Nowe publikacje członków PTH Oddział w Cieszynie

W ostatnich miesiącach ukazało się szereg publikacji autorstwa członków cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, poświęconych głównie historii Śląska Cieszyńskiego.

W grudniu 2017 roku do rąk czytelników trafiła obszerna monografia Strumień w latach 1918-1945 autorstwa Wojciecha Kiełkowskiego, wiceprezesa naszego Oddziału.

Nakładem Biblioteki Śląskiej i Instytutu Badań Regionalnych BŚ wydano książkę 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku (Katowice 2017), której jednym z redaktorów jest dr hab. Wacław Gojniczek. Jest też współautorem czterech rozdziałów. Wśród autorów tej publikacji znajdują się także dr Renata Czyż i Danuta Szczypka.

Pod redakcją Wojciecha Grajewskiego, prezesa naszego Oddziału, ukazała się książka Karol F. Sabath. Portret listami pisany (Brenna 2017), poświęcona działaczowi społecznemu i publicyście aktywnemu w okresie międzywojennym, który zginął w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym. Nasz prezes jest również autorem obszernego biogramu zawartego w tej publikacji, zatytułowanego Ostatni redaktor "Gwiazdki Cieszyńskiej".

W najnowszym numerze periodyku "Těšínsko" (ročník 60, 2017, č. 2) znalazły się artykuły prof. Janusza Spyry (Osobnosti těšínského dějepisectví III. Jakub Schickfuss) i dr Marzeny Bogus (Schiller, nebo Komenský? Učitelské organizace ve Frýdku a okolí před rokem 1918).

W czasopiśmie "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej" (t. 10, 2017) ukazała się recenzja dr. Grzegorza Gąsiora książki Bratysława: miasto na skrzyżowaniu kultur. Bratislava: mesto na križovatke kultúr (red. Andriej Moskwin, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, 255 s.). Tekst jest dostępny on-line.

Z kolei dr Michael Morys-Twarowski opublikował artykuł Branni z Sibicy koło Cieszyna – dzieje chłopskiego rodu od XVIII do początku XX wieku w "Roczniku Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny" (t. 5, 2017) i recenzję pracy Język – szkoła – przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego / Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska (red. Marzena Bogus, Czeski Cieszyn 2012, ss. 276) w czasopiśmie "In Gremium" (t. 11, 2017).

Komentarze