowe” 6 (11), 2014, s. 101–112.
 48. Morys-Twarowski Michael, Karol Morys – nauczyciel, publicysta, działacz społeczny, „Rocznik Wiślański” 5, 2013, s. 37–43.
 49. Morys-Twarowski Michael, Pastor Andrzej Krzywoń (Andreas Krzywon), Moravian-Silesian Superintendent, and His Attitude towards National Issues, „Historica Olomucensia” 56, 2019, s. 87–107.
 50. Morys-Twarowski Michael, Z dziejów cieszyńskiego muzealnictwa. Teodor Bulik (1849–1909) – działacz społeczny i  kolekcjoner, „Pamiętnik Cieszyński” 21, 2016, s. 79–85. 
 51. Nehýbl Jaroslav, Jan Winkler. Kapitoly z národního obrození na Těšínsku, Opava 1961.
 52. Nowak Krzysztof, Emanuel Guziur 1908–1989, Cieszyn 1999.
 53. Nowak Krzysztof, Leon Wolf (1883–1968). Biografia polityczna, Katowice 2002.
 54. Nowak Krzysztof, Panic Idzi, Ks. Józef Londzin 1863–1929, Cieszyn 1998.
 55. Panic Idzi, Książę cieszyński Przemysław Noszak (ok. 1332/1336–1410). Biografia polityczna, Cieszyn 1996.
 56. Panic Idzi, Książę cieszyński Przemysław Noszak. Wielki pan małego księstwa, Cieszyn 2020.
 57. Pindur David, Książę czasów przełomu. Książę Kazimierz II cieszyński (1450–1528) i jego władztwo, tłum. Agata Dziedzic-Ostropolska, Wrocław 2010.
 58. Sikora Władysław, Adam Sikora, pieśniarz z Jabłonkowa (w 140-lecie urodzin), „Kalendarz Zwrotu na Rok 1960”, Czeski Cieszyn 1959, s. 113–117.
 59. Sivek Alois, Ondráš z Janovic. Příspěvek k poznání zbojnické problematiky v slovesnosti slezské oblasti, Ostrava 1958.
 60. Skałka Karol, Doktor Tadeusz Brachaczek – kronikarz szpitalnictwa cieszyńskiego, [w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów  lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. Jerzy Marian Dyrda, Joanna Miozga, Katowice 2007, s. 62–67.
 61. Sosna Władysław, Franciszek Górniak 1854–1899, Cieszyn 2001.
 62. Sosna Władysław, Jan Michejda, Cieszyn 1998.
 63. Spratek Daniel, Zapomenutý misionář z Těšínska  Georg Wenzel Golkowsky„Těšínsko” 46, 2003, 3, s. 21–22.
 64. Spyra Janusz, Dr Aron Eisenstein, cieszyński rabin, historyk, syjonista, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 31–49.
 65. Spyra Janusz, Erich Šefčík (1945–2004)„Těšínsko” 49, 2006, 3, s. 30–32.
 66. Spyra Janusz, Ernst Otipka, ukoronowany cesarski poeta i zapomniany erudyta z cieszyńskiej prowincji, „Śląska republika uczonych”, 7, 2016, 134–148. 
 67. Spyra Janusz, Historyk Śląska Cieszyńskiego, „Kalendarz Cieszyński 1999”, Cieszyn 1998, s. 233–235 [Gottlieb Biermann (1824–1901)].
 68. Spyra Janusz, Sylwetki cieszyńskich muzealników (3): Jan Wytrzens (1845–1941), „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, 4, 2010, s. 325–332.
