Nowa publikacja Oddziału!

W połowie lipca 2016 r. ukazała się najnowsza publikacja cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Książka nosi tytuł Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku, a jej autorem jest prof. Idzi Panic.


Książka stanowi próbę dotarcia do językowego etnicum Śląska Cieszyńskiego i jest ważnym głosem w dyskusji, zwłaszcza z czeskimi badaczami tego tematu. Analizując źródła – m.in. urbarze, sprawozdania wizytacyjne i katalogi duchowieństwa biskupstwa wrocławskiego, Topografię Reginalda Kneifla oraz kilkadziesiąt innych – autor podejmuje się próby odpowiedzi na pytania: czy najstarsi mieszkańcy regionu wywodzili się z polskiego czy czeskiego pnia etnicznego, jak na języku cieszyniaków odbijały się migracje (zwłaszcza w dobie rozwoju przemysłu), jak liczna w poszczególnych okresach czasu była miejscowa społeczność niemiecka, a także kiedy i w jakiej liczbie zaczęli się tu osiedlać Żydzi oraz przedstawiciele innych grup etnicznych. Szczególnie interesuje Panica korelacja między zmianami w używanym na co dzień przez mieszkańców Śląska Cieszyńskiego języku, a działalnością polskich pastorów i księży katolickich, także tych pochodzących z innych ziem polskich.
By dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych publikację wyposażono w obszerne streszczenia w języku niemieckim i czeskim. Wydana w nakładzie 600 egzemplarzy książka trafi do szkół w powiecie cieszyńskim, najważniejszych bibliotek w Polsce, bibliotek największych europejskich ośrodków naukowo zajmujących się językoznawstwem oraz do księgarń na Śląsku Cieszyńskim. Tytuł stanowi 72. pozycję wydawniczą Oddziału i 2. w ramach serii „Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków”. Jest to druga w niedużym odstępie czasu książka, w której kojarzony do tej pory ze średniowieczem badacz oddaje się studiom nad językiem na Śląsku – w zeszłym roku nakładem Wydawnictwa AVALON ukazała się pozycja Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku, która uzyskała bardzo pochlebne recenzje.
Niebawem informacje na temat spotkania promocyjnego wydawnictwa!

Spis treści

Komentarze