 69. Spyra Janusz, Sylwetki cieszyńskich muzealników (4): Wilhelm Montag (18631918), „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, 4, 2010, s. 333–340.
 70. Spyra Janusz, Uczony spod Beskidów, „Kalendarz Cieszyński 1991”, Cieszyn 1990, s. 94–96 [Edward August Schroeder (1852–1928)].
 71. Spyra Janusz, Życie i działalność ks. Leopolda Jana Szersznika (1747–1814), [w:] 190 lat założenia muzeum i biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802–1992, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1993, s. 13–36.
 72. Sroka Stanisław A., Jadwiga Zapolya. Piastówna śląska na Węgrzech w dobie panowania Jagiellonów, Kraków 2005.
 73. Stegner Tadeusz, Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819–1882), Gdańsk 2000.
 74. Szczypka Danuta, Miała własne, ustalone poglądy na temat ludzkiego postępowania... – diakonisa Anna Szalbot „Rachela”, „Rocznik Wiślański” 5, 2013, s. 44–58.
 75. Szczypka Danuta, Mjr Adolf Pilch (1914–2000) – cichociemny z Wisły, Wisła 2015.
 76. Szczypka Danuta, Życie i działalność Bogdana Hoffa niestrudzonego orędownika Wisły, „Rocznik Wiślański” 7, 2015, s. 72–84.
 77. Szlaur-Bujok Maria, Jan Sztwiertnia  człowiek i dzieło, „Rocznik Wiślański” 3, 2011, s. 66–74.
 78. Święs Wojciech, Bronisław Bielan – literat, fotografik i działacz polityczny z pokolenia „Pierwszego lotu, „Zwrot” 2020, 8, s. 20–25.
 79. Święs Wojciech, Edward Pasek (1915–1983). Zaangażowany nauczyciel, regionalista i społecznik, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2018, s. 125–142.
 80. Święs Wojciech, Ludwik Fischer – sympatyk polskiego ruchu narodowego z Moraw, „Zwrot” 2021, 2, s. 18–23.
 81. Święs Wojciech, Poetki pokolenia „Pierwszego lotu, „Zwrot” 2020, 12, s. 15–19 [Wanda Pribulowa (1925–2011), Danuta Siwkówna (1922–2015)].
 82. Święs Wojciech, Tajemnice kpt. Karola „Radwana” Trojanowskiego (1911–1980), „Kalendarz Cieszyński 2015”, Cieszyn 2014, s. 108–119.
 83. Święs Wojciech, Władysław Babiński (1921–2001). As wywiadu i społecznik z Cieszyna, „Kalendarz Cieszyński 2017”, Cieszyn 2016, s. 117–129.
 84. Tichánek Jiří, Ondráš. Po stopách legendárního zbojníka, Frýdek-Místek 2009.
 85. Wantuła Andrzej, Ks. Jerzy Trzanowski. Życie i twórczość, Cieszyn 1938. 
 86. Węgrzyn Kazimierz Józef [i in.], Paweł Stalmach 1824–1891, Cieszyn 2005.
 87. Zahradnik Stanisław, Pierwsza ofiara, „Kalendarz Śląski 1967”, Ostrava 1966, s. 75–77 [Wacław Olszak (1868–1939)].
 88. Žáčková Zdeňka, Česká královna Viola Těšínská„Těšínsko” 49, 2006, 4, s. 1–7.

GENEALOGIA

 1. Gojniczek Wacław, Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV-XVIII wieku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 11, 1999, s. 7–19 [por. tegoż Św. Melchior Grodziecki synem mieszczanina cieszyńskiego?].
 2. Gojniczek Wacław, Tschammerowie z Iskrzyczyna w drugiej połowie XV wieku i w XVI wieku, [w:] „Familia Silesiae”, t. 2, red. Wacław Gojniczek, Idzi Panic, Mariusz Makowski, Cieszyn 1997, s. 5–23.
 3. Grajewski Wojciech, Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty – górali z Brennej na Śląsku Cieszyńskim, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 5, 2017, s. 52–102. 
 4. Grajewski Wojciech, Ród Pogórskich z Pogórza, panów na Pogórzu i Brennej przełomu XV–XVI w. (próba rekonstrukcji genealogicznej), „Pamiętnik Cieszyński” 21, 2016, s. 7–37.
 5. Guziur Emanuel, Rodowód Guziurów 1750–1975. Publikacja wydana z okazji zjazdu rodzinnego 25.10.1975 w Cieszynie, Cieszyn 1975.
 6. Kenig Piotr, Bartelmussowie. Od wełny i od śrub„Relacje – Interpretacje. Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” 2008, 2 (10), s. 23–26.
 7. Kliber Jan, Ewangeliccy przodkowie Karola Wojtyły – ród Przeczków z Datyni, „Kalendarz Ewangelicki” 127, 2013, s. 162-170.
 8. Kubień Bożena, Bezsprzecznie zasłużony wobec Czytelni Katolickiej... – szkic do portretu Jerzego Nowaka oraz ustrońskiego rodu Nowaków, „Pamiętnik Ustroński” 16, 2013, s. 105–145.
 9. Kukutsch Olga, Ost-Schlesien. Geschicke eines Grenzlandes im Spiegel der Geschichte einer bodenständigen Familie, Bonn 1950.
 10. Madej Grzegorz, Bielska linia książęcego rodu Sułkowskich (1786–1918), Bielsko-Biała 2018.
 11. Makowski Mariusz, Rodzina baronów von Mattencloit na Zebrzydowicach (1747–1888), [w:] „Familia Silesiae”, t. 2, red. Wacław Gojniczek, Idzi Panic, Mariusz Makowski, Cieszyn 1997, s. 47–68.
 12. Morys-Twarowski Michael, Branni z Sibicy koło Cieszyna – dzieje chłopskiego rodu od XVIII do początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 5, 2017, s. 63–87.
 13. Morys-Twarowski Michael, Czakojowie z Kocobędza – zarys dziejów chłopskiego rodu ze Śląska Cieszyńskiego od XVII do początku XX wieku, „Pamiętnik Cieszyński” 23, 2019, s. 91–122.
 14. Morys-Twarowski Michael, Dzieje chłopskiego rodu Zająców z Ogrodzonej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 4, 2016, s. 99–137.
 15. Morys-Twarowski Michael, Dzieje rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego od XVIII do początku XX wieku, Chorzów 2016.
 16. Morys-Twarowski Michael, Dzieje rodu Tomanków ze Śląska Cieszyńskiego od XVII do początku XX wieku, Chorzów 2020.
 17. Morys-Twarowski Michael, Francusowie w XIX i na początku XX wieku – historia chłopskiej rodziny ze Śląska Cieszyńskiego, „Studia Historyczne” 55, 2012, 1, s. 109–122.
 18. Morys-Twarowski Michael, Genealogia Jastrzembskich (Jastrzębskich), mieszczańskiego rodu z Cieszyna, od końca XVI do początku XX wieku, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 143–153.
 19. Morys-Twarowski Michael, Genealogia rodu Świeżych z Kończyc Wielkich od XVIII do początku XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 72, 2017, 2, s. 49–66.
 20. Morys-Twarowski Michael, Genealogie malíře Petra Brygierského, „Těšínsko” 54, 2011, 1, s. 16–17.
 21. Morys-Twarowski Michael, Genealogie sochaře Josefa Prackera (Proczkera), „Těšínsko” 53, 2010, 2, s. 25–26.
 22. Morys-Twarowski Michael, Hesowie (Hessowie) z Bobrku koło Cieszyna w XVII wieku albo czy protestantów notowano w najstarszej cieszyńskiej księdze metrykalnej?, [w:] Silesia – Polonia – Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi, red. Jerzy Sperka, Katowice – Bielsko-Biała 2019, s. 427–439.
 23. Morys-Twarowski Michael, Kłodowie  z  Puńcowa  koło  Cieszyna  od  XVIII  do  początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2, 2014, s. 116–157.
 24. Morys-Twarowski Michael, Losy chłopskiej rodziny Lipów ze Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku i jej droga do polskiej narodowości, „Świat i Słowo”, 2011, 2 (17), s. 117–130.
 25. Morys-Twarowski Michael, Olszarowie z Sibicy na Śląsku Cieszyńskim od XVII do początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 144, 2017, 1, s. 83–100.
 26. Morys-Twarowski Michael, Pniokowie z Zamarsk koło Cieszyna w XIX i na początku XX wieku – dzieje chłopskiego rodu ze Śląska Cieszyńskiego, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 13, 2016, s. 77–87.
 27. Morys-Twarowski Michael, Przyczynek do genealogii Franciszka Śniegonia, biskupa-sufragana wrocławskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 65, 2010, 4, s. 597–604.
 28. Morys-Twarowski Michael, Pszczółkowie z Krasnej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 138, 2011, s. 97–108.
 29. Pilch Józef, Ustrońska rodzina Lipowczanów„Pamiętnik Ustroński” 5, 1992, s. 59–73.
 30. Roik Jadwiga, Makowski Mariusz, Saga rodu Saint-Genois d'Anneaucourt – panów na Jaworzu, Jaworze 2011.
 31. Semrad Gregor, Stammfolge Gorgosch aus Teschen in Ostoberschlesien, „Archiv Ostdeutscher Familienforscher” 12, 1994, 20, s. 597–605. 
 32. Słatyński Bartosz, Przybyszewski Andrzej, Od Slatinskich do Słatyńskich. Historia rodziny, Radomyśl Wielki 2015.
 33. Sosna Władysław, Ród Michejdów, „Ziemia Śląska” 5, 2001, s. 43–59. 
 34. Spyra Janusz, Sz1achecka rodzina Bludowskich z Dolnych Bludowic herbu Kozioł i zabytki sztuki z nią związane, [w:]  „Familia Silesiae”, t. 1, red. Wacław Gojniczek, Idzi Panic, Mariusz Makowski, Cieszyn 1997, s. 14–29.
 35. Stibor Jiří, Müller Karel, Bludovický zvon z roku 1617. Těšínská šlechta na Dolních a Horních Bludovicích před Bílou horou„Těšínsko” 45, 2002, 4, s. 9–15.
 36. Stibor Jiří, Skrbenští z Hřiště a jejich náboženské vyznání, [w:] „Familia Silesiae”, t. 2, red. Wacław Gojniczek, Idzi Panic, Mariusz Makowski, Cieszyn 1997, s. 24–46.
 37. Weber Hans-Hugo, Die Nachfahren des Martin Demel zu Troppau, „Sudetendeutsche Familienforschung” 20, 1978, s. 171–191.
 38. Woźniak Erwin, W kręgu znanych dziedzickich rodów Machaliców, Stryczków, Janików i Kielochów, Czechowice-Dziedzice 1993.
 39. Wrzoł Józef, Woźniak Erwin, W służbie Boga i Ojczyzny. Ród Wrzołów z Zabrzega, Czechowice-Dziedzice 1994.

PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA

 1. Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900–1945, zebrał i oprac.owałJerzy Polak, Bielsko-Biała 2002.
 2. Bobek Paweł, Wspomnienia i zapiski, wyd. Franciszek Serafin, Warszawa 1974. 
 3. Bonczek Alojzy, Pamiętnik. Zawiera przygody z życia, młodości (Biograf) rozwój i współpraca w zakresie publiczno-społecznym na Śląsku Cieszyńskim w czasie 1865–1920 roku, Stonawa 1930.
 4. Brożek Ludwik, Ze wspomnień o Gustawie Morcinku, „Kalendarz Śląski 1966”, Ostrava 1965, s. 44–47.
 5. Buzek Andrzej, Z ziemi piastowskiej. Wspomnienia, Warszawa 1963. 
 6. Farnik Ernest, Gospoda „Pod Grubą Lipą”, „Kalendarz Cieszyński 2008”, Cieszyn 2007, s. 103–111.
 7. Firla Franciszek, Jak to kiedyś bywało..., „Kalendarz Śląski 1963”, Ostrava 1962, s. 54–62.
 8. Firla Franciszek, Wspominania na szkolne lata w Cieszynie, „Kalendarz Śląski 1968”, Ostrava 1967, s. 135–140.
 9. Kirkor-Kiedroniowa Zofia, Wspomnienia, cz. 2, Ziemia mojego męża, wstępem poprzedził Henryk Wereszycki, Kraków 1988.
 10. Kołorz Alojzy, Głupi Pindura, „Kalendarz Śląski 1966”, Ostrava 1965, s. 119–120.
 11. Korzenny Jan, Czerczim potoku, furmankach i dawnych czasach, „Kalendarz Śląski 1963”, Ostrava 1962, s. 73–80.
 12. Latinik Franciszek Ksawery, Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934.
 13. Macura Józef, Wspomnienia komornika, „Kalendarz Śląski 1962”, Ostrava 1961, s. 66–67.
 14. Matusiak Klemens, Walki o Ziemię Cieszyńską w latach 1914–1920. Pamiętniki, [Cieszyn] 1930
 15. [Raszka Jerzy], [w:] [Ludwik Brożek] Jan Kurzelowski, Wspomnienia z dawnych lat, „Kalendarz Zwrotu na Rok 1957”, Czeski Cieszyn 1956, s. 162–180.
 16. Szczurek Jerzy, Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego, [cz.] 3, Przewrót polityczny i wojskowy w r. 1918, Cieszyn 1928.
 17. Szczurek Jerzy, Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego, [cz.] 4, Pułk piechoty Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1930.
 18. Szczurek Jerzy, Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego, [cz.] 5, O milicjach ludowych w latach 1918–1920, Cieszyn 1933.
 19. Szuścik Jan, Pamiętnik „Życiorys nauczyciela”, opracował Witold Marcoń, Toruń 2011.
 20. Ściskała Dominik, Z dziennika kapelana wojskowego 1914–1918, Cieszyn 1926.
 21. Wantuła Jan, Pamiętnik, opracował Władysław Sosna, Cieszyn 2003.
 22. Zubek Tadeusz, Z nurtem Olzy. Pamiętnik XX wieku, wstęp Antoni Tomica, [Cieszyn 1997].
 23. Żebrok Jan, Pamiętnik śląskiego nauczyciela, wyd. Jadwiga Miękina-Pindur, Cieszyn 2002.
 24. Żertka Franciszek, Opowieści góreckiego stulatka, opracował Jan Broda, Górki Wielkie 1995.

EDYCJE ŹRÓDEŁ

 1. Acta Visitationis Episcopatus Vratislaviensis (ab anno 1717). Decanati tessinensis, fraystadiensis, fridecensis, vladislaviensis et bilicensis = Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717). Dekanaty cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski, wyd. Idzi Panic; tłum. Bogusława Banot-Sowa i Idzi Panic, Cieszyn 1994 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 1).
 2. Al Saheb Jan, Dva listy olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic těšínské kněžně Kateřině Sidonii z let 1579 a 1580„Těšínsko” 50, 2007, 2, s. 4–6.
 3. Dyplomatariusz skoczowski. Kodeks dyplomatyczny miasta Skoczowa (tak zwana Księga Gorgosza), wyd. Idzi Panic, Cieszyn 1998 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 5).
 4. Gojniczek Wacław, Kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej z początku XVIII wieku, „Archiwa i archiwalia górnośląskie” 1, 2008, s. 67–105.
 5. Gojniczek Wacław, Spis szlachty księstwa cieszyńskiego z połowy XVII wieku, [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, red. Idzi Panic, Cieszyn 1996, s. 51–55.
 6. Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z KlettenhofuPamiętniki kościoła ewangielickiego z łaski danego przed Cieszynem przed stema laty założonego przy świętobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809, wyd. Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś, Cieszyn 2009.
 7. Kaufmann Aloys, Gedenkbuch der Stadt Teschen, t. 1–3, hrsg. und komment. von Ingeborg Buchholz-Johanek, unter Mitw. von Janusz Spyra, Cieszyn 2007.
 8. Leopold Jan SzersznikMateriały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego, wyd. Wacław Gojniczek, Cieszyn 2004.
 9. Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczących Leopolda Jana Szersznika, wyd. Janusz Spyra, Grzegorz Chromik, Cieszyn 2014.
 10. Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga metrykalna parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1628–1641, ed. Idzi Panic, Cieszyn 2006 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 18).
 11. Najstarszy kopiarz wsi Ochaby. Vidimusy Privilegj Na Statek Welke Ochaby zniegiczy, wyd. Karol Kajzer, Cieszyn 1997 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 4).
 12. Opis powinności wałaskich z 1647 roku, edidit Idzi Panic, Cieszyn 2004 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 15).
 13. Ordynacja ziemska cieszyńska. Zbiór praw i porządków ziemskich księstwa cieszyńskiego = Zrzyzeni zemske knizeczstwi tiessynskeho, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2001 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 8).
 14. Osobliwości skoczowskie = Skotschauer Denkwürdigkeiten, wyd. Idzi Panic, tł. tekstu źródła Maria Jolanta Panic i Idzi Panic, Cieszyn 2013 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 20).
 15. Pilch Józef, Dziennik. Zapiski bibliofila i dziejopisa z lat 1963–1995, red. Katarzyna Szkaradnik, Ustroń 2013.
 16. „Podhale” na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa wobec zaolziańskiej „Praskiej Wiosny”. wybór dokumentów z lat 1968–1969, do dr. przygot. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2005 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 17).
 17. Poloczkowa Barbara, Urbarz „państwa” frysztackiego z roku 1571, „Pamiętnik Cieszyński” 12, 1997, 21–45.
 18. Polska a Zaolzie (1957–1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów, do druku przygot. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2006 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 19).
 19. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), cz. 1–2, wydali Edward Długajczyk i Miłosz Skrzypek, Cieszyn 2016.
 20. Slezská matice osvěty lidové a národnostní otázka na Těšínsku 1920–1938. Výběrová edice dokumentů, wyd. Grzegorz Gąsior, Český Těšín 2020.
 21. Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945–1953), wyd. Józef Szymeczek, Český Těšín 2004.
 22. Szkaradnik Lidia, Machej Anna, Dzieje Wydziału Gminnego w Ustroniu w latach 1861–1939, Ustroń 2001.
 23. Tilgner Johann, Dziennik, tł. [z niem.] , wstęp i oprac. Idzi Panic, Kraków 2012.
 24. Urbarz Cieszyński z 1577 r., wyd. Idzi Panic. Cieszyn 2001 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 9).
 25. Urbarz cieszyński z 1621 r., edidit Idzi Panic, Cieszyn 2003 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 12).
 26. Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, edidit Idzi Panic, Cieszyn 2005 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 16).
 27. Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 roku, wyd. Wacław Gojniczek, Skoczów 1999. 
 28. „W atmosferze ksiąg, gór i bliskich dusz”. Wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936–1995, red. Katarzyna Szkaradnik, Ustroń 2020.
 29. Władza a PZKO. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w polityce i opinii władz czechosłowackich 1947–1969. Wybór dokumentów, do druku przygot. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2004 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 14).
 30. Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t. 1, wybrał, łacińskie teksty tłumaczył, do druku przygotował Idzi Panic, Cieszyn 1996 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 2).
 31. Wybór źródeł do dziejów społeczno-gospodarczych i religijnych Śląska Cieszyńskiego, Ediderunt Idzi Panic et Anna Machej, Cieszyn 2002 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 10).
 32. Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t. 2, do druku przygotował Krzysztof Nowak, Cieszyn 1998 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 3).
 33. Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t. 3, do druku przygotował Krzysztof Nowak, Cieszyn-Ustroń 1999 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 4)
 34. Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Frýdecké arcikněžství, wyd. Jan Al Saheb, David Pindur, Opava 2006.
 35. Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Těšínské arcikněžství, wyd. Jan Al Saheb, David Pindur, Opava 2008.
 36. Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948–1960). Raporty dyplomatyczne, do dr. przyg. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2003 (Acta Historica Silesiae Superioris, t. 13)
 37. Zaolzie w świetle szyfrogramów Polskiej Placówki Dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945–1949), wyd. Jiří Friedl, Czeski Cieszyn 2007.
 38. Zemské zřízení těšínského knížectví z konce 16. století, wyd. Erich Šefčík, Český Těšín 2001.
 39. Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899–1953, red. Katarzyna Szkaradnik, Ustroń 2017.

BIBLIOGRAFIE

 1. Badura Jadwiga Anna, Kalendarz Ewangelicki. Bibliografia zawartości za lata 1947–2000, Pszczyna 2007.
 2. Bibliografia zawartości „Zarania Śląskiego”, red. D. Meyza, „Zaranie Śląskie” 30, 1967, 2, s. 331-409
 3. Brożek Ludwik, Bibliografia. Artykuły i prace Jana Wantuły, [w:] Jan Wantuła, Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 1956, s. 249–262.
 4. Brożek Ludwik, Bibliografia Franciszka Popiołka„Zaranie Śląskie” 13, 1938, 2, s. 120–136.
 5. Brożek Ludwik, Bibljografja pism ks. Józefa Londzina„Zaranie Śląskie” 9, 1933, 2, s. 84-102.
 6. Brożek Ludwik, Materiały do bibliografii Cieszyna„Pamiętnik Cieszyński” 1, 1961, s. 118–157.
 7. Brożek Ludwik, Materiały do bibliografii (1922–1957) Zofii Kossak, „Życie i myśl” 1957, 3, s. 164–200.
 8. Brożek Ludwik, Ś. p. ks. Oskar Zawisza, [Cieszyn] 1933.
 9. Chromcová Gabriela, Holoušková Marta, Bibliografie časopisu Těšínsko 1985–2006, Český Těšín 2007.
 10. Czyż Renata, Bibliografia Jana Kropa (1940–2009),  „Rocznik Wiślański” 6, 2014, 143–145 [wersja online].
 11. Gębołyś Zdzisław, Cieszyńskie bibliografie terytorialne od końca wieku XIX do początku wieku XXI, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 11, 2017, s. 333–357.
 12. Gojniczek Anna, Bibliografia prac Józefa Chlebowczyka, [w:] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, red. Maria Wanda Wanatowicz, Katowice 2007, s. 13–48.
 13. Gojniczek Wacław, Bibliografia prac Barbary Poloczkowej, „Pamiętnik Cieszyński” 9, 1994, s. 13–19.
 14. Golec Józef, Bibliografia Cisownicy, Sopot 2005.
 15. Golec Józef, Jan Broda. Miłośnik i popularyzator Śląska Cieszyńskiego. Bibliografia, Sopot 1996.
 16. Golec Józef, Robert Danel. Redaktor, folklorysta, popularyzator ziemi cieszyńskiej. Materiały do bibliografii, Sopot 1999.
 17. Golec Józef, Bojda Stefania, Bibliografia własna Józef Golec za okres 1981–2017, Cieszyn 2018.
 18. Golec Józef, Szczurek Kazimierz, Edmund Rosner. Badacz i popularyzator literatury cieszyńskiej. Materiały do bibliografii, Sopot 1995.
 19. Kajzer Karol, Witold Iwanek – bibliografia, „Pamiętnik Cieszyński” 15, 2000, s. 38–49.
 20. Król Stefan, Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za rok 1996, Cieszyn 2000 [wersja online].
 21. Król Stefan, Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 19971999, Cieszyn 2002 [wersja online].
 22. Król Stefan, Z bibliografii prac doktora Edwarda Buławy (1925–2002), „Pamiętnik Cieszyński” 18, 2003, s. 137–152.
 23. Londzin Józef, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904. 
 24. Londzin Józef, Uzupełnienia do „Bibljografji druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do 1904”, jakoteż bibljografja nowszych druków aż do roku 1922. Cz. 1, Cieszyn 1922.
 25. Londzin Józef, Uzupełnienia do „Bibljografji druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do 1904”, jakoteż bibljografja nowszych druków aż do roku 1922. Cz. 2, Cieszyn 1923.
 26. Szelong Małgorzata, Bibliografia książki cieszyńskiej 1990–2001, Cieszyn 2002 [wersja online].
 27. Święs Wojciech, Bibliografia prac Mariusza Makowskiego, „Pamiętnik Cieszyński” 23, 2019, s. 169–190.
 28. Zahradnik Stanisław, Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919–2004, Opole 2007.

Oprac. Michael Morys-Twarowski, Wojciech Święs


Słowo o projekcie

Baza Historia Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego online to zbiór opisów bibliograficznych 800 rzetelnych i wiarygodnych publikacji na temat dziejów miasta i regionu, podzielonych wg klucza chronologiczno-przedmiotowego na 31 działów. Kryterium doboru tekstów była – prócz ich wartości merytorycznej – także dostępność. Co warte podkreślenia, niemalże połowa pozycji posiada odnośniki do pełnotekstowych wersji cyfrowych dostępnych w internecie (w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, na portalu Academia.edu i in.), więc można zapoznać się z nimi z dowolnego komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do sieci. Wszystkie niedostępne wirtualnie są do wglądu na miejscu w Cieszynie, chociażby w Książnicy Cieszyńskiej. Zdecydowaną większość zbioru stanowią publikacje polskojęzyczne. Bibliografia dedykowana jest wszystkim osobom zainteresowanym lokalną przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli historii i edukacji regionalnej.

Baza Historia Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego online powstała w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Miasto Cieszyn.

Komentarze